prv | StčS | MSS |
Prv | StčS |

prvé, prve adv., zř. prv; k prvý

1. (z koho) nejprve, nejdřív(e), napřed; [ze všech n. dvou osob] jako první: ten učenník přědběže Petra i přišel prwe k hrobu EvVíd 22b (J 20,4: prwee ~Zimn, první ~Ol, ručějie BiblOl) primus; chtě po nich [Řecích perský voják] prwe utéci, mniece, by běželi Řěci AlxV 1362; jenž [hospodář] jest vyšel prwee z rána, chtě najieti dělníky EvZimn 6b (Mt 20,1: v. najprvé 1) primo; vyvrž prwe trám z oka svého EvOl 281a (L 6,42: najprvé ~Beneš, dřéve ~Seit) primum; svatý Mikulauš…ze všěch prwe k kostelu přišel PasMuzA 32 primum; sám prwe ukazováše…dobrým příkladem to, což řečí jiné učiti chtieše OtcB 16a prius; Ulam prwe nebo napřed VýklHebrL 230b; ti, kteréž chtie jeti do zemí na vzchod slunce, ti prwe přijedú do Glacie CestMil 10b; prv ten jazýček projži ohnitým žehadlem LékSalM 272; kto [z manželů] prwe umře Hvězd 9b; když který host…přišel k nim [prvním svatým], a aj, prwe…nohy jemu umývali ChelčBisk 47b; když nám písma dodávali chelčičtí bratří…, prwe kázali sme je dáti tobě [tj. Rokycanovi] AktaBratr 1,3b; ktož prvé požene, prvé žaluj Půh 4,76 (1464) — v konstrukci s „potom“ ap.: když kto…pyrwe vloži jej [pohnaného] ve dsky a posléz komorníka pojal RožmbA 48; tomu člověku bude huoře potom než prwe EvKlem 45a (L 11,26: horšie prvnějších ~Zimn, horší prvních ~Ol, počátka ~Víd, dřéve BiblDrážď) prioribus na počátku; směř sě prwe s svým bratrem a pak přijda ofěrujž svój dar BiblOl Mt 5,24 (dřéve EvSeit) prius; smilství prwe jest hřiech smrtedlný v duši a potom v skutku HusSvatokup 115b; napraviece se sami prwee, potom budem rádi od vás…napravenie přijímati KorMan 3a; cérkev svatá prwe rozličných přeloženie biblé požívala jest, a potom na jeho [sv. Jeronýma] přeložení zóstala t. 177b; v. též potom 2 a 3 — v autorském komentáři (nabývá platnosti partik. vytýkací): mój milý, přežádúcí synu! Prwet pravím tuto novinu BawArn 5761; popsánie vlastí na vzchod slunce a prwe o menšie Armení CestMil 10a primo; malitko slov o pokoji prvé učiníme, potom poselstvie nám poručené vylíčíme ArchČ 2,305 (1451) ║ chce kříž Lucia, Popelec, den Ducha svatého, ž by po nich priw křestěné sušili s<t>ředu CisMnich tj. drželi první středu půst; jak se biechu prwe sněli, přikáza všem [pozvaným císař] pověděti, že… BawArn 959 jakmile u prvé zprvu, nejprve, nejdřív(e), zpočátku: mnieše [Mojžíš o maně] u prwe, by byl déšť ComestK 62b (prwe ~C) prius; synové Israhel v prwe na huoru vzníti nemožechu MatHom 97 primitus; ktož sě u prwe neprotiví žádosti těla…, ten povolí i k nepotřebnému ŠtítBes 196; v prwe lahodu ukáže [ďábel], ale potom hořká bude ta lahoda ŠtítSvátA 85a; neb u prwe lid…volil sobě biskupa…Pak potom světská kniežata [jej volili] HusSvatokup 153a primo ║ toho jsú u prwe nepoznali jeho učedlníci BiblDrážď J 12,16 (v. najprvé 1) primum napoprvé; u pwe (m. u prwe) než ŠtítStrah 6b ante legem…et multo ante domini…adventum dříve než

