Über die Bedeutung, Abwandlung und Gebrauch der čechischen Zeitwörter: mit dreißig čechischen und teutschen Gesprächen und Erzählungen; dann folgt etwas aus der Naturlehre, elf čechische Oden, endlich die Recension meines Werkchens über die Aussprache der čechischen Buchstaben, Sylben und Wörter, aus den Annalen der österreichischen Litteratur

František Jan Tomsa. Über die Bedeutung, Abwandlung und Gebrauch der čechischen Zeitwörter: mit dreißig čechischen und teutschen Gesprächen und Erzählungen; dann folgt etwas aus der Naturlehre, elf čechische Oden, endlich die Recension meines Werkchens über die Aussprache der čechischen Buchstaben, Sylben und Wörter, aus den Annalen der österreichischen Litteratur. Praha (Prag), 1804. Vydání první.

Listování
Autor

František Jan Tomsa

Franz Johann, Franz

ZkratkaTomsaBedeut1804
Transkribovaný titulÜber die Bedeutung, Abwandlung und Gebrauch der čechischen Zeitwörter: mit dreißig čechischen und teutschen Gesprächen und Erzählungen; dann folgt etwas aus der Naturlehre, elf čechische Oden, endlich die Recension meines Werkchens über die Aussprache der čechischen Buchstaben, Sylben und Wörter, aus den Annalen der österreichischen Litteratur
Transliterovaný titulÜber| die| Bedeutung, Abwandlung und Gebrauch| der| čechiſchen Zeitwörter.| Mit| dreißig čechiſchen und teutſchen Geſprächen| und Erzählungen; dann folgt etwas aus der Natur-|lehre, elf čechiſche Oden, endlich die Recenſion meines| Werkchens über die Ausſprache der čechiſchen| Buchſtaben, Sylben und Wörter, aus| den Annalen der öſterreichiſchen| Litteratur
Místo tiskuPraha (Prag)
Tiskař/nakladatelvlastním nákladem (auf Kosten des Verfassers)
Vročení1804
Vydáníprvní
ExemplářÚstav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 5588
KnihopisK16255
Databáze NK ČR<viz zde>
RozsahA–O8 = s. [1–7] — 8–144 — [145–146] — 147–214 — [215–216] — 217–224
Charakteristika

Pojednání o českém slovese s mnoha příklady od Františka Jana Tomsy (1751–1814). Je to text na pomezí mluvnice (v části II) a konverzační příručky nebo antologie (část III a nečíslované části s texty). V německém textu používá Tomsa pro adjektivum český ekvivalent čechisch.

Struktura knihy je následující:

I. část pojednává o významu slovesných tvarů (od s. 9).

II. část popisuje a v tabulkách uvádí tvarosloví českého slovesa (od s. 18).

III. část zaznamenává úzus týkající se českých slovesných tvarů (s. 101144). Najdeme tu jak datované zápisy reálných promluv (např. výrok starší ženy z 24. ledna 1804 na s. 103), tak obsáhlé ukázky z literárních textů, např. z Hájkovy kroniky (od s. 111).

Následuje třicet číslovaných paralelních rozhovorů, sázených dvousloupcově (opět včetně ukázek z literatury), s. [145] až 214. Kniha je zakončena jedenácti ódami, s. 215223.

 

Pozoruhodné je, že i tady Tomsa prosazuje sazbu českých textů antikvou a polokurzivou. Otisk pozitivní recenze na předcházející pokus na závěr (s. 223 a 224) svědčí o tom, že to bylo novátorské řešení a že o jeho vhodnosti chtěl Tomsa i vydáním této knihy přesvědčit čtenáře. Pro němčinu je užito obvyklé fraktury.

Jazykyněmčina, čeština
Primární literatura (digitální kopie)
 • Tomsa, Franz. Über die Bedeutung, Abwandlung und Gebrauch der čechischen Zeitwörter: mit dreißig čechischen und teutschen Gesprächen und Erzählungen; dann folgt etwas aus der Naturlehre, elf čechische Oden, endlich die Recension meines Werkchens über die Aussprache der čechischen Buchstaben, Sylben und Wörter, aus den Annalen der österreichischen Litteratur. Prag, 1804. Fotokopie tisku Bayerische Staatsbibliothek, München, sig. L. rel. 740, dostupné z WWW: <viz zde>; tentýž exemplář také jako eKniha Google, dostupná z WWW: <viz zde>
 • Tomsa, Franz. Über die Bedeutung, Abwandlung und Gebrauch der čechischen Zeitwörter: mit dreißig čechischen und teutschen Gesprächen und Erzählungen; dann folgt etwas aus der Naturlehre, elf čechische Oden, endlich die Recension meines Werkchens über die Aussprache der čechischen Buchstaben, Sylben und Wörter, aus den Annalen der österreichischen Litteratur. Prag, 1804. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 8 K 148, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Tomsa, Franz. Über die Bedeutung, Abwandlung und Gebrauch der čechischen Zeitwörter: mit dreißig čechischen und teutschen Gesprächen und Erzählungen; dann folgt etwas aus der Naturlehre, elf čechische Oden, endlich die Recension meines Werkchens über die Aussprache der čechischen Buchstaben, Sylben und Wörter, aus den Annalen der österreichischen Litteratur. Prag, 1804. Fotokopie tisku knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 5588, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
 • Fidlerová, Alena A. Jak mluvil (a psal) český venkovan na přelomu 18. a 19. století? Historie — otázky — problémy, 2017, roč. 9, č. 1, s. 48–65, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Koblížek, Vladimír. František Jan Tomsa, představitel českého mluvnictví v počátcích národního obrození. In J. Tydlitát (ed.). František Martin Pelcl: sborník příspěvků z odborného semináře. Rychnov nad Kněžnou: Městský úřad; Gymnázium F. M. Pelcla; Státní okresní archiv, 2001, s. 92–101.
 • Kusáková, Lenka. 170 let od úmrtí F. J. Tomsy. Naše řeč, 1985, roč. 68, s. 108–110. Digitální forma textu dostupná z WWW: <viz zde>
 • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 4/I: S–T; 4/II: U–Ž. Red. L. Merhaut. Praha: Academia, 2008, s. 971–973 (heslo Lenky Kusákové), dostupné z WWW: <viz zde>
 • Průcha, J. K hodnocení Tomsovy kodifikace spisovné češtiny. Slovo a slovesnost, 1963, roč. 24, s. 57–61, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Pumprla, Václav. Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století. Praha: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2010, s. 1134–1135.
 • Večerka, Radoslav. Biografickobibliografické medailonky českých lingvistů: bohemistů a slavistů (2. vydání). Linguistica online: electronic journal of the Department of Linguistics and Baltic Languages at Masaryk University, Czech Republic, 2008, s. v. Tomsa, František Jan; dostupné z WWW: <viz zde>
 • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 905–907 (Tiskárna normální školy) a 937–938 (Tomsa František Jan) — elektronická forma textů přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde> a <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace29. 9. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).