Konáč z Hodiškova, Mikuláš Předmluva a doslov k překladu Pseudo-Lucianova spisu O najbiednějším stavu velikých pánuov …
editor: Černá, Alena M. (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.)
Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 65 E 1926, 1507

oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha 2024

Tato edice je autorské dílo chráněné ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, a je určena pouze k nekomerčním účelům.

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

Obecné ediční zásady

Elektronické edice jsou pořizovány výhradně z rukopisů, prvotisků a starých tisků z období 13.–18. století (resp. 1780; v odůvodněných případech jsou možné přesahy i za uvedené rozmezí). Při jejich vytváření je uplatňován kritický přístup k vydávanému textu. Texty jsou transkribovány, tj. převedeny do novočeského pravopisného systému, s tím, že jsou respektovány specifické rysy soudobého jazyka. Elektronické edice vznikají na akademickém pracovišti zabývajícím se lingvistickým výzkumem, proto je kladen mimořádný důraz na interpretaci a spolehlivý záznam jazyka památky.

Transkripce textů se řídí obecně uznávanými edičními pravidly, jimiž jsou pro období staré a střední češtiny zejména texty Jiřího Daňhelky Směrnice pro vydávání starších českých textů (Husitský Tábor 8, 1985, s. 285–301), Obecné zásady ediční a poučení o starém jazyce českém (in: Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1957, s. 25–35) a Obecné zásady ediční a poučení o češtině 15. století (in: Výbor z české literatury doby husitské. Svazek první. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1963, s. 31–41) a text Josefa Vintra Zásady transkripce českých textů z barokní doby (Listy filologické 121, 1998, s. 341–346). Tato obecná pravidla jsou přizpůsobována stavu a vlastnostem konkrétního textu. Při transkripci textu editor dbá na to, aby svou interpretací nesetřel charakteristické rysy jazyka a textu, zároveň však nezaznamenává jevy, které nemají pro interpretaci textu či jazyka význam (tj. např. grafické zvláštnosti textu). Tyto obecné ediční zásady jsou v elektronické edici doplněny o specifickou ediční poznámku vážící se ke konkrétnímu textu.

Součástí elektronických edic je textověkritický a poznámkový aparát, jehož obsah a rozsah je zcela v kompetenci jednotlivých editorů. Bez výjimek jsou v kritickém aparátu zaznamenány všechny zásahy do textu, tj. emendace textu (uvozené grafickou značkou ]). Uzná-li to editor za vhodné, může k vybraným úsekům uvádět také transliterované znění předlohy (v tomto případě následuje transliterovaná podoba za dvojtečkou). Pravidelně jsou zaznamenávány informace týkající se poškození či fragmentárnosti předlohy, nejistoty při interpretaci textu atp. Naopak výjimečně jsou zachyceny mezitextové vztahy.

Elektronické edice neobsahují slovníček vykládající méně známá slova. K tomuto účelu slouží slovníky zapojené do jednotného vyhledávacího systému Vokabuláře webového (http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx), případně též slovníky nezapojené do tohoto vyhledávání (http://vokabular.ujc.cas.cz/zdroje.aspx).

V širším kontextu a podrobněji jsou uplatňované ediční zásady popsány v práci Aleny M. Černé a Borise Lehečky Metodika přípravy a zpracování elektronických edic starších českých textů (ke stažení zde), kterou v roce 2016 certifikovalo Ministerstvo kultury ČR.

Komentář editora k textu

Nepodepsaná předmluva, jejímž autorem je zřejmě Mikuláš Konáč z Hodiškova, předchází českému překladu spisu O najbiednějším stavu velikých pánuov. Tento starý tisk vydal Konáč spolu s Janem Wolfem v roce 1507 a Knihopis jej eviduje pod č. 4994; v digitalizované podobě je tisk dostupný např. ze stránek https://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=NKCR__-NKCR__65_E_001926_1XK7YLE-cs.

V krátké předmluvě autor pojednává o tom, co v životě člověka znamená ctnost; názor o její nezastupitelnosti podporuje citáty zejména starověkých filozofů. Důležitý je závěr předmluvy, a také „doslov“ na fol. C4r, kde autor zmiňuje soudobou averzi některých Čechů k češtině a českým knihám (srov. též Černá 2023); v protikladu k těm jsou staveni Němci, kteří svou rodnou řeč v takové nelibosti nemají. V doslovu autor překladu prosí čtenáře, aby knihu neodsuzovali dříve, než si ji přečtou; s dovětkem, že za chyby nemůže Mikuláš (Konáč), nýbrž nedostatek jeho umu a vzdělání (nedostatky ne Mikulášovi, ale mdlému vtipu připisuj).

Literatura

Černá 2023: Černá, Alena M., Názory Daniela Adama z Veleslavína na český jazyk. Korpus – gramatika – axiologie, č. 27, s. 3–21. Dostupné z: https://asjournals.lib.cas.cz/korpus-gramatika-axiologie/article/uuid:59e76ea6-835b-4479-b658-4b48321e28a1

Fernández 2011: Fernández, Couceiro, Eduardo, Český utrakvistický humanismus v literárním díle Mikuláše Konáče z Hodiškova. Praha: Togga.

Halama 2017: Halama, Ota, Mikuláš Konáč z Hodíškova. Pikartské dialogy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Kopecký 1962: Kopecký, Milan, Literární dílo Mikuláše Konáče z Hodiškova. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Tobolka 1928: Šest tisků Mikuláše Konáče z Hodiškova a Jana Wolffa 1507–1511. Praha: bez nakl. Monumenta Bohemiae typographica V (faksimile vydaná Z. V. Tobolkou).

Voit 2015: Voit, Petr, Mikuláš Konáč z Hodíškova: inspirace k úvahám o humanismu. Česká literatura 63, č. 1, s. 3–39.

logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).