2. [o dovršeném ději podmiňujícím následný děj, zvl. věty předchozí] nejprve, nejdřív(e), předtím, napřed: chceš li ty kněžstv́u českému, musíš prwe Oldřichovi hlavu stieti, tož teprv v Čechách budeš pokoj mieti DalC 35,15 gach; pomoz, bych dřieve neumřěl, než bych tě vzdy prwe uzřěl UmučRoud 963; proč tvoji učenníci, když jedie, rukú prwe neumývají? KristA 58a (sr. Mt 15,2); pakli by cizí do vašeho chtěl přijíti sboru…, obřězán prwe má býti všeliký pacholík jeho BiblOl Ex 12,48 (najprv ~Praž) prius; abychom málo mluvili a to prwe rozumem rozvážili Čtver 35a; rány té, kterúž prwe ohledáš, lehčejie sě vystřěžeš DubA 20a; který jest člověk, ješto by počal věži stavěti, a ne prwe počítá nákladuov? JakZjev 48b (sr. L 14,28); když by chtěl sobě púštěti [lék] do oka, pércem aby prwe zamiešel LékFrantA 66a; kohož kolivěk uzdravil [Ježíš] na těle…, vždycky prwe jemu hřiechy odpustil RokPostA 204a; pakli by kdy ten dvuor chtěli prodati, to prvé mají na nás vznésti ArchČ 9,426 (1496) — ve vedl. větě omez.: já dnes nebudu jiesti…, leč prwe prosby mé potvrdíš TobU 143a (Tob 7,10: jediné leč prwe BiblPad, jestli až prwe ~Praž, dokad…neuslyšíš ~Ol, dokud ~Lit) nisi prius; aby nejedli [židé]…, až by prwe Pavla zabili ComestS 404a donec, pod. RokJanB 1a; nebývaj súdcí, leč by prwe ctností mohl přemoci nešlechetnost GuallCtnostK 171 (sr. Sir 7,6); pokrm tělesný nemóž vzieti života toho, jenž jej jie, jedne leč prwe…zbaven bude života JakKal 92b; nižádné nenie vaše dobré nadánie, jediné bude liť prwé potvrzeno od najvyššieho pána JakVikl 187b praehabita licencia; aby…nikam nejeli, leč svrchupsaný Jan prvé k nim přijede ListářRožmb 1,18 (1420); ať nechodí…do svatiny svatých…, jediné leč prwe toto udělá BiblPraž Lv 16,3 (napřed ~Ol) nisi haec ante fecerit, pod. ZřízVlad r7b

3. (po) prvé prvé, po prvé poprvé: (A) v prvním případě; (B) prvně, napoprvé: A: skrze tento žalm odpověděl [David] prwe, když buoh jemu přikázal, aby jemu slúžil ŽaltPod 83b; kto tobě ty noviny prwe vzkáza? AnsVít 48b první; když lékař prwe přijde k tomu [raněnému] LékSalM 440; my to za zlé máme, kto by to [tj. druhý křest] učinil z úmysla, maje víru, že jest prwe pokřtěn v pravdě AktaBratr 1,23b ve výčtu: jenž jest komu prwe škodě…, druhé se jest jeho báti BawEzop 1481 primo; přikázali jsú [úředníci Duchkovi]…prvé, druhé i třetie, aby Janka…odbyl ArchČ 15,539 (1450), pod. PrávSasE 120a; ortelové prvé i druhé vyrčení ArchČ 15,546 (1452) ║ čakal [Skrbinský] vloženie do knih…, když by prwe dsky otevřeny byly PrávOpav 1,35 (1439) v nejbližším příštím termínu (sr. první II/4). Sr. pátý 3 — B: jestliže by [přísahající] po prvé klesl, ale po druhé má se i po třetí opraviti Půh 3,697 (1448); provede li [přísahu] po prwe TovačC 90 tj. hned napoprvé; seznal se [pohnaný] po druhém tázaní, a poněvadž jest po prvé pravdy nepověděl… Půh 4,88 (1464); byl jsem o to prve pohnán…a již sem o to opět po druhé pohnán t. 6,183 (1481)

