obřězati | StčS | MSS | ŠimekSlov |

obřězati, -žu, -že pf. (ipf. obřězovati); k řězati

1. co [vyrostlého kolem n. po povrchu něčeho] (odkud) ořezat, řezáním oddělit (odstranit), uřezat; [vlasy ap.] ostříhat; [předkožku] obřezat: tehda Sefora rychle vzemši přeostrú škřidlici, i obrzeza kóžku lóna syna svého BiblCard Ex 4,25 (~Lit, pod. ~Ol, ~Pad, ~Praž) circumcidit praeputium; protož obrzeżte svrchek srdce vašeho BiblCard Dt 10,16 (tak i ost.) circumcidite (v obraze); aby svatého Jana do Říma dovedli a tu jeho přivedše s jeho hlavy vlasy na potupu obrziezaly PasMuzA 251 (s jeho hlavy vlasy obervavše ~KlemA) capilli…a capite praescinduntur; káza [Tiberius] jemu [Pilátovi] obočie obrziezati VeronM 247a (zřezati ~K) abscidite supercilia; mnohých z nich [vojáků]…nosy a uši obrzezaly jsú [Bakušané] PulkB 166 nonnulli…nasis et auribus sunt truncati; a obrziezaw [Achior] kóžku svého těla, přijednán jest k lidu izrahelskému BiblOl Jdt 14,6 (~Lit, pod. ~Pad, obřezav se ~Praž) circumcidit; nebude li vždy klizena [zahrada], co j obrzyezano, co j vytrháno, otaví sě ŠtítSvátA 189a (v obraze); vindemia botros obrzez hrozny MamKapR 165a (Ap 14,18: sbeřiž BiblOl, pod. ~Pad, ~Praž); aby to [neužitečné] obrzezano bylo tak právě, jako na vinnici obřezují zbytečné a neužitečné ratolesti RokPostB 110 (v obraze); káže [vladař] prsi jejie [sv. Barbory] obrzezati KázLeg 9a; obrziezyz maso od kostí LékChir 301b; ║ obṙezal si [Bože] pytel mój i obklíčil s mě veselím BiblLit Ps 29,12(~Pad, zřězal si ~Ol, ŽaltKap, rozřezal si BiblPraž, přědřěl si ŽaltWittb, rozdřěl si ~Klem, ~Pod) conscidisti saccum strhl jsi ze mne smuteční šat; však nechce [hříšník] provazóv hřiechóv svých obrziezaty, točíšto nožem jazyka skrze svatú zpověd GestaB 6a ab sneiden (v obraze) odřezat

2. co [strom, větev ap.] ořezat, obřezat, řezáním zbavit okrajových částí; [strom, keř] prořezat: nebo dřěvo, když jest staro, opět má naději, když jest obrziezano, že jeho ratolesti obzelenají BiblOl Job 14,7 (bude li seřezáno ~Lit, bude li sřězáno ~Pad, bude li podťato ~Praž) si praecisum fuerit; purgabit [palmitem] očistí vel obrzeže VýklKruml 270b (J 15,2: zčistí EvOl, oklestí ~Beneš, ostruže BiblDrážď, ostaví…a očistí ~Ol, učistí ~Lit, počistí ~Pad, vyčistíť ~Praž); máš ty větvě obrziezaty, vršky jim a pupénky, aby z sebe květu nevypustily ŠtěpMuz 19; ║ fíkové dřěvo mé obrziezal [nepřítel, tj. kobylky] BiblOl Jl 1,7 (VýklKruml, oblúpil BiblLit, ~Pad, ~Praž, odřěl ~Drážď) decorticavit zbavil kůry, ohlodal; všeliké hory, jěžto kosieřem obrzyezany budú Pror Is 7,25 (BiblLit, počištěny budú ~Pad, sřezány budú ~Praž) qui in sarculo sarrientur které budou vysekáním očištěny od býlí

3. koho pořezat někoho, způsobit řezné zranění někomu: Juřík jest mečem trhl a obřezal Bajka v ruku NaučBrn 75. – Srov. obřězati

