Bible padeřovská, Lukášovo evangelium

Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Cod. 1175, ff. 373r–385r. Editoři Michalcová, Anna (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Hlaváčová Svobodová, Andrea (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

<<<10<373r373v374r374v375r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[373r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupce

Předmluva svatého Lukáše v jeho čtenie

L1,1 Neb jistě mnozí usilovali sú zřiediti rozpravenie, kteréž mezi námi naplněny jsú, věcí, L1,2 jakož sú nám praveny od těch, kteříž ot počátka sú[1]sú] + ipsi lat. viděli a byli sú sluhy řěči, L1,3 viděno i mně jest došlému na počátku všeho pilně tobě pořád psáti, předobrý Teofile, L1,4 aby poznal těch slov pravdu, z nichžto si sě naučil.

Počíná sě čtenie svatého Lukáše evanjelisty

L1,5 Byl jest ve dnech Herodesa, krále židovského, kněz jeden jménem Zachariáš z třiedy Abiášovy a žena jemu ze dcer Aaronových a jméno jejie Alžběta. L1,6 I biešta oba spravedlivá před bohem, chodiece ve všěch přikázaních a spravedlnostech páně bez žaloby. L1,7 A nebieše jima syn, protože bieše Alžběta bezdětkyně a oba biešta sešla ve dnech svých. L1,8 I stalo sě jest, když kněžstvie požíváše Zachariáš[2]Zachariáš] navíc oproti lat., + Zacharias var. v úřadu třiedy své před bohem, L1,9 vedlé obyčeje kněžstvie losem vyšel jest, aby zápal kladl, všed do chrámu páně. L1,10 A všecko množstvie lida bieše vně modle sě v hodinu zápalu. L1,11 I ukáza sě jemu anděl páně, stoje na pravici oltáře zápalu. L1,12 A Zachariáš zarmútil sě jest uzřěv a bázen spadla jest na něho. L1,13 I vecě k němu anděl: „Neboj [b]označení sloupcesě, Zachariáši, neb uslyšána jest prosba tvá a žena tvá Alžběta porodí tobě syna a nazývati budeš jméno jeho Jan. L1,14 A bude tobě radost a veselé a mnozí v narození jeho budú sě radovati, L1,15 neb bude veliký před pánem a vína a opojné věci nebude píti a ducha svatého bude naplněn ještě z břicha mateře své L1,16 a mnohé z synóv izrahelských obrátí ku pánu bohu jich. L1,17 A on předejde před ním v duchu a v moci Heliášově, aby obrátil srdcě otcóv k synóm a nevěřície k opatrnosti spravedlivých, připraviti pánu lid dokonalý.“ L1,18 I řekl jest Zachariáš k andělovi: „Otkud to vzviem? Neb já jsem starý a žena má sešla jest ve dnech svých.“ L1,19 A otpověděv anděl, řekl jest jemu: „Já jsem Gabriel, jenž přístojím před bohem, a poslán jsem, abych mluvil k tobě a tyto věci tobě zvěstoval. L1,20 A aj, budeš mlčeti a nebudeš moci mluviti až do dne, v němž sě ty věci stanú, protožes nevěřil slovóm mým, kterážto sě naplnie v času svém.“ L1,21 A bieše lid čakaje Zachariáše a diviechu sě, že by meškal on v chrámě. L1,22 A vyšed nemohl jest mluviti k nim. I poznali sú, že jest viděnie viděl v chrámě. A on bieše kývaje jim a zóstal jest něm. L1,23 I stalo sě jest, když sú sě naplnili dnové úřadu jeho, otjide do domu svého. L1,24 A po těch dnech počala jest Alžběta, žena jeho, a tajieše sě za pět měsiecóv řkúci, L1,25 že tak mi jest učinil pán ve dnech, v nichžto jest vzezřěl, aby otjal potupu mú mezi lidmi.

L1,26 Pak v měsieci šestém poslán jest Gabriel anděl ot boha do města galilejského, jemužto jméno Nazaret, L1,27 ku panně otdané muži, jemuž jméno bieše Jozef, z domu Davidova, a jméno panně Maria. L1,28 A všed anděl k nie, řekl jest: „Zdráva, milosti plná, hospodin s tebú, požehnaná[3]požehnaná] pozehna rkp. ty mezi ženami.“ L1,29 Kterážto když uslyšě, zarmútila sě jest v řeči jeho a mysléše, kteraké by to bylo pozdravenie. L1,30 I vecě jie anděl: „Neboj sě, Maria, neb nalezla si milost u boha. L1,31 Aj, počneš u břišě a porodíš syna a nazóveš jméno jeho Ježíš. L1,32 Tenť bude veliký a syn Najvyššieho bude nazván. A dá jemu pán bóh stolici Davida, otcě jeho, a kralovati bude v domu Jákobovu na věky L1,33 a království jeho nebude koncě.“ L1,34 I řekla jest Maria k andělovi: „Kterak to bude? Neb mužě nepoznávám.“ L1,35 A otpověděv anděl, řekl jest jie: „Duch svatý sejde v tě a moc Najvyššieho zastiení tobě. A proto i což sě narodí z tebe svatého, nazván bude syn boží. L1,36 A aj, Alžběta, rodička tvá, i onať jest počala syna v starosti své. A tento měsiec jest šestý téj, kteráž slove neplodná,

X
1sú] + ipsi lat.
2Zachariáš] navíc oproti lat., + Zacharias var.
3požehnaná] pozehna rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).