obdržěti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

obdržěti, -žu, -ží pf. (ipf. obdŕžěti, obdržievati, obdržovati), ojed. održěti; k držěti

1. co [území, majetek, právo] stát se pánem n. držitelem (vlastníkem) něčeho, dostat do svého držení n. vlastnictví, obdržet (kniž.), získat něco; fut. „obdrží“ též bude mít (v držení): i ustavena budú města Judina. I vzbydlé tu a v dědinu obdirzie ju [tj. Sión]. A siemě slúh jeho obdirzy ju ŽaltWittb 68,36 a 37(~GlosMuz, dobudú jie…obdrzy ji ~Pod, dobudú jeho…bude jmieti je ~Kap, dobudú jeho…vzvládne jím ~Klem, zíští ji…osěde ji BiblOl, dosáhnú jeho…vládnúti bude jím ~Pad, nabudouť ho… budeť vládnúti jím ~Praž) acquirent eam…possidebit eam; oni obdirzye zeḿu ŽaltWittb 36,9 (vzdědie ~Klem, ~Pod, vdědie BiblOl, dědičiti budú ŽaltKap, děditi budú BiblLit, ~Pad, ~Praž) hereditabunt; hřiešníci a obižníci (obicznycznyczi rkp) na světě obdirziely bohatstvie ŽaltWittb 72,12 (~Kap, ~Pod, pod. ŽaltKlem, BiblOl, ~Pad, ohlásili jsú ~Praž) obtinuerunt; blaženi jsú tiší, neb oni obdrzie zemi BiblDrážď Mt 5,4 (držeti budú zemi EvPraž, obsadú zemi ~Beneš, budú vlásti zemí BiblOl, vládnúti budú zeměj EvOl, BiblLit, ~Pad, ~Praž) possidebunt terram; země, v nižto vejdúc obdrzzite ji k dědicství BiblOl 2 Esd 8,84 (abyšte vládli dědicstvím jejím ~Card, ~Lit, ~Pad, abyšte jí vládli dědičně ~Praž) possidere hereditatem eius; ktož rád mnoho mluví, nice neobdrzy BiblOl Pr 19,7 (neobdrżi ~Lit, nic nebude mieti ~Pad, ~Praž) nihil habebit; Obdrż pole mé BiblLit Jr 32,8 (~Pad, ~Praž, vyplať sobě ~Drážď, Pror, BiblOl) posside; Susi:… obdrzal kóň VýklHebrL 228a obtinuit equum; přivolíce [svatokupci], že by rádi dali, by mohli obdrżeti HusSvatokup 122b; recepit obdrzie VýklKruml 221a (2 Mach 10,1: v chrám a v město sě uvázal ~MuzSZ, ~Lit, ~Ol, pod. ~Drážď, přijal jest ~Pad, vzal ~Praž); kterýž [dům] jest držala slavné paměti králová Žofia od krále Václava… i listy na to od Jeho Milosti obdržala TeigeMíst 1,343 (1438); hlavu svatého Adamanda biskupa obdržal [sv. Oldřich] PasKal N2a jur.: suďte se, a což právem obdrzite, to sobě mějte SolfA 86a; aby každá vdova…všechno zbožie muže svého z práva svobodně obdržala CJM 4/1, 167 (po 1378); Jan Racek z Mrdic, jakož vedle svého puohonu obdržal na Janovi Okáreckém padesát hř. Půh 3,414 (1447); kterémuž ten list posvědčí, ten je [zboží] obdrz PrávŠvábA 112a der hat behebet; věno obdrzy žena svatým duovodem Žilin 113a (obdrzy na svatých PrávSasA 57b) beheldet…auť den heiligen; Žibřid…na Ščepána Střelu své právo obdrzal PrávOpav 1,90 (1464); les Javoří, kterýž ustáním, zvodem a zemským právem obdržal [Půta z Lichtnburka] DeskyMorBrn 18 (1481); ║ že markrabini židé prvé na tom zboží obdrželi Půh 1,260 (1408) byla jim přiznána pohledávka na majetku (za) právo, právem obdržěti jur. (na kom) dosáhnout příznivého právního rozhodnutí v soudním řízení (proti někomu): když by jeden [soupeř] druhého přěmohl, tehdy jej má svú rukú stieti…a tak svítězí nad ním a právo obdrzy v tej při ŘádZemA 46b; tím [„stáním“] za právo chci obdržeti PrávOsvět 58 (1456); a jestliže by jeden na druhém právem obdržal ArchČ 15,365 (1487) vyhrál při; ║ pakli by kto právo stáné jednú obdrże na pohnaném po druhé jeho poháněl VšehK 83b po dosažení kontumačního rozsudku nad obžalovaným