4. koho obřezat někoho, vykonat obřízku na někom a tím ho začlenit do židovského (popř. mohamedánského) náboženského společenství: ž<e jsú ti>, již nobrsiezanẏ, <svatým> duchem darováni LegDuchM 53; když sě dokona osmý den, aby bylo obrzyezano dietě EvKlem 44a (L 2,21: ~Ol, ~Beneš, BiblLit, ~Pad, ~Praž, aby bylo obřězováno EvZimn, BiblDrážď, ~Ol) ut circumcideretur; že musie obrziezany býti…ti, kteříž chtie spaseni býti BiblDrážď A 15,5 (~Ol, že musie obřezánie býti ~Pad, že musie obřezovánie býti ~Praž) oportet circumcidi eos; obrziezal [Pavel] jeho [Timotea] podlé židovského zákona BiblDrážď A 16,3 (~Praž, pod. ~Ol, ~Pad) circumcidit; Obrzezan bude mezi vámi každý pacholík BiblCard Gn 17,10 (tak i ost.) circumcidetur; v němžto [Kristovi] jste i obrzezany obřězáním ne rukú učiněným BiblOl C 2,11 (~Lit, ~Pad, skrze něhož i obṙezani ste ~Praž) circumcisi estis (fig.); nebo do pohanských (panſkych rkp) kostelóv žádný jiný nechodí a jíti nesmie, leč by jich vieru přijal a obrziezati se dal CestKabK 26b obřězatidát se obřezat, přijmout obřízku, podrobit se obřízce: všeliký pak sluha ejipský obrzeże se, tak bude jiesti BiblCard Ex 12,44 (~Ol, ~Lit, ~Pad, obřezán bude ~Praž) circumcidetur; aby sě brzo obrziezal̇ [mnich] po židovsku OtcB 125b ut…circumcisionem… suscipere festinaret; ti, ješto sě obřězují…, chtie, by sě vy obrziezali BiblOl G 6,13 (pod. ~Lit, ~Pad, abyšte se obřezovali ~Praž, tiť nutí vás k obřězání EvOl) volunt vos circumcidi; i kázal [Hospodin] sě Abrahamovi obrzezati a všecky své děti a své budúcie potom MartKronA 9a sich beschneiden; nenie přinucen [pohan Titus], aby se obrzezal BiblPraž G 2,3 (k obřězání ~Ol, ~Lit, k obřězování ~Pad) compulsus est circumcidi

5. relig. co [srdce, duši] očistit, obrátit k Bohu: a obrzeże hospodin srdce tvé a srdce semene tvého, aby miloval hospodina boha svého ve všem srdci svém a ve vší duši tvé BiblCard Dt 30,6 (tak i ost.) circumcidet; proto obrziezte [židé] srdcě svá a hlavy netvrďte viec ComestC 110b (Dt 10,16: var. v. obřězati 1); obrzezzet hospodin srdce tvé a duši tvú ŠtítSvátA 35a (srov. Dt 30,6) circumcidet; má li člověk co obřezovati, hlediž, aby srdce své obrziezal RokLukA 64b

6. koho, co [smysly, údy] ot čeho, ojed. v čem [hříšném] zbavit, zprostit někoho n. něco něčeho, očistit od něčeho: máme býti také obrzezany ot přielišnosti světských věcí,…abychom obrzezaly tu světskú myslci v líbostech tělu bezpotřebných ŠtítSvátA 34b; v zevnitřniem obřězování údy a smysly své ot hřiechóv máme obrziezati HusSvátA 554a; máme obrziezati usta svá a jazyk svój ot nezřiezených řěčí HusSvátA 555a; abychom my byli obrzezani ode vší nepravosti RokPostB 556; ║ obṙeż jazyky marnomluvné HusVýklB 101b praecide zkroť

7. co [hříšného] (ot sebe) zamítnout, zavrhnout, odvrhnout: tu obrzezz malas cogitaciones et malos intentus PostGlosMuz 116a; přielišnosti obrziez, t. jiedla, pitie a jiných věcí SenCtnost 280a circumcide superflua; obyčej najprv obrzezme člověka starého KancJist 79; neb on [Bůh] chce, abychme obrziezali od sebe milost neřádnú RokLukA 52b; ║ ille etenim vera circumcisione mundatur, qui obturat aures suas, ne malum audiant…Si venient šeptači neb utrhači, obrzez od uší HusBetl 2,176 nepřipouštěj je k svému sluchu

Ad 1: za lat. abscidere stč. též osieci, ostříci, otřězati, ottieti; za truncare též uřězati. – Metaforické významy 5 a 6 jsou nadstavbou nad význ. 2, 7 nad 1

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obřězati, -žu, -žeš dok.ořezat, uřezat; (vlasy, vousy) ostříhat; obřezat; prořezat; (koho) pořezat někoho; (srdce, duši) očistit, zbavit, oprostit: obřeže Hospodin srdce tvé; obřězati ústa svá a jazyk svój ot nezřiezených řěčí; zamítnout, zavrhnout; obřězatipořezat se; přijmout obřízku, podrobit se obřízce
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


obřězati dok. = ořezati
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).