obora | StčS | MSS | ŠimekSlov |

obora, -y f.

1. ohrada, soustava zdí uzavírající ve svém obvodu nějaký prostor: od přestkvúcieho mramora všecka hradová obora v rozličné se barvě stkvieše BawArn 2358 (v rýmu); všichni trámové, kteříž v uosnově, to jest v domovéj oborzie rozkladeny jsú a nahoru položeny jsú, jakož dno a puodu na to klásti mají PrávSasD 256b gewarf (var.: warff); ║ ydria dat latices sud vel obora dává vody SlovRohA 181b (gl.: vas aquaticum) nádrž; nákončie od těch pasuov mají oni [účastníci souboje] preč odlámati, dřieve nežli v tu oboru vejdú PrávSasA 151b (~B, ~C, ~D~E) in den warf (var.: kreyz) do kolbiště

2. ohrazený pozemek pro volný chov zvířat: kdež sveřěpicě nejměli, nejmají na obci obory, ty kobyly móž vdáti, že kobylého pole nejmají RožmbA 71 (~B, ~C); když anděl boží nesl jej [proroka] za vrch z obory lvovéj ŽaltPod 127b (v nadpise; srov. Dn 6,7 in lacum leonum: ve lvovú rokli BiblDrážď, Pror, BiblOl, do jámy lvové ~Lit, ~Pad, ~Praž); kdyžto ve lvovéj oborze vězal [Daniel] u krále z Babylona LegKat 2683; dumus chrást, obora dic ortoferale KlarGlosA 623 (De arboribus); mám [císař] oboru, v niež přehrozná zvieřata sú PasKal N8b; v tom [domě] jest i obora, v kteréžto zvěř chová [sultán] rozličnú CestKabK 27a; vivarium (vinacium tisk)…est locus, ubi fere servantur et sunt incluse, Wobora VodňLact Y5a

3. obora, ohrazený rozsáhlejší lesní pozemek pro chov a lov zvěře: podlé paláce [chánova] jest les králů neb obora, zdí se všech stráň ožděna…, v kterýžto oborze…jsú jelenové, srny i také jiné zvěři proto, aby měli co dávati jiesti sokolóm a jiným ptákóm královým CestMil 49b nemus…in quo nemore; indago…zvieřecí ohrada vel obora SlovOstřS 84; saltus munitus obora vel les ohrazený VýklKruml 203a (Zch 11,2: les ohrazený BiblOl a ost.); pastvu má mieti v oboře s svým dobytkem ListářRožmb 3,211 (1447); dvór... jako obora veliká a ohrazený zdí vysokú CestKabK 29b; položil se [markrabě míšeňský] u vobory; kterýžto zbil jeleny v králově oboře před Prahú LetVrat 5; foresta est locus, ubi fere inhabitant vel includuntur, les, wobora VodňLact I7a; feratrum…Wobora VodňLact I3b; kromě lesu a dúbie v ouboře (m. uoboře), kteréž jest nynie urostlé CJM 4/2,114 (1465); dědinu, kteráž leží na ostrově za oború královskú, kdež se zvěř chová TeigeMíst 1,354 (1480)

4. čeho celek, souhrn, komplex: vešken kruh všeho stvoru spojen spolu…, ež i velmě nepodobné strany k sobě jsú v jedné oboṙe stvoru všeho ŠtítBes 33 obora (všeho) světa okrsek zemský, celý svět: ó bože milosrdný, jenž držíš oboru všeho světa ModlKruml 32b; otázach potom vší obori spolu světa Aug 123b mundi molem; buoh všeho světa oboru najprv stvořil ŠtítVyš 16b machinam huius mundi; obora světa všeho i s nebesy vidomými ŠtítBes 28; překrásnému tělu, tohoto světa oborzye, hlavu…cizie chceš vsaditi Čtver 67a machinae mundialis; neobdržav [Antikrist] obory světa s mocí ukrutnú AktaBratr 1,46a; při této nynějšie církvi vuobec obory světa bojíme se státi AktaBratr 1,92a celosvětové; ti [věřící] sú zvláštní od těla obory světa AktaBratr 1,98a oddělení od tohoto světa

5. jm. míst. a pomíst.: dedi circuitum Oboram…cum pratis et aquis CDB 1,243 (1175); ecclesie sancti Iohannis in Obora sub castro Pragensi SSL (ArchBřevn 3; 1368); vinnici nad Svatým Janem v Uoboře ArchČ 18,357 (1488)

Srov. obor

Ad 3: za lat. indago stč. též ochozě. – Ad 4: za lat. machina stč. též kolosvět, okolek

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obora f. ohrada; obora hradová hradby; obora; celek, souhrn; obora světa okrsek zemský
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


obora f. = obor, úhrn; — obora všeho světa = celý okrsek světa; — obora hradová = hradby
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 12 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.10
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.