4. [o ději předjímajícím něco očekávaného] předem, napřed, dopředu: tehda on [Menelaos před vyřízením poslání] prwe zchválen královi, když jest poveličil obličeje moci jeho BiblOl 2 Mach 4,24 (v. opověděti 4); nesniedati…, aby vždy něco lačen byl a prwe dobřě zlačnil LékVodň 259a; předchází [Bůh v odplatě] dávaje prwé víc, než ty muožeš zasloužiti HusProv C1a; buoh všecky věci předvěděl, než se stanú, v svém poznání prwe jměl RozmlVácl 1079; ante prwe vel přěd tiem [sliboval Bůh] VýklKruml 272b (R 1,2: napřed BiblLit, dřieve ~Pad); o pilné věci prvé [tj. před sjezdem] rozmluviti ArchČ 4,4 (1441); by ty mohl to prwe na bohu vyprositi, aby se ten jelen králi zjevil PasKal H20a; aby VMt ráčil jim den anebo dva dni prve dáti věděti ArchČ 8,121 (1474)

5. dříve, předtím, v předešlé době; [v protikladu k následné změně] původně; [s delším časovým odstupem] v minulosti: tak [tj. útoky nepřátel] sě země zhubi všěcka, jež prwe biešě plnečka AlxV 135, pod. t. 1931; zda vzpomínáš [ženo] onu chvíľu, juž s s dřevním mužem jmievala, s nímž si sě pyrwe poznala? LegJidM 168; přikáza tu ženu Veroniku, kteráž prwe jméno mějieše Basilia,…obohatiti VeronS 115b; ó, ženo, prwe dievko! TkadlA 15b; že by jedné ten byl kacieř, kterýž by prwe byl křesťanem HusSvatokup 111b; prw v církvi svaté dávána jest byla svátost velebná…pod obojí JakSpasT 186b in primitiva ecclesia; již prwe posláni biechu listové k…najvyššiemu knězi BiblPad 1 Mach 12,7 (před sím ~Ol, prwe vel přěd těmito časy VýklKruml) iam pridem; kteréhož mýta prvé nikdy jsú nedávali Půh 3,225 (1446); člověk byv prvee pyšný, i jest pokorný AktaBratr 1,144a; vlasy budú též barvy jako prwe BiblPraž Lv 13,4 (barvy dřěvnie ~Ol) coloris pristini; povinni sú též nyní jako i prvé činiti nám ArchČ 15,325 (1497) — v opozici s „potom“: svatý Eustach prwe slul Placidus a potom jemu vzděno Eustachius PasMuzA 565 ante; tobě rovné nestvořil [Bůh] prwe ani potom PísRoud 357; budeť křik…, kterakého je prwe ani bylo ani potom bude BiblPraž Ex 11,6 (dřieve ~Ol). Sr. potom 9 — v adverz. spojení s „juž“, „tuto“ ap.: prwe sem po vóli z své vlasti vyšel, ale již mi se pohřiechu po núzi děje BruncBaw 7b; prve si řekl [ďáble], že nelze mi sě pokáti, a tuto dieš, že mám dosti času ku pokání HusDcerkaH 219a; není hoden [farář], aby požíval, jedné ač by prwe pracoval, a již nemohl HusSvatokup 166b, pod. AktaBratr 1,176a; prwe to vše opovrhli, a teď toto opálali RokLukA 421a (v. opálati 3)

6. [o vlastnictví ap.] z dřívějška, z dřívější doby, zvl. z minula: vesnice, kteréž prve od JMti v zápisích našich máme ArchČ 21,287 (1437); odpovídatel prvé má na sobě zlú pověsť NaučBrn 4; že VMt máte prve těch potřeb dosti a že muožte bez nich býti ArchČ 15,49 (1491); list ten, který na to jmenovaný Jan od nás prve t. 18,117 (1499)