2. co [zemi, bráněný objekt] zmocnit se něčeho, zvl. bojem ovládnout, dobýt něco; „pole obdržětiovládnout bojiště, zvítězit: mysléše [Boleslav], kak by mohl zeḿu obdrzyeti DalC 30,2 gewinnen; obdrżeli [jsme] zemi jich BiblCard Dt 29,8 (~Ol, ~Lit, vzěli sme zemi jich ~Pad, země jich opanovali ~Praž) tulimus; obdrżechu město BiblCard Jos 6,20 (~Ol, ~Lit, dobychu města ~Pad, pod. ~Praž) ceperunt; Drahomiř, nemilostivá pohanka, žádajíc nad svú ctí, svatú Ludmilú, kněžstvo České země obdrzieti PasMuzA 514 appetens extolli…in ducatus regimine; pravým bojem sem ji [zemi] obdrzal ComestC 131a acquisitam; i oblehl [Měšek] Prahu, pak za dvě létě město Pražské byl obdrzal PulkB 46 obtinuit; i zbil jest [Šimon] jednu věži i obdrzzal BiblOl 1 Mach 13,43 (obdrzal ji ~MuzSZ, ~Lit, dobyl jie ~Pad, dobyl města ~Praž) comprehendit eam; Herodes obdrzal jeho [Antigonovo] královstvie LyraMat 19b occupavit regnum; prvá vrata obdrževše [Bruncvík se lvem] BruncBaw 8a; Trojánští…pole obdrzeli TrojA 111a campum recuperant; cape obdrz VýklKruml 53b (2 Rg 12,28: oblehniž město a dobuď jeho BiblCard a ost.); Čechové pole obdržali a města [Kroměříže] dobyli Let VýbAkad 2/2,268; obec pražská…v krátkém čase byla by hrad obdržela BřezKron 363 obtinuisset; ║ a ty vody, ač kolivěk obdrzely sú mnohé miesta, však proto, že všecky vody u prameniech země sě spolu držie, v jedno miesto sebrány řečeny sú ComestC 2b quae licet plura obtineant loca zabraly obdržěti sobě koho podrobit si někoho, ovládnout někoho: a ten [králův nástupce] obejde veškeren svět a obdrzzi sobě všecky lidi AlexPovD 30b (obdržíť všecky lidi ~A, ~C, ~T, obdrží všechny národy ~B) subiugando sibi omnes

3. [o strachu, bolesti ap.] koho zmocnit se někoho, zachvátit někoho: mocné z Moaba obdirzie třěs ŽaltWittb 152b (Ex 15,15: pod. ~Klem, ~Pod, BiblPad, obešlo jest třesenie ~Card, ~Ol, ~Lit, pochopil strach ~Praž) obtinuit; bolesti obdirziely bydlící u Filistimu ŽaltWittb 152b (Ex 15,14: ~Pod, pod. ~Klem, BiblCard, ~Ol, ~Lit, ~Pad, zachvátily jsú ~Praž) obtinuerunt; devátého dne měsiece obdrżal hlad město BiblLit Jr 52,6 (obdržal jest hlad v městě ~Praž, přemohl jest hlad v městě ~Pad, snúzil hlad město ~Ol) obtinuit fames civitatem ovládl město. Podle lat. (?)

