nadpásti | StčS | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

nadpásti, později nadpadnúti, -nu, -ne pf.; k pásti

1. co padnout, náhodou přijít na něco, náhodou se dostat k něčemu: a toť jest svatý Augustin četl písmo pohanských filozofuov; že v tom písmě nebylo jména Ježíšova, mysli k tomu písmu nepřiložil, ale nadpad knihy kacieřuov Manicheóv podržal se jich bludu ŠtítOpat 76b (napadv ~Muz, nápadem … četl ~Jez); ║ střez se téhož nadpaſti, jakž se stalo v jedné vlasti: když žena zloděje poje, radostni biechu všickni jejie súsedé, že by již nekradl, to mniece BawEzop 471 (akuz. vazba změněna v gen. asi vlivem slovesa střieci sě“) octnout se v téže situaci

2. koho napadnout, přepadnout někoho, zaútočit na někoho: ač padúchové mě nadpadnu, chtiec mě zahubiti OtcA 220b (~E, napadnú ~B) si irruerint; insilio… vskočiti, nadpadnuti, útok učiniti, obořiti se VodňLact cc7b nadpásti právem jur. koho podat žalobu na někoho: súsedé nadpadli právem paní Katruši ČelDod 17 (Záp. měst. 1450)

3. [o něčem nežádoucím] koho postihnout, zachvátit někoho: ač tě i sedmkrát nadpadne [zimnice] FljšPřísl 1,1088 (Lék. J. Hrad. 129b, z excerpt J. B. Maška); náhlým neduhem jsa nadpaden SilvKron 34a morbo correptus; marný svévolně mysli lidské strach nadpadl jest SilvKron 62b invasit; arripio … est invadere, ad aliquid agendum rapere Nadpadnuti, pochopiti, popadnúti VodňLact Z4a

4. [dolů] spadnout, snést se: nadpadl oheň, i neviděli sú [hříšníci] sluncě ŽaltKlem 57,9 (BiblOl, spadl na ně ŽaltWittb, sspadl ~Pod, spadl jest BiblPad, pod. ~Drážď, svrchu padl ŽaltKap, přepadlť jest BiblPraž) supercecidit. Podle lat. Srov. napásti, napadnúti, nadstúpiti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nadpásti, -padu, -padeš, pftiv., najíti, finden erleben: střez se téhož nadpaſti, jakž se stalo v jedné vlasti, když žena zloděje poje atd. Baw. 23a. Srov. nadjěti, nadjíti.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nadpásti, -padu, -padeš, nadpadnúti, -nu, -neš dok. (padnutím) narazit na koho, nač, dopadnout, najít: střež se téhož nadpásti upadnout v totéž; napadnout, přepadnout, postihnout, zachvátit; spadnout, snést se
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


nadpásti dok.; — střez se téhož nadpásti = střez se v totéž upadnouti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).