obořiti sě | StčS | MSS |

obořiti sě, -řu, -ří pf. (ipf. obořovati sě, bořiti sě); k obořiti

1. [o stavbě z drobného n. drobivého materiálu] zbořit se, sesout se, zhroutit se; [o stropu, mostu ap.] probořit se; na někoho zřítit se: na sto strán sě zed oborzy AlxV 2056; na něžto [lidi] sě oborzila věže v Siloam BiblDrážď L 13,4 (pod. ~Ol, ~Lit, ~Pad, jest upadla ~Praž) cecidit; neb oborzil sě jest Jeruzalém a Juda leťal BiblDrážď Is 3,8 (tak a pod. i ost.) ruit (v obraze); mluviti tišě, až by sě oborzyly chyšě MastMuz 397; protrh (protr rkp) sě ze sna oborzyl sě na mě DialBohU 29a obruit svalil se; sdrží li [shnilý most] jej, čili sě oborzy s ním ŠtítVyš 32a an…corruat; búdy sú věc lútová,…nepevné sú, oborzie sě jim [lidem] naposledy ŠtítBes 151; na všěcky oborzyla sě střěcha domová Frant 70b corruit; ano tiem třesením oborzil se dóm BřezSnářM 95a praecipitetur; spíše se most Pražský oborzij HusSvatokup 137a; zed cierkvi svaté oboṙila sě, psi a svině vchodie a kostel skvrnie HusVýklB 117b; v ty časy dóm oborzi se a zbi všecky hodovaníny BurleyMudrC 174b collapsum est; chrám rozpadl se a na tré se oborzil KázLeg 167b se rozbořil; neopraví liť jse [krovy a střecha], puodyť se obořie ArchČ 10,11 (1478)

2. [o stojícím] skácet se, povalit se: diábel zlostný učini, že světlo zhase a sviecen sě oborzi OtcB 48a (obyrzy ~A) ruit; když do ejiptské země přišli [Josef a Marie s Ježíškem],…všecky diáblové modly sě oborzili KristA 28a; padne pyšný a oborzi se a nebude, kdo by ho povzdvihl BelA 168a (Jr 50,32 corruet: oboṙi sě BiblPad, ~Praž, zboří se ~Lit, letí ~Drážď, Pror, BiblOl); ║ tehdy pochytil jest Saul meč i oboṙil sě jest naň BiblPad 1 Par 10,4 (nastaviv proti sobě říti se naň ~Card, ~Ol, ~Lit, spoleh naň protekl se ~Praž) irruit in eum nalehl na něj; uzřev [Jákob] ho [Josefa] oboṙi sě na hrdlo a mezi objímaním plakal jest BiblPad Gn 46,29 (ochváti se jemu hrdla ~Card, ~Ol, ~Lit, padl jest na šíji jeho ~Praž) irruit super collum vrhl se mu kolem krku

3. [o světu, člověku] propadnout zkáze: že sě svět má oborzity a súdný den býti MatHom 53 ruinis eius crebrescentibus (volný překlad) zhroutit; zed proti zdi [se kácí], a pád jest veliký. A lid prostý také se oborzil, žádného poslušenstvie k vyšším…nezachovávají JakZjev 386b

4. [o člověku] v co, čím [v nežádoucí chování] upadnout do něčeho, propadnout, oddat se něčemu: tehdy se polomí [pokáraný]…a oborzij se všecken žalostí, pláčem, pomstami a jiným bláznovstvím ChelčPost 255a; jiní se ihned oborzij v hněv a v rúhanie ChelčPost 274a; jedneť bude s veliké noci, aniť zase v smiechy, v rozpustilosti, v hřiechy se rozličné woborzije [ti, kteří se na Velký pátek káli] RokPostK 368b (v hříchy se vylijí ~B)

5. [o množství lidí] kam vrhnout se, houfně se obrátit, zamířit: když hospodin chodil s apoštoly, oborzyly sě nebo razili sě k němu zástupové WaldhPost 107b (srov. L 5,1 cum turbae irruerent in eum: poběhu EvSeit, poběžechu ~Víd, pospiešichu ~Rajhr, urazichu sě ~Beneš, řítichu sě ~Ol, BiblDrážď, ~Ol, sě…valéchu EvKlem, BiblLit, ~Pad, se…valili ~Praž, sě valem valéchu EvPraž); i oborzil se jest zástup k rathúzu KronŽižka 157a; ten lid z těch Křížkuov obořil se valem do Prahy přes Vyšehrad a šli s sviecemi a s pochodněmi LetVrat 22; ║ vida zlý duch, že nemá moci tiemto činem proti mladci vítěžnému, na jinú sě stranu nebo lest oborzy ŠtítBarlB 193 (se…oddal ~S) aliam vadit…invenire seductionem (volný překlad) zaměřil se; do domův židovských se obořili [někteří z vojska Pražanů v Kutné Hoře] a vše, což nalezli, pobrali násilím BřezKron 520 irruunt vtrhli