4. co [převážně abstraktního], ojed. koho [žádoucího] (na kom, ot koho) dostat, obdržet (kniž.), získat; [cíl svého úsilí] dosáhnout něčeho; [něco proti někomu] vymoci něco; [něco zaslouženého] dojít něčeho; [moudrost ap.] osvojit si; obdržěti vítěžstvie“ dosáhnout vítězství, zvítězit: milost pro ni [tj. na její přímluvu] obdrzyely AlxM 52; tak Bedřich kněžstvo obdrże a s svým jazykem viec držě DalL 72,59 behielt (var.: kam…wider czu dem furstentum); kto ji [moudrost] obdrzy BiblDrážď Sir 4,14 (~Ol, budú držeti ~Lit, ~Pad, ~Praž) tenuerint; že obdrzyte věčný život BiblDrážď J 5,39 (var. v. nalézti 6) habere; bude li tě chtieti obdrżeti příbuzným právem BiblCard Ru 3,13 (~Ol, ~Lit, ~Pad, pojieti ~Praž) retinere na základě příbuzenství pojmout za ženu; otpuščenie hřiechóv obdrzyſſ PasMuzA 15 ipsam consequeris; vinař té vinnice jedva odrzze rok ComestC 309a (~S, obdrzie ~K) impetravit; aby…blízkú panenstvie palmu zdrženie mohla obdrzyety ŘádKorA 53a continere; a on vzdvih sě [biskup] k dvoru, i obdrzal na oba [Otu i Konráta] klatbu PulkB 192 procuravit; obdrzala jest [Mlada] od…papeže, aby kostel…udělán byl PulkB 35 obtinuit; jméno dědičstvím obdrzzal [Ježíš] BiblOl Hb 1,4 (obdrżal dědicstvie ~Lit, ~Pad, dědičně obdrżal ~Praž, přidědil EvOl) hereditavit; všeho světa lidé věčnú prositedlnici obdrzely ModlLeg 27b; prosíte a nevezmete ani obdrzyte AlbRájA 62a et non accipietis; abyšte věčnú hanbu obdrżali [v boji] TrojA 111b pro…verecundia acquirenda; jména i chvály sobě dosiehne a obdrzie všecko vítěžstvie AlexPovA 51b (chvály všeho vítěžstvie sobě dosáhne a obdrzij ~B, chvály všeho vítěžstvie doséhne obdrżeneho ~D) conquirendo sibi nomen atque victoriam; kněz obdrzie li kostel penězmi HusSvatokup 161b; lid tvój tento, jejž si obdrzal BiblPad Ex 15,16 (jehož jměl si sobě ~Card, ~Ol, ~Lit, kterýž jsi osobil ~Praž) possedisti; Neobdrzal, když jest křičal, na jazyk krópě vody KancJist 85; krvavého kříže a tebú…zapověděného pozdviženie…uprosil i obdrżal [Zikmund] proti mně Budyš 5b procuravit; complectentur placorem (placatorem rkp) obdrzie libost, vulgaris sic ponit…et sic exponeretur dojda libých věcí VýklKruml 123a (Sir 4,13: obdrżie BiblLit, dosáhnú ~Pad, ~Praž, přistihnú ~Drážď, předstihnú ~Ol); zdravie obdržal LékFrantA 34a; za pravé jsme je [pravdy] obdržali a získali [Čechové] List VýbAkad 2/1,461 (1435) dosáhli jsme jejich uznání; aby to učinil [pane z Pernštejna] a pokřiku na se neobděržěl ListářRožmb 2,312 (1443) nevzbudil proti sobě nelibost; obdržela jsem [Eva] člověka [Kaina] skrze boha BiblPraž Gn 4,1 (jmám od boha plod člověčí ~Card, ~Ol, pod. ~Pad) possedi nabyla jsem; bude li moci sobě týž Jan Hrádek co viece na králi JMti obdržeti ArchČ 9,537 (1491); ║ kto mútí svój dóm, obdrżi větry BiblLit Pr 11,29 possidebit ventos sklidí; utekla se [Ester] k hospodinu milému, ufajíc v něho celým srdcem, žádost jest obdrzela OpatMuz 38a došla splnění své žádosti; neufaj [Tkadlečku] sobě, by co proti nám [Neštěstí] obdrzal TkadlA 30a že bys v něčem získal vrch nad námi; když na něm ani v tom, ani v jiném nic nemohli obdrżeti ani jmieti, ješto by bylo hodno viny MladJerF 128a cum…neque istic, neque alibi vel tantillum noxae reperissent najít, shledat; obdrżi jeho za nepřietele BiblPad Sir 29,8 (bude mieti jeho za nepřietele ~Drážď, ~Lit, ~Ol, pod. ~Praž) possidebit učiní z něho svého nepřítele; co jeden proti mnoha obdržij RokJanB 127b pořídí; aby tento list plnú moc a právo k tomu ke všemu…obdržal, měl a zachoval ArchČ 9,300 (1454) aby nabyl platnosti plné moci a zajistil právní nárok obdržěti sobě co [abstraktního] získat si, dosáhnout něčeho; [svou činností] vysloužit si něco: tu sobě odpuščenie svých hřiechóv obdrzala PasMuzA 342 suorum delictorum veniam promeruit; nepřiezen sobě obdrzij ote všie obcě KristA 82a; veliké ten od světa jméno obdrzal sobě ŠtítBrigP 74b acquisivit sibi; leč by prvé od nás…svobodu sobě obdrzal MajCarA 52 licentiam obtinere; Obdrż sobě moudrost JakZjev 403b osvoj si; prvnie miesto v cierkvi svaté po apoštolech obdrżeli sú sobě mučedlníci VýklŠal 81b obtinuerunt; musíš mnoho přetrpěti a skrze to vítěžstvie korunu sobě obdrżeti PasKal M1a (vítěžskú korunu obdržěti ~MuzA, ~KlemA, ~Tisk); neobdrzial by sobě jiného, než hřiech a hanbu AktaBratr 1,24b

