den | ESSČ | GbSlov | MSS |

den, dne, též dna m.

dolož. též deň, dně m.

1. též bielý den, biel den den, doba mezi východem a západem slunce, světlá část dne, opak noci

vzdáti dobrý den ap. pozdravit, popřát dobrý den

2. den, doba trvající dvacet čtyři hodin

3. starý den, dávný den ap., též v pl. stará doba, dávno minulé období, staré, dávné časy (sg.)

4. jen pl. čí „dny“ život

„mladé dny“ mládí

„dny Šalamúnovy“, „dny jednoho súdcě“ ap. období vlády, působení ap. někoho význačného

5. v názvech svátků koho (sv. Markéty ap.), na koho, čeho den zasvěcený nějakému světci ap., sváteční den připomínající někoho n. něco důležitého

6. relig. súdný den soudný den, den, kdy proběhne poslední soud

7. suché dni v. suchý

8. rok a den jur. soudní lhůta určená k vykonání ap. něčeho

9. den a noc, den i noc, též deň a noc, noc a den rostlina užívaná jako koření

10. den ote dne, ze den v den den ode dne, každým dnem

11. dnem i nocí dnem i nocí, dlouhou dobu bez ustání

Autor: Kateřina Rysová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.22, citován stav ze dne 28. 1. 2023).

 


