náhlost | StčS | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

náhlost, -i f.; k náhlý

1. [zvl. o pohybu] rychlost, chvat, spěch: i zhynuli v ješuti dnové jich [Židů] a léta jich s nahloſtyu ŽaltWittb 77,33 (~Pod, BiblDrážď, s pospěchem ŽaltKlem, BiblLit, s rychlostí BiblOl, s chvátaním ŽaltKap, BiblPad, ~Praž) cum festinatione: příde den boží (-uo- rkp) jakžto zloděj, v ňemžto nebesě velikú nahloſty pojdú BiblDrážď 2 P 3,10 (brzkostí ~Ol, ~Pad, prudkostí EvOl, BiblPraž) magno impetu; ryby nazval Mojžieš hmyzadla, nebo kakús nahloſti všickny sě chvatnú jako hadové ComestC 4a impetu hbitostí; pakli král z hněvu bude bíti koho mečem, vedlé kakosti úprku a nahloſti obdaří bitého BřezSnářM 77b; jiných příprav drahně v něm [kostele] i okolo něho než tak v nachloſti zpatřiti sem nemohl, abych směl v celosti o tom praviti CestKabK 26b; potom opatrně vlož tvú amalgamu vnitř, nakloně nádoby do konce, aby lépe mohl vložiti vnitř bez nahloſti všecko do dlúhosti nádoby AlchLull 100 zvolna; ║ i kázali ho stíti v nahloſti v sobotu v samý večier, neučinivše mu žádné zprávy, jako by na křesťana slušalo LetKřižA 348 nakvap

2. [o nežádoucí události] náhlost, nenadálost, neočekávanost: smútie sě strachem velikým, diviece sě v nahloſti jich [spravedlivých] nedomněnému spasení BiblOl Sap 5,2 (~Drážď, v brzkosti ~Pad, v brzkém proměnění ~Praž, náruživě ~Lit) in subitatione (podle lat.); i teď pokládá epidimicum mortalitatis proti té nahloſti a proti zlému povětří Lék Muz II H 4,295; pakli by kto…náhlostí smrti z tohoto světa kvapně bez gšaftu božským dopuštěním byl zachvácen CJM 4/2,323 (1494); ║ kto by měl šlak anebo by se jemu z nahloſti stalo, aby šalvěji sobě na tom miestě pařil LékFrantA 59b znenadání (n. z náhlého leknutí?)

3. (čeho [o živlu, o síle ap.]) prudkost, mocná energie; [o škodlivém živlu] dravost: řiečná nahloſt veselí město božie ŽaltWittb 45,5 (~GlosMuz, řiečný prúd ~Pod, ~Kap, prúd řeky BiblPad, prudkost potoka ~Praž, řiečná bystrost ~Ol, šumenie řěky ŽaltKlem) fluminis impetus; zhasili [mající víru] nahloſt ohně BiblDrážď Hb 11,34 (prudkost ~Ol, ~Lit, ~Pad, ~Praž, velikost EvOl) impetum; umyslil sobě (Nikanor) v sobotný den, aby se vší nahloſty proti němu [Judovi] boj podjal BiblMuzSZ 2 Mach 15,1 (~Lit, s náhlým řícením ~Ol, se vší prudkostí ~Pad, vnáhle ~Praž) cum omni impetu; vlny mořské velikú nahloſtij šimiec ComestS 407a; impetus nahloſt vel vicher SlovOstřS 86; nebo mnohé chalupy připluly k mostu pro náhlost vody LetKřižA 177 ed.; ║ přivede na tě hospodin národ z daleké vlasti…podobný orlici létající v nahloſti BiblCard Dt 28,49 (~Ol, ~Lit, s prudkostí ~Pad, prudce ~Praž) cum impetu prudce, rychle létající

4. (čí [o osobě]) prudkost, prchlivost, zlostná výbušnost; [v pojetí dějovém] vztek, výbuch zlosti: hospodine, v nahloſti tvéj nepotupuj mne, ani v hněvě tvém treskci mě ŽaltKlem 37,2 (v rydání ~Wittb, ~Pod, BiblLit, v rydu ŽaltKap, u prchání BiblOl, ~Pad, v prchlivosti ~Praž) in furore; Nahloſt sě ničemu nehodí; ktož sě s krotkostí obchodí, nad nepřátely vévodí AlxV 1436; že z nahloſti mysli, ale s nerozumem to řekl jest [Mojžíš] ComestC 79b de impetu animi z unáhlenosti (?); tehdy z nahloſti a hrdosti mysli vece [hrabě] KarŽivB 186b (jsa pohnut zpupností a náhlú myslí ~A) motus vehementia et arroganti animo; rozhněvala sě jest nahloſt tvá [Bože] na ovcě pastevné tvé? BiblOl Ps 73,1 (třepet ŽaltWittb, rozľúcenie ~Klem, rydánie ~Pod, ryd ~Kap, prchlivost BiblPraž, prchánie ~Pad) furor; chceš svú nahloſt ukázati ŠtítSvátA 40b saevire moliris; zlato nebude jich moci vyprostiti v den nahloſti božie BelB 53b (So 1,18 irae: hněvu prchánie BiblOl, hněvu a prchánie ~Lit, hněvu ~Pad, ~Praž); neb co kolivěk jemu [rozhněvanému člověku] náhloſt a slina přinese k jazyku, to propliští HříchT 240a; a tak jim zapoviedá [Jan Křtitel] hněv a nahloſt, aby jie neměli proti svým poddaným JakBetl 82a; temeritas hrdá nahloſt vel bláznivá smělost SlovOstřS 116; furia…insania Nahloſt, prchlivost VodňLact K2a; ║ tu ju [Vlastu] jejie nahloſt omýli, že mnieše, by za ňú dievky zbyly DalC 15,21 unbesicht (var.: frecheyt) divokost; zubové jeho [mladého Alexandra] biechu ostří, nahloſt jeho horlivá, jakožto lvová AlexPovB 237a impetus ohnivost, náruživost; též i v radách měj zpozdilost, a ne rychlost neb nahloſt AlbnCtnostA 13a ukvapenost. Srov. náhľenie

Ad 1: za lat. impetus stč. též hnánie, úprk. – Ad 3: za lat. impetus stč. též nálich. – Ad 4: za lat. furor stč. též bezúmost, bláznivost, nemúdrost, prchlost, soptánie, tržnost, vztiekanie, zabylstvo

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


náhlost, -i, fem., Hast, Jähheit, Jähzorn; stsl. naglostь vehementia. — Nahloſt sě ničemu nehodí, ktož sě s krotkostí obchodí, nad nepřátely vévodí AlxV. 1436, náhlost oppos. krotkosti. Proti tomu děťátku chceš (Herode) svú nahloſt ukázati Štít. ř. 40b. V nahloſti tvéj nepotupuj mne in furore tuo ŽKlem. 37, 2. — nahloſt vehementia Prešp. 1380, RVodň. 74; w nahloſti in subitatione Ol. Sap. 5, 2; s nahloſtyu cum festinatione ŽWittb. 77, 33; w nahloſti cum impetu Ol. Deut. 28, 49 w nahloſty Mus. tamt.; aby se vší nahloſty proti ňemu boj podjal cum omni impetu Mus. 2. Mach. 15, 1; řiečná nahloſt fluminis impetus ŽGloss. 45, 5, ŽWittb. tamt.; nahloſt furor BohFl. 418, MamA. 23a. VocabMus. 184a.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


náhlost, -i f. náhlost, nenadálost; rychlost, chvat, spěch; prudkost, dravost; prchlivost
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


náhlost f. = prudkost, ukvapenost, prchlivost
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).