obořenie | StčS | MSS | ŠimekSlov |

obořenie, -ie n.; k obořiti, obořiti sě

1. (čeho [zdi, domu]) zboření, zbourání; [města] rozboření, vyvrácení; [bez činitele] sesutí: čas oborzenye a čas ustavenie BiblDrážď Eccl 3,3 (~Ol, zbořenie ~Lit, bořenie ~Praž, zkaženie ~Pad) tempus destruendi; i stalo sě jest veliké oborzenye toho domu [postaveného na písku] BiblDrážď L 6,49 (tak i ost.) ruina; svého města oborzenie čtvernásobní nařiekal jest [Jeremiáš] abecedú ProlBiblK 16b (1 ad Jr: ~L, BiblPad) ruinas; že by po tom oborzeny [Jeruzaléma] blízko bylo světa skonánie LyraMat 152a eversionem; posuerunt in ruinam učinili vel položili [domy] v oberzenie (m. oborzenie) VýklKruml 144b (Is 23,13: k sboření Pror, BiblOl, ~Lit, ~Praž, v pád ~Pad); ║ nenie oborzenye ohrady ani přělazu ŽaltPod 143,14 (~Kap, BiblLit, oborzenie v ohradě ŽaltGlosMuz, bořenie v ohradě ~Wittb, upadenie ohrady ~Klem, padenie ohrady BiblOl, pádu ohradě ~Pad, neprobořila se jest zed ~Praž) ruina maceriae probourání, průlom býti na obořenie být na spadnutí, hrozit zbořením: když jest duom pustý, zkažený, na oborzení RokJanB 10b; zeď přednie jeho domu se ztrhala a jako na oboření byla TeigeMíst 1,225 (1480)

2. (koho/čeho) pád, zkáza, zvl. duchovní: bude [Hospodin]…k uosidlu a k uoborzeny bydlejícíma v Jeruzalémi BiblDrážď Is 8,14 (Pror, BiblLit, v pád ~Pad, ~Praž) in ruinam; i vílil jest v něm [rouchu] vešken Izrahel i stalo sě jest Gedeonovi i všemu domu jeho k uoborzeni BiblCard Jdc 8,27 (~Ol, ~Lit, ku pádu ~Pad, ~Praž) in ruinam; slúžili sú [Izraelští] modlám jich [pohanů], i učiňeno jest jim v uoborzenye ŽaltKap 105,36 (k ustirčeňú ~Wittb, v rúhotu ~Klem, ku úrazi ~Pod, vytřěštěnie BiblDrážď, u pohoršenie ~Ol, ~Lit, ~Pad, pohoršenie ~Praž) in scandalum; rozmnoženo jest v nich [v Židech] oborzenye ŽaltKap 105,29 (spadenie ~GlosMuz, ~Wittb, BiblDrážď, padenie ŽaltKlem, BiblOl, ~Lit, spád ŽaltPod, pád BiblPad, ~Praž) ruina; usta plzká strojie oborzenye BiblOl Pr 26,28 (pády ~Lit, ~Pad, pod. ~Praž) ruinas; Achitofel…bratra mého oborzenye VýklHebrL 175a ruina; těžký náš pád, těžké oborzenie a velicí hřiechové JakZjev 382a; veliké oboṙenie viery ChelčBisk 54b rozvrácení; sobě pád a oborzieni připravujeme ChelčJan 49b; duchovní oborzenie ChelčSíť 1b; oborzenij sebe uzří [člověk], když protivné věci tomu pokoji naň přijdú ChelčPost 147a (v obraze); ║ jako chromý na cestě…nepomyslí na oborzenie prvé, než jeho přistihne ChelčKap 214b na upadnutí, na úraz

3. trosky, sutiny, rozvaliny: padnete v oborzeni modl vašich BiblCard Lv 26,30 (~Ol, ~Lit, mezi pády ~Pad, s pádem ~Praž, v oborzieni, mezi obořišti VýklKruml) inter ruinas; oborzenye znova udělána budú BiblOl Ez 36,10 (zbořeniny ~Lit a ost., obořeniny VýklKruml) ruinosa; in ruina v uoborzeny VýklKruml 142b (Is 17,1: bude [Damašek] jako hromada kamenie v boření zuostalá Pror, BiblOl, ~Lit, v zboření ~Praž, v pádu ~Pad); zdvihl [Nehemiáš] nám oborzenie zdí BiblPraž Sir 49,15 (zdi obořené ~Drážď, ~Lit, zdi převrácené ~Pad) muros eversos; ║ opuštěnie tvé [Izraelská země] a země oborzenie tvého nynie súžena bude pro bydlejície BelA 167a (Is 49,19: země zbořenie tvého Pror, BiblOl, ~Lit, ~Praž, pádu ~Pad) terra ruinae tuae tvá zpustošená země. Srov. obořenina, obořišče

Srov. zbořenie

Ad 1: za lat. eversio stč. též vyvrácenie. – Ad 2: za lat. ruina stč. též hronutie, rúš, upadenie, záhuba, zatracenie. – Ad 3: za lat. ruina stč. též ssutina; za ruinosa též zbořené pustiny (BiblDrážď Ez 33,24)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obořenie, -ie n. zboření, rozboření, zničení; pád, zkáza (zvl. duchovní); trosky, sutiny, rozvaliny
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


obořenie n. = zbořenina, ruina; — zboření, zničení
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).