niva | StčS | MSS |

niva, -y f., též níva

1. nezalesněný pozemek v nižších polohách vhodný k obdělání, niva (kniž.), louka, později i pole: bliz u Prahy na jednéj nywye oběsi sě sám Durynk na jívě DalC 21,63 uf einem acker; aby vyprosila nywu u svého otce BiblCard Jos 15,18 (~Ol, ~Lit, pole ~Pad, ~Praž) agrum; enera kopanina…, nargula nyva KlarGlosA 743 (De semine); super agris, qui vulgariter Urborekkr seu Nyby dicuntur SSL (TabMorB 25; 1355); campeta, que Nywi dicuntur SSL (TabMorO 50; 1368); Pane, všakž dobré siemě sěl si na tvú nywu EvBeneš 97b (Mt 13,27: roli ~Ol, poli ~Zimn, BiblDrážď a ost.) in agro; campus, qui nywa dicitur ArchČ 35,22 (1395); jednu nívu držal, ježto se na ni puol páta mpta vsívá Půh 2,110 (1407); medium quartale lanei… cum quodam agro alias niwa eidem quartali lanei adiacente SSL (LibIudPlz 13a; 1412); cum sexta dimidia virga agrorum et uno agello vulgo Nywa vocato SSL (LibCivLms 132; 1420); zapisuji… lúku za horú a nivu, ježto slove ‚na blátě‘, a druhú nivu, ježto slove ‚v lavičkách‘ ArchČ 4,252 (po 1430); prodávám toho puol dvora…s dvořišckem i s tú nivú, ješto ležie za farářovým sadem, ku pravému purgrechtu, s rolí oranú i neoranú, se dvěma lúkama ArchČ 16,110 (1446); una niwa dicta Rukávník… DeskyZemEm 2,205 (1446); jedúce… přes nivu jeho, v obilí mnohé cesty zdělali ListářRožmb 4,313 (1450); ves Dědkovice s tvrzí, s dvorem o dvojím popluží i s těmi nivami, ješto slovú Šeborovice, s sadem, s haltéři…, s háji DeskyMorOl 26 (1481); že mi drží roli i luky v nivách mých a v mém gruntu v Rozseči Půh 5,345 (1481); jakož sem… udělal na těch blatech sobě a svým budúcím tři nivy, kdež někdy prvé za dávních a starých let minulých olší a rokytí veliké bylo… A když by kolivěk ten puožitek a obilé z těch tří niv sňato bylo, tehdy mají ty tři nivy též ku pastvám…svobodny býti ArchČ 16,242 (1482); kterýžto dvuor leží a má položení v nivách a v mezách svých v poli přerovském ArchČ 16,244 (1482); nivy purkrechtní DeskyMorBrn 51 (1492); nivu, …kteráž leží proti stavu na Bečvi DeskyMorOl 128 (1499)

2. spec. (čeho [půdy]) plošná polní míra neustálené velikosti, nejčastěji okolo třinácti jiter (podle Sedláčka, Míry 14): quem laneum… a nobis tenuit… et viginti quinque petias terre aratorie, que vulgariter nywi vocantur Reg 3,8 (1311); pecies agrorum duas, dictas nywy ArchLoun (1389); přidal jest jim nivu dědiny za jich dědinu, kteráž jest rybníkem vytopena ArchČ 26,219 (1428); cum quadam pecie, vulgariter nywa, agrorum liberorum…, ad quem eciam agrum spectant sex jugera pratorum, vulgariter jitra SvědBydž 361 (1415); že mi drží nivu role v dílech v končinách rolí ščitovských Půh 4,427 (1464); že nám drží tři nivy role Půh 5,368 (1481)

3. jm. pomíst.: docuit 1½ laneum et unum agrum, qui vulgariter nyua dicitur, per tabulas terre DeskyZemEm 1,521 (1385); videl. agrum ‚nywa‘ nuncupatum, in quo duo strichones possunt seminari…, videl. de agris…, dictis ‚nywa‘, in quibus possunt seminari tres strichones Erect 670 (1406); Hasco C. resignavit quendam agrum hereditatis, dictum nywa, in duobus stadiis iacentem SSL (LibResignLun 227a; 1412); cum agro, dicto Nywa, et particula, alias klín, agrorum SSL (TabMorB 344; 1437) ♦ Kosieřská niva jm. pomíst.: una curicula agrorum nomine Kossierzska nywa UrbEml 288 (1410)

Významová klasifikace podle V. Šmelhause. – Ad 1: jako syn. pole (srov. za lat. agellus stč. též poléčko) označovala niva především pozemek neobdělaný, nezřídka porostlý křovinami (srov. facere laneos incipiendo ab antiquis extirpationibus, qaae vlg. nivy dicebantur z r. 1404, Slow. Stpol. 5,276) a vzhledem k jeho snadné obdělstelnosti nabývala též dnešního významu slova pole; na nižší polohu vedle kontextů ukazuje též etymologie Vasmerova (Rus. etym. Wört. 2,219). – Ad 3: podle V. Šmelhause sem patří sporné doklady s glosou niva za lat. ager v lat. kontextu jmenovacím

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


niva f. nezalesněný pozemek v nižších polohách, niva, pole
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 5 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).