[Bible drážďanská, Markovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 558v–569r. Editor Voleková, Kateřina. Ediční poznámka
<<<10<558v559r559v560r560v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[558v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupce

Incipit Marcuscizojazyčný text

Mc1,1 Počátek čtenie Jezukrista, syna buožieho. Mc1,2 Jakož jest psáno v Izaiáši proroku: Toť, pošli anděla mého přěd tvým obličějem, jenž zpósobí cěstu tvú přěd tobú. Mc1,3 Hlas volajícieho na púšči: Zpósobte cěstu hospodinovu, jisté čiňte jeho stezky. Mc1,4 Byl jest Jan na púšči, křtě i kážě křest pokánie na odpuščenie[1]odpuščenie] odpuuſſczienye rkp. hřiechóv. Mc1,5 I vycháziechu k němu všickni Jeruzalémščí i veš kraj židovský a křstiechu sě od něho v řěcě Jordánskéj, zpoviedajíce sě svých hřiechóv. Mc1,6 A bieše Jan oblečen srstmi velblúdovými a motovúz kožěný u jeho ledví a jědieše ščěvík a stred lesnú. Mc1,7 A kázáše řka: „Příde po mně silnější mne, jehožto nejsem duostojen[2]duostojen] + procumbens lat., nemá var. rozvázati řemýka jeho obuvi. Mc1,8 Já vás křstím u vuodě, ale on vy bude[3]bude] buude rkp. křstíti v dušě svatém.“

Mc1,9 I sta sě v těch dnech, že přijide Ježíš z Nazareta galilejského a křti sě od Jana v Jordáně[4]Jordáně] yordane rkp.. Mc1,10 A inhed vystúpiv z vuody, uzřě nebesa otevřěna a ducha svatého[5]svatého] navíc oproti lat., + sanctum var. jako holúbka, sstúpivše i ostavše na sobě. Mc1,11 A hlas sě učini z nebes: „Ty jsi mój syn zmilelý, v tobě mi sě jest slíbilo.“

Mc1,12 A inhed duch zahna jej na púšči. Mc1,13 I bieše na púšči čtyřidcěti dní a čtyřidcěti nocí a pokúšieše jeho satan[6]pokúšieše jeho satan] tentabatur a Satana lat.. I bieše tu s zvieřaty a andělové jemu slúžiechu.

Mc1,14 A když by Jan zrazen, přijide Ježíš[7]Ježíš] g Vraštil 130, geziſſ Kyas 136 do Ga[b]označení sloupcelilee, kážě zvěstovánie královstvie nebeského[8]nebeského] n Vraštil 130, nebeſkeho Kyas 136 Mc1,15 a řka, že sě jest doplnil čas a přiblížilo královstvie božie, kajte sě a věřte kázaní. Mc1,16 Tak jda podlé moře Galilejského, uzřě Šimona a Ondřějě, bratra jeho, mecíce sieti u moře, že biešta rybářě. Mc1,17 I vecě jima Ježíš[9]Ježíš] g Vraštil 131, geziſſ Kyas 136: „Poďta za mnú[10]mnú] + et lat., učiním vás[11]vás] + fieri lat. rybářě lidské.“ Mc1,18 A inhed ostavivše sieti, jidešta za ním. Mc1,19 A odšed odtud malečko, uzřě Jakuba Zebediášova a Jana, bratra jeho, skládajíce sieti v lodí, Mc1,20 i zavuola jich inhed. Ana ostavše otcě[12]otcě] + suo Zebedaeo lat. v lodí s otroky, jidešta po něm.

Mc1,21 I vjidú do Kafarnaum. A inhed Ježíš[13]Ježíš] navíc oproti lat., g Vraštil 131, geziſſ Kyas 138 všed do školy v sobotu, učieše jě. Mc1,22 I diviechu sě jeho učení. I učieše jě [jakožto]text doplněný editorem[14]jakožto] quasi lat. jmajě moc[15]moc] + et lat., ne jako jiní[16]jiní] navíc oproti lat. mudráci. Mc1,23 I bieše v jich škuole člověk s duchem nečistým, jenž vzvuola Mc1,24 a řka: „Co je tobě do nás, Ježíši Nazarene, žes přišel přěd časem[17]přěd časem] navíc oproti lat., + ante tempus var., srov. Mt 8,29, chtě ny zatratiti? Však[18]Však] navíc oproti lat. viem, žes ty buoží svatý. Mc1,25 I popřieti jemu Ježíš[19]Ježíš] g Vraštil 131, geziſſ Kyas 138 řka: „Pomlč a vyjdi z člověka!“ Mc1,26 A rozedřěv jeho duch nečistý, zakřičav velikým hlasem, vynide z něho. Mc1,27 I podivichu sě všickni, tak že počěchu mezi sobú pytati řkúce: „Co to muož býti? A kteraké jest toto nové učenie a kteraká jeho moc, že duchóm nečistým rozkazuje[20]rozkazuje] rozkazugie rkp., ani jeho poslúchají?“ Mc1,28 I rozjide sě inhed jeho strach po všem kraji galilejském.

Mc1,29 Pak inhed vyšedše ze škuoly, přijidú do Šimonova a Ondřějova domu s Jakubem i s Janem. Mc1,30 A tu[21]tu] navíc oproti lat. ležieše svekrev Šimonova od zimnicě, a inhed jemu pověděchu o niej. Mc1,31 An přistúpiv, chytiv ju za ruku, nazdviže ju. A inhed jie osta zimnicě a vstavši[22]vstavši] navíc oproti lat., srov. surrexit Mt 8,15 slúžieše jim.

Mc1,32 A když by večer a slunce zajide, nosiechu přědeň

X
1odpuščenie] odpuuſſczienye rkp.
2duostojen] + procumbens lat., nemá var.
3bude] buude rkp.
4Jordáně] yordane rkp.
5svatého] navíc oproti lat., + sanctum var.
6pokúšieše jeho satan] tentabatur a Satana lat.
7Ježíš] g Vraštil 130, geziſſ Kyas 136
8nebeského] n Vraštil 130, nebeſkeho Kyas 136
9Ježíš] g Vraštil 131, geziſſ Kyas 136
10mnú] + et lat.
11vás] + fieri lat.
12otcě] + suo Zebedaeo lat.
13Ježíš] navíc oproti lat., g Vraštil 131, geziſſ Kyas 138
14jakožto] quasi lat.
15moc] + et lat.
16jiní] navíc oproti lat.
17přěd časem] navíc oproti lat., + ante tempus var., srov. Mt 8,29
18Však] navíc oproti lat.
19Ježíš] g Vraštil 131, geziſſ Kyas 138
20rozkazuje] rozkazugie rkp.
21tu] navíc oproti lat.
22vstavši] navíc oproti lat., srov. surrexit Mt 8,15
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).