7. (koho/čeho, než kdo/co, přěd kým ap.) dříve, v časnější době, předtím (než kdo/co), zvl. před uvedeným časem, činem koho, událostí ap.; „dnem prvé“ ap. o den ap. dříve: ač vás svět nenávidí, to vězte, žeť mne prwe v nenávist měl EvVíd 45b (J 15,18: prwe vás ~Beneš, prvnieho vás ~Ol, dřieve vás BiblOl) priorem; kdy já se tam [do rybníka Bethesda] pustím, vždycky se prwe jiný uteče EvPraž 6a (J 5,7: dřieve ~Víd, přěde mnú ~Zimn) ante me; prwe všěch prorokóv Abrahamovi slovo božie…slíbeno by ComestC 26b primo; po čtyřech letech [se rozloučit], prwe nikoli TristB 38a; pane, přepusť mi jíti prwe [před odchodem s tebou], ať pohřbím svého otcě BiblOl Mt 8,21 (najprvé ~Lit, dřéve ~Drážď) primum; ty škody, když o ně póhon jde, mají býti osvědčovány…prwe žalob DubA 4b; každý svú večeři prwe béře k jedení a jiný zajisté lačen jest BiblPad 1 C 11,21 (napřed ~Praž, před boží večeří ~Drážď) praesumit; nebo prv pan komorník nedopustil ve dsky vložiti Půh 3,700 (1447); abychom vždy najméně týmždnem prvé než jiní páni strany odporné tam přijeli ListářRožmb 4,103 (1449), pod. ArchČ 2,529 (1413); netoliko v ten čas…, ale i prwe ChelčPost 84b; proroci kázali daleko prwe před apoštoly RokJanB 52b; předešli je [konšely měšťané] ten den prwee LetTrub 235b; kdožby prvé nemohl, ale do hromnic konečně aby to učinil ArchČ 4,420 (1453); umřela jest prvé několika lety než Hájek bratr její t. 37,676 (1455) — v záporné větě před větou vedl. časově omezovací: té pakli prwe nezbude [vody v posvátné studni], jeliž bude ku pólnoci, opět jiej přibude moci AlxVíd 85, pod. ŠtítSvátA 16b; Pyrwee cěstuje nepřěsta [Jidáš], jeliže sě dobra města LegJidM 45; prwe abyšta vyplnila modlitby, než pokrm přijmeta OtcB 43a prius, pod. OrlojB 56b; tuto prwe jmenováno jest nebe nežli země ComestC 4b; nechtěla jest…prwe umřieti, dokudž by nepomstila panenstvie svého GuallCtnostM 34a ante nisi; prwe budete baby, než byste sě vdaly BiblPad Ru 1,13 (dřieve ~Ol) ante; nikdíž apoštolé nekřtili jsú prwe, dokudž jsú čtenie nevěřili ChelčPost 86b; ty od něho [Boha] prwe otejdeš milováním než on od tebe RokJanB 57b ║ když ho chtiech potázati, on prwe svú řěč uchváti AlxV 902 on už; pakli jest jedl prwe času nebo po času HříchM 247 (ve funkci prep.) před časem, předčasně; děkovati bude [selka], že on [sedlák] prwe toho zelé zbude Svár 74 tj. dříve než obvykle; nikoli toho mrúce neustúpie [Čechové] a s zbožím…sě prwe přěvrátiti dadie SebrKron 8b spíše, raději; my k tomu [platu] prve právo mámy nežli on Půh 4,326 (1464) tj. starší, původnější prvé než(li) nežli, než konj. čas. dříve než(li): zatiem malečko postojě [Alexander], prwe než dojědú bojě AlxV 1485; Prwe nežli u něho by, deset pohan mlatem zbi t. 1608; prwee než zavolají, já uslyším BiblDrážď Is 65,24 (dřieve než by ~Praž) antequam; zemrú li [děti], prwe než těch let [hřešení] dojdú ŠtítBrigP 78a infra annos; Achiles, prwe nežli Hektor se vztyčiv, uchváti kuoň Hektoruov TrojK 130b; prwe než by se octem tiem myl, popař sě na svrchnici LékFrantC 170a; ješto se nejedny [panny] zkazie prwe než stavu manželského dojdou RokPostA 107a; pakli by jemu úmluvu dal prwe nežli by se soudil ZřízVlad a6b ante litem contestatam ║ prwe než by byli vepřové maso jědli [židé], mnoho múk sú proto trpěli PasMuzA 389 spíše (raději) než; v. též než I/8 ♦ prvé než – až konj. čas. (dříve) než – už, ještě ne – a už: prwe než tři krošě ztraci, až dřěvnie tři všě navráci HradSat 126a; v. též než I/8

8. [v odkazech na předcházející sdělení] dříve, výše: jakož prwe řečeno jest: Upřiemí milují tě VýklŠal 19a, pod. LékSalM 510 in superiori…capitulo; daj jemu…lékařstvie, ješto sem prwe psal o sračce LékFrantA 81b; při tom obyčeji, o němž sem prwé pověděl AktaBratr 1,336a; epitoma…ukrácenie řečí nebo písma, kterého prwe mnoho bylo VodňLact H4b předtím; jakož prw povědíno AlchLull 73; souš z hor vozí…tiem obyčejem jako z jiných některých vsí, při kterých prve všecko to napsáno jest ArchČ 17,306 (1490); v. též pověděný 2, prav́ený 2. – Sr. napřěd I/6, potom 6