6. (proti komu) srotit se, shluknout se, vzbouřit se: v tuž hodinu vešken lid oborzi sě proti nim [Pavlovi a Silovi] BiblLitTřeb L2, A 16,22 (zběže sě ~Ol, ~Pad, pod. ~Praž) cucurrit; oborziwſſe se přebyvatelé města toho, šli jsú k domu řkúc: Daj nám toho hosti ŽídSpráv 248 (srov. Jdc 19,22); páni byli zavřeli rathúz… a chudina oborzeczi se šturmují k rathúzu ŽídSpráv 363; ║ když juž pojidu tamo [Řekové do Libye], koni jdúc cestu ubichu, větrové sě oborzychu AlxV 2182 rozpoutaly se

7. [o bojovnících, šelmách ap.] kam, na koho, na co, po kom, proti komu, proti čemu (s čím, čím) vrhnout se (bojovně), vyrazit k útoku; [na nepřítele, jeho sídlo] obořit se, udeřit, zaútočit na někoho n. na něco: kdež lepší stáchu pohani…, tam sě král řěčský oborzy AlxV 1542; s poslední rukú oborzy sě [Neguzar] po Filotě AlxV 1698; větrové sě oborzili na ten duom, avšak jest nepadl BiblDrážď Mt 7,25 (pod. ~Pad, ~Praž, řítili sú se ~Lit) irruerunt in domum (fig.); aby sě oborzili [bojovníci] na krále BiblCard 4 Rg 3,26 (~Ol, ~Lit, ~Pad, aby udeřili ~Praž) ut irrumperent ad regem; oborzye sě na tvé stádo vlcie lítí PasMuzA 589 (Obuorzye sě ~KlemA) invadent…gregem tuum (v obraze); na toho [nepřítele] tak se oborzim, že se všickni jiní leknú KarŽivC 52b (toho tak ohromím ~A) hunc taliter obruam; pak na poli velikým valem a sršením… na mužě sě chutně oborzychu [dívky] PulkB 12 ruunt; proti nepřátelóm hrdinsky oborzychu sě [Čechové] PulkB 173 insurgunt…contra hostes; oborzi se na Trojánské udatnú mocí bojovnú TrojA 176b Troianos aggreditur; Trojánských čilých bezčíslné množstvie…na Řěky se s náramným udatenstvím oborzie TrojA 100b se dirigit; všecka Sodoma těla nebo světa tohoto se naň [na člověka] oborzi PříbrZamP 195a (fig.); kteréž [množství] sě jest na nás oboṙilo BiblPad 2 Par 20,12 (pod. ~Praž, na ny táhne ~Card, ~Ol, ješto je na ny připadlo ~Lit) irruit super nos; oboṙil sě jest [Bůh] proti národu nepřátelskému BiblPad Sir 46,7 (pod. ~Praž, klopotem oborzil sě vel udeřil VýklKruml, prchl proti lidu BiblDrážď, ~Ol, řítil se jest ~Lit) impetum fecit; oborzila jsta se [dvě Sokratovy manželky] na Sokrata, a ubivše jej, vyhnaly jej z domu jeho BurleyMudrC 176b verterunt in eum impetum; oborzte se na tě řeky, všěcko peklo povstaň proti tobě RokLukA 129a (fig.); anť [ďábel] hned zase oborzi se i…nenecháť svého RokLukA 222b; se všech strán lidé světští oborzili sú se proti pravdě zákona Kristova RokPostA 208a; kniežata a páni okolní… na královstvie a markrabstvie zemí našich s náramnými vojsky oborzily se KorPosA 96a; všickni psi se naň [na člověka] oborzi a kúší ho ŽídSpráv 85; jiní houfové…proti městu Pražskému na třech místech obořili sou se BřezKron 387 in Pragensem…irruerent civitatem