5. co, ojed. koho [žádoucího] komu (na kom, ot koho, u koho čím) získat pro někoho, opatřit někomu; [o modlitbě, modlitbou] vyprosit: Maria Mandaleno,…ješto s mi na bozě syna obdyrzala PasMuzA 340; za tě boha (buo- rkp) poproši a tobě zdravie v těle i v duši obdrzy PasMuzA 168 tibi impetrabo; modlitba spravedlných <u> Všemohúcieho zdravie jemu [mnichovi] obdrzie OtcB 10b; svému přěvěrnému sluzě…milost a věčný přiebytek obdrzal svým orudováním JeronM 71b; aby mi obdryzala na svém milém synu ducha svatého utěšenie ModlLeg 5a; obdrzzal [Elizeus] jie [vdově] od hospodina oleje velikú dostatečnost ZrcSpasK 77 jur.; Němci volé římského krále. To jim obdržal král Karel PrávŠvábE 61a daz erwarp in vymohl; tehdy taková zbožie zuostaňta aneb svrchupsaným JMti králi Matyáši potomkuom, aneb těm, komuž by JMt… aneb JMti potomci dále poručili aneb obdržali ArchČ 4,490 (1478)

6. (co, v čem, na čem [o konfliktu] na kom, proti komu [o protivníku]) zvítězit, získat vítězství, vyhrát (v něčem nad někým): když ten boj odrzye [Alexander] AlxV 1142; obdrzye [Vladislav] na Praženech dva bojě DalC 17,35 behilt (var.: gewan… an); s té vojny, na niež obdrzal, svět i peklo pobojoval Vít 26b; obdrzie [Nabuchodonozor] Arfaxat na poli Ragan ComestC 241a obtinuit; pás, proňž on obdrzal každý čas kdež koli v kterém sváru BawJetř 293; pobitie obdrzely PulkB 100 victoriam obtinuerant; neb byl obdrzal [Herodes] súd proti synóm LyraMat 22b; každý nás měl by radějí s pravdú odsúzen býti, nežli by s křivdú obdrzal súd ŠtítKlem 13a; když mniechu, že by měli obdrzeti, a ztratie CestMil 45a vicisse; ufám bohu, v tom neobdrzye HusKorJ 3b; měla li by před bohem vždy většie strana obdrzieti,…byli by obdrzieli proti spravedlivému Heliášovi prorokovi JakVikl 190a; nebť má mnohých obdrżeti vóle a súd Budyš 86a; prevaluerunt ostali sú vel obdrzieli VýklKruml 165a (Jr 38,22: ostaliť sú proti tobě BiblDrážď, Pror, BiblOl, ~Lit, přemohli sú proti tobě ~Pad, pod. ~Praž); aby v súdě obdrzal LékMuz 235b; oniť [špatní kněží] jsú obdrželi proti spravedlnosti chudého Ježíše ChelčSíť 86a; žádný nikdy neobdržal proti bohu všemohúcímu AktaBratr 1,103a jur.: máta sě bíti kyji a za štíty, až jeden druhého i přěmóž a tak při obdrzy ŘádZemA 47a; pakliť jim víno obdrzy, tehdyť opilcóm voda zmrzí Svár 13; ktož dolíčiti pověst obecnú muož, tehdy jediným svědkem obdrzi BelB 14a; ten, na kom jest obdržáno, psán v listu stojí Půh 1,209 (1407); straně, kteráž při obdrżij prvotně PrávHorK 28a in causa obtinuit victoriam principali; ktož jeden druhému obdrzal boj Žilin 109b camphe angewinnt; ač kto jiného [člověka] o dluhy na súdě obdržal by CJM 2,18 (1469); že jest Střela na panu Jiříkovi ten póhon obdrzel vedlé listu svého PrávOpav 1,115 (1475)

