Maiestas Carolina, rukopis D

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. II D 3, 294r - 307r. Editor Jamborová, Martina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

Elektronická edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092

[294r]číslo strany rukopisu

Počíná se řád ustavenie české koruny ciesařem Karlem potvrzený. A najprv tuto znamenaj pilně o vieře cierkve svaté

CC LXI

Pomoz, milý hospodine, neb bez tvé pomoci nemóže nic dobrého býti. I zdvižech oči své k hospodinu, odkud by přišla pomoc, pomoc má od pána boha, jenž jest stvořil nebe i zemi.

Capitulumcizojazyčný text CC LXII

Svatá trojice, v jednotě tři osoby, keréž ve jmě otce i syna i ducha svatého sprostně věřímy a tvrdě držímy, toho syna, božieho pána našeho Jezukrista, vykupitele našeho, pravého boha z boha otce narozeného, tělesného člověka z panny Marie narozeného, vším srdcem i vší myslí nábožně vyznávámy.

A protož všeliká obec i vešken lid královstvie českého, keréž smy u vieře křesťanské svaté poznali věrně, [294v]číslo strany rukopisujakožto cierkev svatá cierkev po všem křesťanství věří a pokorně ctí a propoviedá.

CC LXIII

My, Karel z božie milosti ciesař říský a král český, všecky naše věrné a nám poddané, v zákoně křesťanském nám za bratří majíce a duchovní milostí syny je nazývajíce, ustavujem a přikazujem pod naší mocí i pod ztracením viery i hrdel vieru křesťanskú tvrdě a bez omylu držeti, aby okolo nás jiné vlasti křesťanské nás v žádném omyle viery křesťanské nenařiekali aniž ohavně pomlúvali, by naše české královstvie mělo keré pochybenie na vieře křesťanské. A kerý by byl v tom nalezen, že by svým netbáním nebo kerým omylem proti vieře křesťanské stál a proti cierkvi svaté co protivného řekl, pomsty božie věčných muk naň žádámy a v svú nemilost jej vezmúce, na smrt tělesnú jej bez milosti odsuzujem.

Sequitur capitulumcizojazyčný text CLXXXXX LXIIII

Pohanóm a saracénóm v našem křesťanském království obydlé a přebývanie v Čechách pilně zapoviedámy, přikazujíce všem našim věrným a nám poddaným křesťanóm, aby žádného pohana ani saracéna v svým domiech nechovali ani na své dědiny přijímali k obydlení, jedno když by skrze naše královstvie šli nebo jeli do vlastí dalších z příhody anebo když by do našeho

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).