Maiestas Carolina, rukopis E

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV E 28, 103r – 116r. Editor Jamborová, Martina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

Elektronická edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092

[Generovaný obsah]

[103r]číslo strany rukopisu

Počíná se řád a ustavenie české koruny ciesařem Karlem potvrzený. A najprvé o vieře cierkve svaté

Pomoz, milý hospodine, nebo bez tvé pomoci nemuož nic dobrého býti. Ve jméno pána boha otce i syna i ducha svatého My, Karel, z boží milosti ciesař římský a král český, všecky naše věrné a nám poddané, v zákoně křesťanském nám za bratří majíce a duchovní milostí syny je nazývajíce, ustanovujem a přikazujem pod naší milostí i pod zatracením víry i hrdla víru, lásku tvrdě a bez omylu držeti, aby okolo nás v žádném omyle víry křesťanské nenaříkali ani ohavně pomlúvali, by náše české královstvie měli které pochybenie na vieře křesťanské. A který by byl v tom nalezen, že by svým netbáním nebo kterým omylem proti víře křesťanské stál a proti cierkvi svaté co protivného vedl, pomsty božé věčných muk naň žádáme a v svú milost jej vezmúce, na smrt tělesnú jej bez milo[103v]číslo strany rukopisusti odsuzujem. Itemcizojazyčný text pohanuov a saracénuov v našem křesťanském království obydlé a přebývanie v Čechách pilně zapoviedáme, přikazujíce všem našim věrným a nám poddaným křesťanuom, aby žádného pohana ani saracéna v svým domiech nechovali ani na své dědiny přijímali k obydlení, jedno kdyby skrze naše královstvie nebo do královstvie našeho pro které kupečstvie neb pro jinú potřebu k nám šli nebo jeli etccizojazyčný text.

Itemcizojazyčný text my Karel přikazujem a ustanovujem z své snažnosti, aby bylo provoláno pod zápovědí naší pomsty mečem neb ohněm, aby žádné kacieřstvie ani svolenie šibalské, ješto by se proti cierkvi svaté chýlilo, v našem království nebylo trpíno ani zatajeno, přikazujíc všem našim úředníkuom, purkrabuom i opravcuom, aby se po nich pilně ptali a je jímajíce vydávali prelátuom a mistruom, aby jich na vieře cierkve svaté pokusili, jakož na ně záleží. A když by je v kacieřství shledali a poznali a nechtěli opustiti a ustúpiti bludu kacieřského, tehdy mocí tohoto ustavenie přikazujem, aby je na smrt dali, s tím kacieřstvím živé přede vším lidem na ohni spálili, poněvadž by nechtěli poznati světlo[104r]číslo strany rukopisusti

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).