Písecký, Václav Předmluva k překladu Izokratovy Řeči k Démonikovi od Václava Píseckého
editor: Černá, Alena M. (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.)
Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 13, začátek 16. století

oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha 2024

Tato edice je autorské dílo chráněné ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, a je určena pouze k nekomerčním účelům.

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

Obecné ediční zásady

Elektronické edice jsou pořizovány výhradně z rukopisů, prvotisků a starých tisků z období 13.–18. století (resp. 1780; v odůvodněných případech jsou možné přesahy i za uvedené rozmezí). Při jejich vytváření je uplatňován kritický přístup k vydávanému textu. Texty jsou transkribovány, tj. převedeny do novočeského pravopisného systému, s tím, že jsou respektovány specifické rysy soudobého jazyka. Elektronické edice vznikají na akademickém pracovišti zabývajícím se lingvistickým výzkumem, proto je kladen mimořádný důraz na interpretaci a spolehlivý záznam jazyka památky.

Transkripce textů se řídí obecně uznávanými edičními pravidly, jimiž jsou pro období staré a střední češtiny zejména texty Jiřího Daňhelky Směrnice pro vydávání starších českých textů (Husitský Tábor 8, 1985, s. 285–301), Obecné zásady ediční a poučení o starém jazyce českém (in: Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1957, s. 25–35) a Obecné zásady ediční a poučení o češtině 15. století (in: Výbor z české literatury doby husitské. Svazek první. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1963, s. 31–41) a text Josefa Vintra Zásady transkripce českých textů z barokní doby (Listy filologické 121, 1998, s. 341–346). Tato obecná pravidla jsou přizpůsobována stavu a vlastnostem konkrétního textu. Při transkripci textu editor dbá na to, aby svou interpretací nesetřel charakteristické rysy jazyka a textu, zároveň však nezaznamenává jevy, které nemají pro interpretaci textu či jazyka význam (tj. např. grafické zvláštnosti textu). Tyto obecné ediční zásady jsou v elektronické edici doplněny o specifickou ediční poznámku vážící se ke konkrétnímu textu.

Součástí elektronických edic je textověkritický a poznámkový aparát, jehož obsah a rozsah je zcela v kompetenci jednotlivých editorů. Bez výjimek jsou v kritickém aparátu zaznamenány všechny zásahy do textu, tj. emendace textu (uvozené grafickou značkou ]). Uzná-li to editor za vhodné, může k vybraným úsekům uvádět také transliterované znění předlohy (v tomto případě následuje transliterovaná podoba za dvojtečkou). Pravidelně jsou zaznamenávány informace týkající se poškození či fragmentárnosti předlohy, nejistoty při interpretaci textu atp. Naopak výjimečně jsou zachyceny mezitextové vztahy.

Elektronické edice neobsahují slovníček vykládající méně známá slova. K tomuto účelu slouží slovníky zapojené do jednotného vyhledávacího systému Vokabuláře webového (http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx), případně též slovníky nezapojené do tohoto vyhledávání (http://vokabular.ujc.cas.cz/zdroje.aspx).

V širším kontextu a podrobněji jsou uplatňované ediční zásady popsány v práci Aleny M. Černé a Borise Lehečky Metodika přípravy a zpracování elektronických edic starších českých textů (ke stažení zde), kterou v roce 2016 certifikovalo Ministerstvo kultury ČR.

Komentář editora k textu

Dedikační list Václava Hladiče Píseckého (asi 1482–před 31. 10. 1511; Truhlář 1894: 133–144), překladatele, učitele, vychovatele a děkana artistické fakulty pražské univerzity (Liber decanorum 1830: 23; Liber decanorum 1832: 221–222), Řehoři Hrubému z Jelení (asi 1460–1514), je zapsán na fol. 105r–109v ve sborníku Národní knihovny, sign. XVII H 13 (https://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NKCR__XVII_H_13___3ODS262-cs). Tento sborník se uzuálně nazývá velký sborník překladů Řehoře Hrubého z Jelení a je zapsán rukou Řehoře Hrubého. Dedikační list uvozuje Píseckého překlad moralistního spisu Pseudo-Isokrata Řeči k Demonikovi, jenž je zřejmě prvním českým překladem z řeckého jazyka (Lepař 1874). Písecký list píše v Itálii, kde působí jako učitel Hrubého syna Zikmunda Hrubého z Jelení. Informuje svého zaměstnavatele nejen o svém zdokonalování v řečtině, ale především o pokrocích mladého Zikmunda v jazykové výuce i v morální výchově. Výrazným motivem listu je obhajoba češtiny (Černá 2023b), která se dle Píseckého svými kvalitami vyrovná cizím jazykům, i když jí chybí náležitá péče a tříbení.

List je zajímavý jak svým obsahem, tak svou jazykovou formou. Výjimečný je již ortografický záznam (Urbánková 1957: 43), který pořídila významná osobnost českých kulturních dějin, a zajímavá je i stránka vyšších jazykových rovin, např. lexikální. Rozbor tohoto listu i okolnosti jeho vzniku jsme podali v příspěvku Dedikační list Václava Píseckého Řehoři Hrubému z Jelení (Černá 2023).

Literatura

Černá 2023: Černá, Alena M., Dedikační list Václava Píseckého Řehoři Hrubému z Jelení. In: A. M. Černá – T. Hejdová – Š. Šimek – M. Vajdlová (edd.): Inspirace slovy. Sborník příspěvků k 70. narozeninám Petra Nejedlého. Praha: Scriptorium, s. 37–49.

Černá 2023b: Černá, A. M., Názory Daniela Adama z Veleslavína na český jazyk. Korpus – gramatika – axiologie, č. 27, s. 3–21. Dostupné z: https://asjournals.lib.cas.cz/korpus-gramatika-axiologie/article/uuid:59e76ea6-835b-4479-b658-4b48321e28a1.

Lepař 1874: Lepař, F., Rozbor českého překladu Isokratovy řeči k Demonikovi, učiněného od Václava Píseckého. Listy filologické a paedagogické 1, s. 281–305.

Liber decanorum 1830: Liber decanorum facultatis philosophicae universitatis Pragensis 1. Praha: Jan Nepomuk Jeřábek.

Liber decanorum 1832: Liber decanorum facultatis philosophicae universitatis Pragensis 2. Praha: Jan Nepomuk Jeřábek.

Truhlář 1894: Truhlář, J., Humanismus a humanisté v Čechách za krále Vladislava II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.

Urbánková 1957: Urbánková, E., Rukopisy a vzácné tisky pražské Universitní knihovny. Praha: SPN.

logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).