nečistý | StčS | GbSlov | MSS |

nečistý adj.; k čistý

1. nečistý, znečištěný špínou; [o oděvu] ušpiněný, špinavý, umazaný: přijidechu smrdutí vepři a velmi necziſtij i káléchu sě před nimi OtcB 59a; necziſta a neužitečná bieše [voda v studních] ComestC 64a coenosum; kaká jsi [duše]: zajisté neczyſta v blátě AlbRájA 101b foeda (v obraze); ten, ješto j byl neczijſt šeředstvem hřiechóv a učištěn bude ŠtítSvátA 88b (v obraze); pták uzří hniezdo neczziſte GestaB 103a deturpatum; v nížto [v řece] …lidé necżiſte věci perú CestMandA 211b; pro zlé povětřie necziſte CestMil 82a propter corruptionem nimiam aeris (volný překlad); obmýž to, cožť jest nečiſte KancJist 5 (v obraze); manholth…hlavu neċzyſtu učistí a uzdraví LékFrantC 159a; aby neczyſti zubové byli okrášleni, vezmi marrubium (jablečník marg.) bielé a os sepie LékRhaz 83; žeť sú zlí (lzi rkp) skutkové… jako sud necziſty ChelčJan 68b; duše byla…zmazána a zkálena necżiſtymi hřiechy RokPostA 63a (v obraze); v té věži (věci ed.) tak nečisté seděti ArchČ 21,358(1469–75); ║ sordido necziſtim VýklKruml 110b (Pr 26,23: střiebrem nepřěčištěným BiblOl, ~Lit, ~Pad, nepřepuštěným ~Praž) nečištěným, nepřetaveným; má li člověk neštovici necziſtu a zahladí ji, jest škodno LékKřišť 28b hnisající; ktož má bolest v hlavě a necziſtu horkost, těm mléko škodí LékKřišť 28b chorobnou horečku; necziſti jest pták, jenž v své hnízdo cídí HilPřijA 12 nečistotný

2. [zvl. o tvorech] odporný, ohavný, hodný opovržení: a ve škole bieše člověk jmajě běsa necziſteho BiblDrážď L 4,33 (~Ol, ~Lit, pod. ~Pad, ~Praž) daemonium immundum; kacieři nevěrní jako psi necziſty budu sě špúlati sěmo i tamo JeronM 35a; vydajte nám všeckny necžiſte z Gabaa ComestC 135b flagitiosos; jehožto [jejího otce] zabil jesti vrah neciſty BawArn 3399; aniž chudoba buď tobě necziſta, t. ohavná SenCtnost 286a immunda; slavnost mladých oplzstvem podlé svého obyčeje svých neczyſtych bohóv ozdobichu ŠtítBarlB 187; běda na tě, na zlé a necziſte Neštěstie TkadlA 6a; mnoho much a jiných žížel neczziſtich CestMandA 173b; postaví [Bůh]…kozly smrduté, tověz neċiſte hřiešníky na levici, tověz na stranu zatracenie HusVýklB 17a; žaluji…na pana Oldřicha Rosmberského, na toho zlého nečistého pána ListářRožmb 1,234 (1437); utopiti zlú, nečistú tistu [o ženě] Půh 3,204 (1437); ó kterak čistým zlatohlavem přikrývají neczyſte a smrduté mrchy KorMan 1b

