napoly | StčS | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

napoly adv. a prep., též na poly; k pól

1. [zvl. u sloves rozdělování, rozčleňování] napolovic, napůl, na dva (stejné) díly, ve dvé: tento žalm učinil Izaiáš prorok, dřieve nežli král…pilú kázal jej na poly přětřieti ŽaltPod 124b; opona chrámová rozedřě sě na poly BiblDrážď L 23,45 (napoly ~Ol a ost., na dvé EvOl) medium; rozpukl sě [Jidáš] na poly ComestC 348a crepuit medius; a tu chudobu… napolyt s tebú rozdělím ApolBaw 212b; učiniece vrub i rozščepie na poly, i chová jeden jednéj polovice a druhý druhéj CestMil 82a; když bude šacován [dům], tehdy to buď napoly přehnuto a dědic polovici právú… zaplať ArchKutn 244 (1437); rozkroj je [jablko] napoly LékChir 208a; to [peníze] napoly aby rozděleno bylo, Kateřině polovici a Janovým dětem polovici Půh 5,2 (1475); ║ rána úkladného napoly dělí rány BiblOl Sir 27,28 (~Lit, rozdělí ~Pad, roztrhne ~Praž) dividet vulnera dvojsečně rozděluje; mužie krvaví a lstiví nerozdělé napoly dnóv svých BiblPad Ps 54,24 (napolyṫ nepřetrvají ~Praž, nedopolovie ~Ol, ŽaltKlem, nerozdělé ~Wittb, nerozdvojie ~Kap, nerozpoltie ~Pod) non dimidiabunt nedosáhnou polovice lidského věku

2. (čeho [místa n. průběhu]) v půli, uprostřed: gdyž bieše již napoli hod židovský EvPraž 9b (J 7,14: BiblLit, sě…napoly děléše ~Drážď, ~Ol, ~Pad, u prosředcě dne EvZimn, pod. ~Beneš, jednoho dne prostřednieho BiblPraž) die festo mediante; sedlák… prvé než napoly [otčenáše] byl PasMuzA 453 explevit dimidium; netáhl na poly řěky býti PasMuzA 569 circa medium fluminis; ješto [město Charan] jest bylo napoly cěsty proti městu Ninive BiblOl Tob 11,1 (~Lit, ~Pad, na puol cesty ~Card, u prostředku cesty ~Praž) in medio itinere; běh sluneční jest napoli mezi nimi [obyvateli Afriky] a námi CestMandA 189b; a noc v svém běhu když napoly byla JakZjev 333a (Sap 18,14 medium iter haberet: na poly byla BiblPraž, puol cěsty jmějieše ~Ol~Lit, ~Pad); napoly cesty od Vyšehradu a mezi svatým Pangracím BřezKron 436 in medio viae; ║ a prvé než jest vyšel Izaiáš, syn Amos, napoly sieni, stala se jest řeč božie k němu BiblCard 4 Rg 20,4(~Lit, ~Pad, ~Praž, na puol sieni ~Ol) antequam egrederetur … mediam partem atrii doprostřed

3. napůl, napolo, zpola, zpoloviny; u subst. slovesného poloviční: když bieše [sv. Dorota] mrtva na poly, zavřěchu ji v žaláři katové lítí PísDorVít 53; Na poly snad budú plniti božie přikázanie OtcB 95b media mandata; napoly surové maso OtcB 143b semicrudae carnes; ale ležieše [král Filip] na cestě napoli mrtev AlexPovA 17b semivivus; semiviventem napoly mrtvého GlosSed 95b; bylť jest [švec] napoli umřel, kdyžť jest palici uzřěl PísBydž 53; víno… napoly s vodú smiešené LékSalM 603; kteříž [lotři] oblúpili jsú jej a zranivše odešli napoly živého ChelčPost 221a (L 10,30 semivivo: otpolu živa BiblLit, ~Pad, ~Praž, pod. EvBeneš, že jedva živ bieše ~Praž, za mrtvého ~Víd, ~Ol, BiblOl, pod. ~Drážď, za umrlého EvSeit) polomrtvého; [semeno] napoly vařené Apat 52b idem est quam semicoctio; o tých údech, kteréž mají polepšiti s napoli placením Žilin 109a mit einem halben wergelde; neb jest královská žádost na poly rozkázaní ArchČ 4,113 (1465); ║ kněz… napoly blíže než dřieve k jeskyni přistúpiv PasMuzA 342 ad medii spatii terminum o polovinu napoly okrúhlý polokruhovitý, zakřivený ve tvaru polokruhu: a v tom kostele jako uprostřed jest vzdělán krásný stánek jako napoly okrúhlý CestMandA177b; kost zpodní předloktie jest napoly okrúhlá LékSalM 765 formám semicirculi assumit. – Srov. dopoly, napolu, otpoly s. v. pól

O vývoji z příslovečného výrazu účelového nebo výsledkového v. Zubatý, Studie 1/1, 170. – Ad 2: za lat. medium stč. též prostřěd, střěd. – Ad 3: za lat. semivivus stč. též ot polu mrtvý (OtcMuz 20a)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


napoly v. pól.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


napoly adv. a předl. napolovic, nadvé; napolo, zpola; vpůli, uprostřed: napoly cěsty
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


napoly v. pól
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety a 9 měsíci; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).