Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, drážďanský rukopis

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. k/1, 1r–58r. Editor Filipová, Jitka (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

<<<10<1r1v2r2v3r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[1r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupce

A s jeho povolením klášter svatého Jiří na Hradě pražském ustavěla jest a potvrzenie na to vzala, aby ona tu sama za abatyši vyzdvižena byla. Proměnil jest také jméno jejie papež a nazvána jest Maria neb Máří. A tu v tom klášteře zákon svatého Benedikta přijavši, abatyšstvie do smrti držela, mnoho panen šlechetných k sobě přivinuvši. Táž také kostel svatého Víta od svatého Václava založený, aby za arcibiskupský a za hlavu země vyzdvižen byl, na papeži obdržela i listy na potvrzení toho všeho od něho bratru svému přinesla. Skrze ni také první biskup jménem Dětmar Sasic v zemi české za biskupa přijat jest i na tu stolici vsazen s povolením všeho žákovstva i obecnieho lidu. Potom jest poslán k Otovi císaři s listy, aby jej v tom biskupství podlé vyvolení jejich potvrditi ráčil, neb toho času císař tu moc měl. Protož oteslal jest jej k arcibiskupu mohutskému a poručil jemu, aby jej na to biskupství posvětil, již prvé sám ho potvrdiv. Potom ten jistý biskup vrátiv se, zase zpravoval jest užitečně a ctně své biskupství a po nemnohých časech život svój šťasně jest dokonal.Léta devítistého LXIX. dne čtvrtého toho měsíce ledna po smrti toho Dětmara za biskupa volen jest svatý Vojtěch, jenž byl syn jednoho slovutného hraběte na ctnostech i na zbožie velmi bohatého, kterýžto slul Slavník, a na Libici, hradu někdy Libušiném, dvorem svým seděl. Matka svatého Vojtěcha slula Střezislava, velmi šlechetná a dobrá žena. Měl také pět bratróv: Selebora, Spytimíra, Bohraslava neb Bohuslava, Bořitu a Čáslava, kteříž [b]označení sloupcepotom od českých pánuov, navzdory svatému Vojtěchu, v městě žatečském zbiti sú a zmordováni a pochováni sú všickni s otcem i s mateří tu v svém městě Libici, v kostele blízko od Poděbrad. Vojtěch pak svatý, jsa již voleným biskupem, poslán jest k Otovi císaři, od něhož jest potvrzen na biskupství i také z rozkázaní jeho od mohutského arcibiskupa posvěcen. Odtud vrátiv se, úřad svój věrně jest konal, život svatý a útrpný veda ve mnohém protivenství, kázanie slova Božieho pilen byl, lid nevěrný cestě Boží uče. Však malý užitek práce své vida v lidu sobě poručeném, umínil jest radějie duši svú sám opatřiti nežli s lidem tím Bohu se ostuditi, i protož biskupstvie to chtěl jest jinému zdáti a sám do Říma jíti. Za tiem bratr Boleslava kniežete Strachkvas, na jehožto křtinách svatý Vácslav zabit, kterýžto byl opustil svět a v Řezně, bavorském městě, v klášteře svatého Emeramma mnišský život sobě zvolil, ten k bratru svému milostnému do Prahy pro navštívení se vypravil, kteréhožto svatý Vojtěch opatřiv a zvěděv, že by knížetcí[a]knížetcí] knijžetczye bratr byl, nejsa sám žádostiv cti biskupské a s lidem tvrdým a neduověrným sobě stejskaje, chtěl jest mu zdáti své biskupství, zdali by on s knížete bratra svého pomocí ten lid pyšný a k modlářství příchylný ztrestati a některak napraviti mohl. Ale Strachvas, jsa od něho žádán, biskupství toho přijieti nechtěl, však v srdci jináč mysle, takto mu odpověděl: „Nechciť já nižádnému duostojenství ani které cti na tom světě, neb sem já to všecko prvé opovrhl a jako

X
aknížetcí] knijžetczye
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).