8. [o něčem abstraktním tíživém] na koho dolehnout, přijít na někoho, postihnout někoho; [o bolesti, hrůze ap.] zachvátit někoho; [o spánku] zmocnit se někoho: když se oboṙi na tě násilé nemilostivých BiblLit Pr 3,25 (pod. ~Pad, na tě spadne ~Ol, kteréž se valé na tě ~Praž) irruentes tibi; kdyžto oborzi se drychnánie na lidi a spie na ložci BřezSnářM 7a (Job 33,15: var. v. obořovati sě 2); strach a sváda kniežetská naň se oborzi BřezSnářM 158b; že by všecky věci na tě se oborzily a tě zarmucovaly PříbrZamP 231a; dřiemota oboṙi sě na Abrama BiblPad Gn 15,12 (udeři ~Card, ~Ol, připadla je ~Praž) irruit; když se pokušenie hřiechuov na ně [na lidi] oborzij ChelčPost 96a; hlad té krajiny na něho [na marnotratného syna] oborzi se ChelčKap 13a; neb se byly oborzily na ni [na těhotnou] vnáhle bolesti BiblPraž 1 Rg 4,19 (ji biechu napadly ~Card, ~Lit, ~Pad, ji biechu nadešly ~Ol) irruerant…in eam

9. na koho, proti komu (čím [slovy]) obořit se, osopit se na někoho, napadnout někoho: oborzychu sě všickni jednostajně naň [kazatele] BiblDrážď A 7,56 (~Ol, ~Pad, pod. ~Praž, řítichu sě EvOl) impetum fecerunt; proti niej hroznými slovy sě oborzyl PasMuzA 104 terroribus eam pulsat (volný překlad); na svého tovařišě…s náhlým pokřikem sě oborzil [sv. Augustin] PasMuzA 464 socium suum…invasit; počne li kto proti němu mluviti, hned sě naň všichni oborzie, jako psa kúsajíc OrlojK 387; tehdy sě ihned naň [na karatele] oboṙíe, řkúce: Chceš li s námi bydliti, činiž jako my HusPostH 163a; Beneš že se na něj [na Jeronýma] hanlivými slovy oborzil AktaKost 60b insultavit contra Hieronymum; Pán na tyto lidi se oborzil jako hněvem, mluvě jim…, to jest jako jim přimlúvaje RokJanB 82b; všickni se proti Linhartovi…oborzili a jemu domlúvali láním a zlými slovy HynRozpr 173b sich…seczten; jakž se na kněžstvo obořil [Hus při kázáních] a na papeže LetKřižA 20 zaútočil; ║ oni teď nepřijali řeči, kterúž jim mluvil, než oborzili se na ni RokJanB 106a ostře ji odmítli; když by jim [zpohodlnělým kněžím] bylo co neobyklého…a to kto chtěl vésti, uzříš, jakť se oborzij RokPostB 388 vzkypí

Ad 1: za lat. cadere stč. též spadnúti; za ruere též ssúti sě; za corruere též zrušiti sě. – Ad 2: za lat. ruere stč. též udeřiti sebú; za corruere též padnúti, svaliti sě; za irruere in (super) gladium též nalehnúti na meč a promrštiti sám sě (BiblPraž 1 Rg 31,4), nalehnúti na meč a probodnúti sě (BiblPraž 1 Rg 31,5). – Ad 4: srov. udeřiti sě v co, padnúti v co [v hřích, v nemoc]. – Ad 5: za lat. irruere stč. též vraziti sě kam. Srov. udeřiti sebú kam. Ad 7: za lat. irruere stč. též vpadnúti, vraziti sě na co; za irrumpere též vysunúti sě; za invadere též nadběhnúti; za insurgere též navstati, vstáti na koho. – Ad 8: srov. též svaliti sě na koho (BiblPraž Gn 42,36). – Ad 9: srov. též křiky nastrojiti (BřezKron 496). – Srov. též nadstúpiti, napadnúti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obořiti, -řu, -říš dok. rozbořit, pobořit, zbourat; skácet, povalit, strhnout; vrhnout se: v nepřátely kóň oboři obořil se, vrhl se s koněm na nepřátele; zničit, zahubit; (koho čím) uvalit, uvést do něčeho: malá nelibost oboří je hněvem ukrutným; — obořiti sě zbořit se, sesout se; skácet se; (v co, čím) upadnout do něčeho, propadnout čemu; vrhnout se, zaútočit, zamířit; (proti komu) srotit se, shluknout se; (na koho) dolehnout, zachvátit někoho; obořit se, osopit se
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).