3. [o člověku a jeho chování] nečistý (mravně), zvl. nemravný, nestydatý, smilný, oplzlý; „hřiech nečistýhřích nečistoty, smilstvo (srov. „nečistota“ 2): myšlenie neciſte kdaž přijde, nikake našie dušě neposkvirní, jedinké kdaž bude sě v ňem kochati Túl 31a immunda; toť sú ti, ješto v manželský stav vstupují…a své necziſte vuoli dosti činie jako kuoň a mezek BiblCard Tob 6,17 (~Ol, ~Lit, chlipnosti ~Pad, ~Praž) libidini chlípné; starosta diáblový jiné diábly, jižto z neczyſtych hřiechóv lidi pokúšějí, k tej panně poslal PasMuzA 114 qui erant super fornicationem (volný překlad); ktož…má vnitř necziſte mysli tělestnú bujnost PasMuzA 451 sordes…animi; a když sú přišli k nie [k ženě] synové babylonští k makání prsí jejích, poskvrnili sú ji necziſtymy podáveními svými BiblOl Ez 23,17 (~Lit, ~Praž) stupris suis; zapáliv se k nie [král k panně v klášteře] žádostí necziſtu GuallCtnostM 34a; čím bude [panna] neċiſċi a zprznilejši, tiem bude méně vzácná ŠtítOpat 167b; tak darové ducha svatého přěd zlým myšlením a přěd neczyſtym [jdou pryč] ŠtítBarlB 111; v takovém necziſtem skutku, bude liť jej kto viděti FlašRadaA 1126; usta [otevřená] k neczziſtemu mluvení GestaB 61a; že skrzě zlé sluhy a neċiſte on [Bůh] móž veliký prospech svým věrným sluhám učiniti HusVýklB 13a; obscenus necziſti SlovOstřS 97; incontinentes nesdrželiví aut smilní, necziſti VýklKruml 315b (2 T 3,3 incontinentes, inmites, sine benignitate: nevzdržěliví, necziſtij, bez dobrotivosti BiblOl); že jemu [králi] zlí a nečistí lidé mili nejsú, jedno dobří ArchČ 3,295(1412); že nemluvňátka od mladosti…přivykají světě a právě živi býti, vzdáleni jsúce od bluduov, od necžiſteho života ChelčPost 162b; bóhdaj zabit byl neċiſty pop! RokPostA 102a; lasciviosus necžiſty, smilný SlovKlem 58b; libidinosus, luxuriosus necžiſty SlovKlem 60a; ║ znamenie zlé a neczyſte jest radosti, ktož usty chválí boží moc AlbRájA 39a falsae congratulationis falešné; praví [sv. Pavel], že ani necziſty královstvie božieho budu jmieti ŠtítBojVyš 12a (1 C 6,9 fornicarii: vilníci BiblOl, smilníci ~Pad, ~Praž) immundi (zpodst.) smilníci; že panna svatá Lucia do neczyſſteho domu byla vedena ŠtítBrigC 60a ad lupanar do nevěstince nečistá žena, nečistá žénka lehká žena, nevěstka, děvka: obnaživše je [Athéňané dcery Sidonovy] jako ženky necziſſtie (m. necziſte) přinutili je, aby na podlaze skákaly v krvi otcově GuallCtnostK 238; sudec jeho [opatův], v němž by buoh měl odpočívati, jest v šeradných neczyſſtich ženách ŠtítBrigC 57a in pectore meretricum; zmrhal vešken svuoj statek [marnotratný syn], živ jsa rozpuštěně s ženami neczyſtymy ŠtítBarlB 61; o neštoviciech …a porušení, kterážto se dějí (diege rkp) na mužském údu pro smilstvie s neczyſtu ženú LékSalM 206 cum meretrice

4. [o výroku] špinící, pomlouvačný, utrhačný: ano smrdie neczyſte pověsti: tento s tuto, tato s tiemto ŠtítSvátA 85a; pakli by kdo co zlého, bludného, hanebného aneb nečistého o nás psal…, žádáme a prosíme, aby takému nebylo věřeno ArchČ 3,216 (1420); ║ jazyky tak necziſte mají [chasa] v lání, že sem se dobře mohl od nich přiučiti, co sem jinde nikdy neslyšel ŽídSpráv 78 nestydaté