7. jur. (co, že…, čím) dokázat, prokázat (něco, že…), provést důkaz (o něčem, že…): tehda bude [žalobce] škodu obdrzal RožmbB 40b; sedáním obdrzis právo BawEzop 3187; aby nevinu svú dvěma prsty na kříži přísahú obdržel NaučBrn 19; a obdrzi li on [žalobce] před rychtářem, že je pro tu vinu dosti jist PrávŠvábA 125a behebet er; ač kto o mzdu zaslúženú žalobú hnul by, lépe obdržeti moci bude přísahú, nežli odpoviedající přísahaje zapřieti CJM 2,24 (před 1469 ?) ♦ na svatých obdržěti jur. co, že… dokázat přísahou na ostatky svatých: smie li on obdrzeti na svatých, že jesti nepřipověděn PrávSasE 76a gewern zcu den heyligen; ty jisté panie mohu dobře své věno obdrzeti na svatých bez svědkóv PrávSasE 17b behalden… czu den heyligen; platí li jim [páni čeledi] do roka neb za měsiec, to mají na svatých obdrzieti PrávŠvábE 19b uf den heiligen behaben

8. co udržet, zachovat; [po výrazech (ne)možnosti] nadále držet: ti sú, jež srdcem dobrým a šlechetným slovo božie obdrzye EvSeit 142a (L 8,15: držie ~Zimn, BiblDrážď, ~Ol, zachovávají EvOl, BiblPad, ~Praž, schovávají ~Lit) verbum retinent dokáží zachovávat; aby snadně mohli na paměti obdrziety BiblDrážď 2 Mach 2,26 (~Ol, ~Lit, ~Pad, aby tiem snáze pamatovati mohli ~Praž) memoriae commendare; to, čemuž mě naučie [starší], já nic neobdrzim toho OtcB 91a nihil…retineo nezapamatuji si; silný neobdrzzi své moci BiblOl Am 2,14 (~Pad, ~Praž, neudrží ~Drážď, ~Lit) non obtinebit; opustiti to, ješto nemuožeš obdrzeti AlexPovB 255a; mohúce pamatovati [slovo boží], i netbají obdržeti v paměti RokJanB 110b; stuoj dlúho nebo krátko, Vašie Jasnosti nelze jest královstvie obdrzeti ŽídSpráv 17; obtinere schovali aut obdrżeti SlovKlem 19a; že toho domu nemohú skrze svú chudobu obdržeti Žilin 87a (1479); o ty tři kusy, co sú Sasové obdrzeli proti králi Karulovi Žilin 106a daz dy Sachsen behilden uchránili; lidské křehkosti stvořenie nemuož všech věcí patnětlivě obdržeti CJM 4/2,78 (po 1463) retinere uchovat v paměti; ║ ktož sě tohoto přídržie, u přiezni boha neobdrzye DalC 37,28 den ist Got nicht gunstig neudrží si boží přízeň; věru, lež sú obdrżeli otcové naši BiblLit Jr 16,19 (~Praž, sú obdrżali ~Pad, se lží sú chodili ~Drážď, se lží sú okolo chodili Pror, BiblOl) possederunt lži se přidrželi obdržěti sobě co [majetek] podržet si, ponechat si: Rudolt, jiné sobě obdrzaw, Čechy a Moravu královi vzda DalC 92,18 (obdrzew ~Z) die behilt er ym; nebo chtieše [Telamon] sobě obdrzeti Exionu k své libosti TrojK 94a (~A, chtě obdrzeti Exionu ~L, ~O); což držie od zbožie teplského, mají postúpiti…krom toho, což by sobě mohli obdržeti z milosti ArchČ 4,472 (1474)

