Maiestas Carolina

Moravská zemská knihovna, Knihovna kláštera augustiniánů – deponát (Praha, Česko), sign. A 26, 82v–96r. Editor Jamborová, Martina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

Elektronická edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092

[Generovaný obsah]

[82v]číslo strany rukopisu

Počíná se řád České koruny ciesařem Karlem potvrzený a najprvé o vieře cierkve svaté

Svatú trojici, v jednotě tři osoby, kteréž ve jméno otce i syna i ducha svatého sprostně věříme a tvrdě držíme, toho syna, božieho pána našeho Jezukrista, [83r]číslo strany rukopisuvykupitele našeho, pravého boha otce narozeného, tělesného člověka z panny Marie urozeného, vším srdcem i vší myslí nábožně nyzýváme.

A protož všecka obec i všecken lid královstvie nšeho českého, kteréž jsme u vieře křesťanské cierkve svaté poznali věrně, jakožto cierkev svatá po všem křesťanství věří a pokorně ctí a vyznává.

My, Karel z božie milosti ciesař říský a král český, všecky naše věrné a nám poddané, v zákoně křesťanském nám za bratří majíce a duchovní milostí syny je nazývajíce, ustanovujem a přikazujem pod naší milostí i pod ztracením hrdla vieru křesťanskú tvrdě a bez omylu držeti, aby okolo nás jiné vlasti křesťanské nás v nižádné omyle viery křesťanské nenařiekali ani ohavně pomlúvali, by naše české královstvie mělo pochybenie na vieře křesťanské. A ktož by v tom byl nalezen, že by svým netbániem nebo kterým omylem proti vieře křesťanské stál a proti cierkvi svaté co protivného vedl, pomsty božie věčně naň žádámy a v svú nemilost jej vezmúce, na smrt tělesnú jej bez milosti odsuzujem.

Ustavení o pohanech a o saracéních

Pohanuom a saracénuom v našem křesťanském království obydlé a pře[83v]číslo strany rukopisubývanie

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).