Dobrohlav, Vojtěch Jiří Cti ochránce, podivný jazykův skrotitel svatý Jan Nepomucký
editor: Hejdová, Tereza (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); Slabý, Filip
Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 D 203 přív. 5, 1723

oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha 2024

Tato edice je autorské dílo chráněné ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, a je určena pouze k nekomerčním účelům.

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Edice byla připravena v rámci projektu AV ČR Otevřená věda 2023 (<https://www.otevrenaveda.cz/cs/index.html>).

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

Při vzniku edice byla použita data z Lexikální databáze barokní a humanistické češtiny (<https://madla.ujc.cas.cz>).

Obecné ediční zásady

Elektronické edice jsou pořizovány výhradně z rukopisů, prvotisků a starých tisků z období 13.–18. století (resp. 1780; v odůvodněných případech jsou možné přesahy i za uvedené rozmezí). Při jejich vytváření je uplatňován kritický přístup k vydávanému textu. Texty jsou transkribovány, tj. převedeny do novočeského pravopisného systému, s tím, že jsou respektovány specifické rysy soudobého jazyka. Elektronické edice vznikají na akademickém pracovišti zabývajícím se lingvistickým výzkumem, proto je kladen mimořádný důraz na interpretaci a spolehlivý záznam jazyka památky.

Transkripce textů se řídí obecně uznávanými edičními pravidly, jimiž jsou pro období staré a střední češtiny zejména texty Jiřího Daňhelky Směrnice pro vydávání starších českých textů (Husitský Tábor 8, 1985, s. 285–301), Obecné zásady ediční a poučení o starém jazyce českém (in: Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1957, s. 25–35) a Obecné zásady ediční a poučení o češtině 15. století (in: Výbor z české literatury doby husitské. Svazek první. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1963, s. 31–41) a text Josefa Vintra Zásady transkripce českých textů z barokní doby (Listy filologické 121, 1998, s. 341–346). Tato obecná pravidla jsou přizpůsobována stavu a vlastnostem konkrétního textu. Při transkripci textu editor dbá na to, aby svou interpretací nesetřel charakteristické rysy jazyka a textu, zároveň však nezaznamenává jevy, které nemají pro interpretaci textu či jazyka význam (tj. např. grafické zvláštnosti textu). Tyto obecné ediční zásady jsou v elektronické edici doplněny o specifickou ediční poznámku vážící se ke konkrétnímu textu.

Součástí elektronických edic je textověkritický a poznámkový aparát, jehož obsah a rozsah je zcela v kompetenci jednotlivých editorů. Bez výjimek jsou v kritickém aparátu zaznamenány všechny zásahy do textu, tj. emendace textu (uvozené grafickou značkou ]). Uzná-li to editor za vhodné, může k vybraným úsekům uvádět také transliterované znění předlohy (v tomto případě následuje transliterovaná podoba za dvojtečkou). Pravidelně jsou zaznamenávány informace týkající se poškození či fragmentárnosti předlohy, nejistoty při interpretaci textu atp. Naopak výjimečně jsou zachyceny mezitextové vztahy.

Elektronické edice neobsahují slovníček vykládající méně známá slova. K tomuto účelu slouží slovníky zapojené do jednotného vyhledávacího systému Vokabuláře webového (http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx), případně též slovníky nezapojené do tohoto vyhledávání (http://vokabular.ujc.cas.cz/zdroje.aspx).

V širším kontextu a podrobněji jsou uplatňované ediční zásady popsány v práci Aleny M. Černé a Borise Lehečky Metodika přípravy a zpracování elektronických edic starších českých textů (ke stažení zde), kterou v roce 2016 certifikovalo Ministerstvo kultury ČR.

Komentář editora k textu

Tisk Cti ochránce, podivný jazykův skrotitel svatý Jan Nepomucký je dochován v sedmi exemplářích. Edice vychází z tisku uloženého v Národní knihovně pod signaturou 54 D 203 přív. 5. Jedná se o kázání, které je věnováno svatému Janu Nepomuckému.

Edice je transkribována podle obecných edičních zásad. Velká písmena jsou používána ve shodě se současnou pravopisnou normou. Vokalická délka je v tisku značená nejčastěji čárkou nad vokály, v případě hlásky í jsou použity grafémy j, ý. Asimilaci znělosti edice ponechává podle tisku.

Grafická úprava tisku

V tisku jsou použity tři druhy liter. Pro samotný český text se užívá novogotický švabach, latinské citáty jsou vysázené humanistickým písmem, překlady latinských pasáží do češtiny jsou vytištěné frakturou. V tisku jsou zachycena i slova latinského původu, která jsou česky skloňována, v takovém případě je latinský základ vysázen humanistickým písmem a zbytek švabachem (Praedica/tu B1r; Theolog/ůw B3r, Juri/stůw B3r, Hercule/sem B4v, campag/ye C1r, Canony/zacy C3r, communiciro/wáno C3r, Canon/yzacy D1r, sta/tui D1v, Consisto/ři D2r – lomítko značí změnu sazby). Na titulním listu jsou použity ozdobné majuskule; na začátku samotného kázání (A4r) je vytištěn ozdobný rámeček s florálním motivem, na konci (D2r) zrcadlová koncová viněta. In margine jsou uvedeny formou zkratek odkazy na citovaná díla. Odkazy na biblické pasáže jsou v edici uvedeny za citovaným textem ve formě poznámky. Výjimkou je hlavní motto textu, které se v průběhu kázání několikrát opakuje, odkaz na něj je uveden jen u prvního výskytu.

V textu se vyskytují dvě zkratky; českou zkratku P. P. rozepisujeme na pánů, pánů; humanistickým písmem vysázenou zkratku AA rozepisujeme na latinské spojení auditores attentissimis (v překladu „pozorní posluchači“).

Členění textu

Text je členěn do odstavců, interpunkce se přidržuje spíše syntaktických principů, ač místy je ještě užita v pauzovém principu. Edice interpunkci zaznamenává v souladu s dnešním normou. Tisk využívá dobová interpunkční znaménka (virgule, tečka, rozdělovník, otazník, vykřičník).

logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).