den, dne atd., Tag; psl. dьnь. — Ten den minu, noc přistúpi AlxBM. 5, 6. A jakž byrzo ta noc minu a den sě na svět pokáza, (Alexander) vojšče odtad vstáti káza AlxH. 1, 11. Již by čas protivu zoři, kdažto sě nocz ſe dnem dělí AlxV. 675. V tu dobu sě den osvieti AlxM. 4, 16. (Alexander) uzřěv den velmi sě leče t. 679. I by ten den velmi jasný t. 533. V ten čas tací dny biechu, v nichž všě osěnie ktviechu t. 370, t, j. dni. Jenž jest učinil slunce u moc dny in potestatem diei ŽKlem. 135, 8. Den dny vzříhá slovo dies diei eructat verbum ŽWittb. 18, 3; den dnyu vyřehuje slovo ŽKlem. tamt.; den dnowy vyřihuje slovo ŽKap. tamt.; den dny říhá slovo ŽPod. tamt. Běda dnowi vae diei Ol. Ezech. 30, 2, Kladr. tamt. Aby vládli dnyowy EvOl. 133; dnyowe přijdú t. 172b; časové a dnyowe t. 133b; aby byli dnyowy i noci tamt., m. dnové. Poděkujte dnye hospodinu dies ŽKlem. Puer. 71 t. j. dnie. Po nynyeyſſyem dny perendie MamA. 33a. David měl przede dnyem zabit býti ŽPod. 62 (v nápise). Do najposlednějších dňuow Alxp. 13. Bóh ješče jest poščědil šest dny̆; bych váš stav zpořiedil ApŠ. 135. Juž bě šest dny pominulo a na sedmý den sě hnulo AlxV. 1995. Po gednom dnu toho bojě potoči král posly svojě do Damaska AlxH. 6, 29; po gednom dny AlxV. 1964. Třidcěti dnow odpočívav AlxB. 7, 24. Čtyřidseti dnyew EvOl. 82; osm dnyw t. 213a. Plná dva dny Mart. 56b, dni n. dny; ve dvú dnij Mill. 17b; po dwu dny post biduum Ol. Lev. 19, 7; po dwu dni též Koř. Mark. 14, 1; po dwu dny per biduum Anon. lb; s těma dvěma dnoma Štít. uč. 132b; přěde dvěma dnoma ML. 76a; svú smrt přěd dwiema dnoma věděl Hrad. 19b. Po čtyřidcěti dnech Pass. 135. Po nyekolicie denech t. 336, omylem m. dnech. K tisíci dnom Pror. Dan. 12, 11. Dnie n. dnové staří, dávní, dlúzí, krátcí, malí, mladí, hladovití, hodní, sváteční, zlí, dobří atp. Pamětiv buď dnow ſtarich dierum antiquorum ŽKlem. Deut. 7, dnóv starých, dávno minulých. Ode dnyu ſtarych EvOl. 175b, m. dní. We dnech ſtarich in diebus antiquis ŽWittb. 43, 2. Myslil jsem dny ſtare dies antiquos t. 76, 6. Od počátku dawnych dnow ex diebus antiquis MamA. 22a, dávných dnóv, dávno minulých. — Aj kak ť na dluhe dny i pohanských paní ctnost čistoty má svú chválu Šach. 299a, na jak dlouhé dni, na jak dlouho. Buďte jeho dnové kratczy fiant pauci ŽWittb. 108, 8. — Po malych dnech téj hospodyni dna rucě zlámala Pass. 287, po málo dnech. Potom po malych dnech Krist. 50b. Král po malych dnech umřel jest Mill. 40b. Po malych dnech post paucos dies Ol. 1. Reg. 18, 17. (Václav III) musi u mlady̆ch dnech sníti Jid. 20, ve dnech mladosti. We dnech hladowitich nasyceni budú in diebus famis ŽKlem. 36, 19, we dnech hladowich budú syti ŽWittb. tamt., ve dnech hladu. Již dnye hodnyeho przychodyeczye die festo mediante EvVíd. 7, 14. Wſieczny dnye ſwatecznie dies festos ŽWittb. 73, 8, m. dni. Neděle, den jeho (boží), jiní czſny dnye podlé toho Hrad. 119a t. j. čsní dnie, dni sváteční. Mezi dny ſlawnymi Ol. Esth. 16, 22. we dny zlem in die malo Koř. Efez. 6, 13; dnyowe zlí jsú EvOl. 168b. Miluje dny viděti dobre dies videre bonos ŽKlem. 33, 13; by sě kdo smál neb dobry den jměl Alb. 29a; odtud pozdravení dobrý den: když sě s ním (kupec s kýmkoli) utká u městě, dobroytro neb dobry den vzdá Hrad. 112b. — Toť jsú dnije waſſy Štít. ř. 8a t. j. dnie, dnové vašeho života. Všickni dny naſi zhynuli sú dies nostri ŽKlem. 89, 9; dnowe plni nalezeni budú t. 72, 10; dnouee tvoji Ol. 2. Reg. 7, 12; dnee let našich dies ŽPod. 89, 10, zhynuli jako dým dnee moji t. 101, 4, zhynuli dne jich t. 77, 33. Malosti dnow mych vzpověz mi paucitatem dierum meorum nuntia mihi ŽWittb. 101, 24. Číslo dny mych které jest t. 38, 5, poczet dnow mych ŽKlem. tamt. We dnyech mych ŽWittb. 114, 2. Král skonav ſwe dny s tohoto světa snide PilA. Skonali sú sě dny naſſy Pror. Jer. Lament. 4, 18. (Lidé) vedú v rozkoši dny ſvé HusPost. 143a. dny jeho sě neprodlé Pror. Isa. 14, 1. Bóh jeho dnow ukrátí Hrad. 27b; neukrátil dnyey EvOl. 297b m. dní; aby nebyli ukráceni tij dny Krist. 84b, by nebyli ukráceni ti dnije Štít. ř. 69a. Krátkost dny mych skonává sě ŽKlem. 145b. Dal si jemu dlúhost dnow longitudinem dierum t. 20, 5, prodlenie dnyow ŽPas. tamt. — To proroctvie bývá zpieváno den božieho vzkřiešenie Kruml. 73a, den, kdy. Letos den sv. Jana činil sem tuto mast Mast. 347; letos den svaté Mařie přinesl sem tuto mast t. 323. den svatého Gotharda země sě třásla Pulk. 132a. Aby zlí den ſudny omluvy nejměli BrigF. 