9. koho [zvl. odcházejícího] zadržet, pozdržet, zdržet: jeho [zetě na odchodu] obdrżaw test BiblCard Jdc 19,5 (~Ol, ~Lit, jest zdržěl ~Pad, zadržal ~Praž) tenuit; jedna žena…jeho obdrżala, aby u nie pojedl chleba BiblCard 4 Rg 4,8 (~Ol, vzdržala ~Lit, držala jest ~Pad, zastavila jej a zadržala ~Praž) tenuit; a když jeho [syna] nemože máti obdrzieti, i pusti jej OtcB 99a retinere; chtěl jej [Josefa] Putifar obdrzeti jeden den AsenF 249b; však jeho [Tristrama] tu nižádný neobdrze, než sebú odtavad preč vrže TristB 128a; Daniele biskupa ciesař u svého dvora obdrzal PulkB 128; pilna byla [Kirké], aby mě obdrzala svými kúzly TrojA 230a me credidit detinere; ║ neb tam [v nebi] budú těla skrovná, rychlá, světlá a nebudú obdrzana ižádnú těžkostí AlbRájK 208 (nebudú obvázána ~C) corpus enim non detinebitur zatěžkaná

10. co [část těla] v čem [horkém] udržet, ponechat, podržet něco ponořeno v něčem: studnice…v noci tak horká, že ižádný ruky své nemóž v ní obdrzzeti CestMandA 193b; rozpustiž to v pánvici na ohni ne horce, aby v tom mohl prst obdrzeti LékKřišť 123b což (jakž) móžeš obdržěti jak(é) jak můžeš vydržet, snést: což muožeš najteplejie obdrzeti LékFrantA 86b; tiem hlavu zmý, jakž muožeš najhorčejie obdrzeti LékFrantA 119a; což muožeš obdrzeti horké, drž v ustech LékJádroD 78

Ad 2: za lat. capere stč. též osaditi; za occupare též posiesti; za subtungere též podmaniti, porobiti. – Ad 4: za lat. possidere stč. též obsiesti. – Ad 5: za lat. impetrare stč. též vyprositi, vyžádati. – Ad 6: za lat. obtinere stč. též vyjhrati; za vincere též přěmoci, svítěžiti. – Ad 7: srov. ûf den heiligen ‚mit Eid auf die Reliquien‘ (J. Weiske – R. Hildebrand, Der Sachsenspiegel 161); „přísahalo se…na kříž, evangelium, ostatky svatých“ (OSN 20,709). – Ad 8: za lat. retinere stč. též sdržěti, zachovati

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obdŕžěti, obdržěti, -ěju, -ie ipf. (pf. obdržěti)

co [abstraktního] dostávat, obdržovat (kniž.), získávat něco, dosahovat něčeho: skrzě přijetí té svátosti duostojné obdrziegij lidé odpuštěnie všem hříchóm OtcE 66b (~A, obdržievají ~B, ~D, obdržují ~C) credentibus detur

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obdržěti, -žu, -žíš dok. obdržet, dostat, získat; obdržěti boj, pole zvítězit; zmocnit se něčeho, dobýt něco; obdržěti sobě co získat si, dosáhnout něčeho; obdržěti sobě koho podrobit si někoho, ovládnout koho; (o strachu, bolesti) zmocnit se někoho, zachvátit; udržet, zachovat: na paměti obdržěti; zadržet, zdržet; obdržěti se udržet se
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


obdržěti dok. = dostati, podržeti, zadržeti; zvítěziti; — obdržěti boj (vítězstvie) = zvítěziti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).