5. relig. [o osobě n. věci] nečistý (rituálně), nevyhovující rituálním předpisům, vyloučený n. vylučující z náboženského života: kto móž učiniti čisté z necziſteho pošlého z semene ŽaltPod 161a (Job 14,4: BiblCard a ost.) de immundo…semine; žena, ač by přijmúc siemě urodila samce, necziſta bude sedm dní BiblCard Lv 12,2 (tak i ost.) immunda; jako necziſttu věcí vzhrdaj [modlou] BiblCard Dt 7,26 (~Ol, ~Lit, nečistotu ~Pad, mrzutú věc a necżiſtu ~Praž) quasi spurcitiam; neb se toho domnieváše [král], by se mu něco nepřihodilo, pro něžto by byl necziſt a neočištěn BiblCard 1 Rg 20,26 (~Ol, ~Lit, aby nebyl čist ~Pad, poškvrnil se ~Praž) ut non esset mundus; z necziſtich zvieřat jedno dvé byly sú tu [v arše] podlé rodu svého, točíš samec a samicě…, ale z čistých zvieřat po sedmi. Mojžieš nazývá necziſte ty podlé času svého, kteréž zákon nazývá necziſte ComestC 16b immundis…immunda; neczyſty všelicí domové, v jichžto svěslech sú ofěrovali…hvězdám Pror Jr 19,13 (BiblOl a ost.) immundae; obětovati maso svinie a bravy neċiſte BiblLit 1 Mach 1,50 (hovada neċiſta ~Praž, dobytek obecný ~Ol, bravy obecné ~Pad) pecora communia (volný překlad); také jiných zvieřat maso čistých i neczyſtich jedie [Tataři] CestMil 42b immundorum; rozeznati, který [malomocný] čistý a který neċiſty jest HusBludM 204a immundus; illuvie vel immundicie secundine sunt pellicule, quibus pueri involuntur in utero matris et cum eis exeunt quando nascuntur Necziſta kóžě z materníka MamKapR 20b (Dt 28,57: v nečistotě šlemkóv ~Pad, nečistoty, kteráž vycházie při porodu ~Praž); ius…prophanum, id est immundum…, jíchu necziſtu vel poškvrněnú, vulgaris habet právo zle vymyšlené VýklKruml 155a (Is 65,4: polévka poskvrněná BiblPad, jícha poskvrněná ~Praž, právo zle přepuštěné ~Ol, právo zlé vymyšlené Pror, BiblLit); aby každá obět…byla od kněží opatřena a ohledána, byla li by čistá či necziſta RokPostB 302; tehdy ne proto jsú neczyſtí [draví ptáci], že ne obětováni…, ale proto nejsú obětováni, neb sú necziſti KorMan 172b; ohavnéť vám bude a neċiſte k jedení BiblPraž Lv 11,11 (mrzké ~Card, ~Ol, ~Lit, vysvěcené ~Pad) exsecrandum; což koli pak jest z ptacstva, ješto má toliko čtyři nohy, mrzutéť bude a necżiſte vám BiblPraž Lv 11,23 (mrzké ~Card a ost.) exsecrabile; volati bude [malomocný] po všeliký čas, že jsem poškvrněný a necżiſty BiblPraž Lv 13,45 (smrdutý ~Card, ~Lit, pod. ~Ol, zprzněným ~Pad) sordidum — zpodst.: cožkoli dotkne necziſty, nečisto učiní BiblCard Nu 19,22 (tak i ost.) immundus; mezi necziſtymi bude počítán [malomocný] BiblCard Lv 13,15 (tak i ost.) inter immundos; proč lakomec lakomce, necžiſty necziſteho, smilný smilného se neustydí KorMan 19a; uměnie rozeznáme…mezi čistým a necżiſtym BiblPraž Lv 10,10 (poškvrněným ~Card a ost.) pollutum ♦ duch nečistý relig. zlý duch, ďábel: a když necziſty duch vynde od člověka, chodí po městech, hledaje pokoje EvSeit 142b (L 11,24: tak i ost.) immundus spiritus; a svolav [Ježíš] dvanáste učenníkóv svých, dal jim moc na duchy neczziſte, aby vymietali je EvOl 294b (Mt 10,1: pod. i ost.) spirituum immundorum; přěmnozí také…, ješto od necziſtych duchóv biechu zamračeni JeronM 34a a nefandis spiritibus; učiněno jest [město Babylón] příbytek diábelský a stráž všelikého duchu necżiſteho ChelčJan 61a; by anjelé všickni zvěstovali, by duchové necziſſti jazyky lidskými pravé věci kázali RokPřij 292a; smrtedlné zlé, z ducha nečiſteho pošlé AktaBratr 1,6a žena nečistá žena v menstruaci, považovaná za nečistou: a rozseješ jě [části model] jako nečistotu ženě neczyſtee Pror Is 30,22 (BiblOl, ~Lit, krvotoké ~Pad, krvotokové ~Praž) menstruatae; a k ženě nemocné nepřilehne, t. s necziſtu ženú nesesmilní JakBetl 75a (srov. Lv 18,19); naši skutkové jsú jako rúcha necziſte ženy RokJanB 72b

Ad 1: za lat. coenosus stč. též bahnivý; za foedus též nelepý, zkálený; za deturpatus též ohyžďený; za sordidus též šeřědný, škařědý. — Ad 3: za lat. luxuriosus stč. též chlípný; za falsustéž falešný, křivý, lživý, nepravý; srov. za lupanar též kurevna, hřiešný dóm (MamVíd 148a), kurevný dóm (SlovKlem 61b), kurevský dóm (SlovOstřS 91), stan nevěstčí (ComestC 104b); srov. za meretrix též kurva, nevěstka. — Ad 5: za lat. sordidus stč. též mrzký; za nefandus téžnapržňený, nečstný, nešlechetný

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nečistý, adj., unrein; stsl. nečistъ impurus. — neciſta (ne) ruina (menti repentina subripiat) Greg. (nejasné; snad chyba pís. m. nečistota); myšlenie neciſte immunda Túl. 31a; ot necziſteho myšlenie ŽKlem. 281; kto móž učiniti čisté z necziſteho poſſleho (m. pošlé) z semene de immundo semine ŽPod. 161a (Job 14, 4); žádost neczyſtu a smilnú Alb. 93a; velikými hřiechy a nečistými lidé hřešie ŠtítE. 17; čím bude neċiſti (t.j. nečišti z nečiščši) a zprznilejši, tiem bude méňe vzácna ŠtítOp. 334b; což bóh učistil, neřiekaj necziſté HusPost. 208a; (nemocný) mnoho necziſteho z úst vyvráti OtcB. 5a; vepři velmi neczíſtíj morbo pleni OtcB. 59a; mnoho much a jiných žížel neczzíſtich MandA. 173b; pro zlé povětřie necziſte propter corruptionem nimiam aeris Mill. 82a. — Adv. nečistě: neczyſtye Alb. 92b.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nečistý adj. nečistý, ušpiněný, špinavý; odporný, ohavný; mravně nečistý, nemravný, nestydatý; hřiech nečistý smilstvo; nečistý dóm nevěstinec; nečistá žena nevěstka; žena v menstruaci; špinící, pomlouvačný; rituálně nečistý
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).