1a. Sjidechu sě den nového měsiecě Ol. 3. Esd. 9, 16. (Přemysl a Smil) geden den ſwaty jiesti neměsta DalC. 76, překl. stněm.: an einem heyligen Tage. — (Svatý Germanus) to v uobyčěji jměl, jež jednú dne jědl Pass. 385, jednou za den; srov. stpol.: jedną dnia semel per diem Jag. Arch. 7, 420. — Co učiníte dne navščévenie nuzné strasti? Pror. 7b, dne, kdy. Diete toho dne dicetis in illa die ŽWittb. Isa. 4. dnye prvého a dnye osmého EvOl. 175a. (Alexander) hna toho dne mil třidcěti AlxH. 1, 14. Tyechto dnyy Štít. ř. 2la. Jednoho dnee EvZimn. 9. Tu ostal wſſiech ſwych dny iugiter Ol. 1. Reg. 1, 22. — Nebudeš sě báti střěly letiúcie we dne in die ŽKlem. 90, 6, ve dne: nebo byl obraz Hospodinův nad příbytkem we dne per diem Br. Ex. 40, 38 a j., stpol. we dnie Jag. Arch. 7, 548, z vъ-dъne. — Sedmkrát we dne padne spravedlivý Kruml. 398a, sedmkrát za den. Sedmkrát we dny chválu vzdával sem tobě septies in die ŽKlem. 118, 164. — (Sedmkrát) za den ŽGloss. tamt., za den. Pavel byl za tri dni slep CisMnich. 97a. — Ješťe za dne yaſneho Ol. 2. Reg. 3, 35, za dne, kdy; za dnye EvOl. 238b. Za tyech dny in diebus illis Pror. Jer. 23, 6. Za dnýý Joziášových t. 1, 2. Za dnyew Joachyma syna Joziášova t. 35, 1. — Na uſaki den quotidie HomOp. 154a, na všaký den, na každý den; na uſakaki den též t. 152a. Na každý den quotidie Túl. 85b. Na každé dny per singulos dies ŽWittb. 7, 12. Mnozí na den dělají WintObr. 2, 339 (z roku 1533), ze mzdy na den; odtud denní, nádenník, v. t. — Zpievati budeme po wſſie dni omnibus diebus ŽKlem. 124a; po wſſie dny naſſie omnibus diebus nostris t. 131a, po všě dni; po wſſie dny života tvého tamt. 127, 5. — Prziede dnem ráno AlxH. 5, 39, přěde dnem. — Lepšieho sem sě nadála a den ote dne čekala Hrad. 53b, den ote dne. Kristova viera den ote dne roste Kruml. 61b. Den ode dne otkládáš NRada 1974. den ote dne svD. 165, Modl. 16a. Neotkládaj den ote dna (sic) de die in diem Lit. Sir. 5, 8 a Ol. tamt.; den ode dnye Brig. 16b; nebo mne dne ode dne hledají EvOl. 107b, m. den ode dne. Ote dne do dne de die in diem ŽKlem. 95, 2, podle lat. — Svú duši den za dnem topíš AlxV. 1861, co den, každý den. — Řěčské hrdiny zasě běžie y dnem y noczy AlxV. 1351, dnem i nocí. Svatý Prokop dnem y noczy všěm spomáháše Hrad. 10. We dne i w noci die ac nocte ŽKlem. 41, 4, ve dne i v noci atp.; we dne y w noczy ŽWittb. tamt.; t. 1, 2; we dne y w noci Pass. 304; w noczy y we dne EvZimn. 8. Leč bylo w noczi lecz we dne Jid. 153. Ježúš kdy spal, w dnyu neb w noczy, světlost jeho blščala sive in die sive in nocte Dět. Jež. 1a. dne ni noczy přěstanúce AlxH. 8, 37, dne ni noci, ani ve dne ani v noci. Nepřěstav we dne ny w noczy AlxM. 4, 13. (Alexander) dnem y noczu bez přěstánie n’odpočinu šturmovánie AlxH. 8, 31. — Do tého dne, v tém dni atp., v. den. — den bielý, biel den den jasný, proti noci: v-biely den v duom (vešli) fervente die Ol. 2. Reg. 4, 5; by tma nocznye we dne byele PassKlem. 107a; w noczi y w dny v byele Hrad. 123a (w-dny m. dni); odtud adverb. bielodně zjevně, veřejně: jakož jest krávu biledně kaupil KolJ. 193b (1610), ten kup bilednie se dál KolU. 11b (1687). — den súdný: každý mní, by byl den ſſudny AlxV. 2069; w den ſudni ŽKlem. 139a; w den ſuvdny Pror. 21b; w ſudny den Alb. 13a; nikdy ote dne prvého až snad i do dne ſudneho ani bude, ni jest byla, jakož tu by zbitých síla AlxV. 1768; až do ſudneho dne Pass. 254; do ſſudna dne Levšt. 151b, do ſudna dne ML. 47b; o tom času velmi trudném točúšto o tom dny̆ zzudnem PilA.; ſaudnemu dni ChelčP. 225b; přede dnem ſuudnym Pass. 7, před ſaudnaym dnem Lobk. 129b. — suché dni Quatembertage: w ſuche dni Rožmb. 203; ſuche dny tempora quarta Prešp. 2252. rok a den, lhůta soudní, n. rok a šest neděl TomP. 2, 319. den a noc, den i noc, rostlina toho jména, Tag-und-Nacht, Mauerkraut: den a nocz parietaria SlovA. (parietaria officinalis Linné), ApatFr. 103b; kořenie, ješto slove den a nocz ChirB. 202a; Den a nocz Lact. 272b; den y nocz parietaria RostlF. 12a.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


den, dne m. den; staří, dávní dnové dávný věk; dni naši dny našeho života, náš život; u mladých dnech v mladém věku; po všě dni stále; po malých dnech zakrátko; suché dni dny v prvním týdnu každého čtvrtletí, kdy se držel půst; dělati na den za denní mzdu; jedná dne jědl jednou za den; letos den svaté Mařie na den sv. Marie
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).