9. partik. vytýk. především, hlavně, v první řadě, předně; souřadně s „potom“, „také“ ap. nedovršen přechod od významu 1: jě sě [Ludmila] k smrti připrávěti, prwe sirotkóm sľuby poplácěti DalC 26,12 von erst; poslal jě [anděly] on obake, prrwe pro sě, pro tě také, by jeho vstánie zjěvili HradMagd 37a; pověz mi prwe, která nají za to odplata od boha bude PasMuzA 503; Prwe svého hospodina se všeho svého srdcě…a potom svého bližnieho jako samého sě milovati MatHom 30; toto mi jest prwe divno, že nevídav mne, i jmenuješ mě BruncBaw 7b (najprvé ~U); rozum viery křěsťanské, kterýžto prwe příleží stavu kněžskému dřéve nežli jinému JakVikl 181a; hořčice jest dobrá k mnohým věcem: prwe ven žene lepkost z života…Také smysla přičínie…, také… LékFrantA 123b; v. též opatrovati I/8

Sr. najprvé, napřěd. – K 7: Ojedinělý doklad na spojení prvé nežli – že (PasKal F3a) lze chápat buď jako chybu m. aže, nebo jako příznak zániku této složené spojky

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


prv adj. (v adverbializovaných předl. spojeních): v prvu, v prvo, u prve, u prvo, s prvu, z prva, z prvu zprvu, nejprve, zpočátku; s prva počátka, s prvu počátka (-u), ot prva počátka, ot prvu počátka od prvopočátku, od počátku, nejprve, zprvu
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


prvý adj., komp. prv(ěj)ší, prvější, prvší superl. najprvější

I. určení místního a hodnotícího pořadí

1. [o jednotlivém] první (v místním pořadí), prvý (kniž.), „první“ I/1: mistr vzmluvi o prwey strocě, jmaje drastu smysla v ocě LegDětK 3a prima; přijidu rytieři a prwehoz lámáchu údy i druhého EvZimn 23a (J 19,32: prvnieho BiblDrážď); když vejdete u město u prrwu ulici, potká vy člověk HradUmuč 76b (sr. Mc 14,13 a L 22,10); vyšli sú služebníci všěch vlastí u prwem zástupě BiblOl 3 Rg 20,17 (prvniem ~Lit, na špici ~Praž) prima; byl sem toliko prwe knihy v uobyčej řeči své přeložil TrojK 171b; v nalezení…konstanském…mezi mnohými kusy tento jest prwi JakKost 161a ve výčtu po shrnujícím výrazu: ciesařské velebnosti slušie tři pokoje v svém paláci jmieti. Prwy pokoj poslúchanie…Druhý pokoj… ComestS 1b; celá viera křěsťanská má čtrnádcět čiestí…Prywa částka jest věřiti AlbRájA 48b, pod. HusVýklB 11a; sedmera věc jest…O prwem trém die svatý Řehoř ŠtítSvátA 125b v číselném určení spisu: Prwa přiemluva o próchodu těch lidí PulkS 1; počínají sě prwe kniehy Esdre prwa kapitula BiblOl 1 Esd (prvnie ~Pad); prwa kapitula jest proti prwemu bludu [napsanému na stěně kaple Betlémské] HusBludM 201a, pod. LékRhaz 7 — ve slož. číslovkách: o súdiech…capitula 60ta prwa CestMil 4b ║ na čtvrtém větví jsú…oněch prvních vlastních z prweho kolene pravnúčata ŠtítKlem 38b nejbližšího (sr. první I/2B); prora prwy konec [lodi] MamKapR 155a (A 27,41: přědnie strana BiblDrážď, prvnie ~Ol) přední strana, příď

2. [o stupni] první, prvý (kniž.), nejnižší: jest té ctnosti prwy stupeň neobjédati sě ŠtítMuz 108a; druhý vstupeň k spravedlnosti jest naděje, ta drží člověka, aby sě s prweho vstupně neodvrátil ŠtítSvátA 46a apot.: bez jest…such na prwim stupni LékVodň 262b

3. ve výčtu po shrnujícím výrazu první: (A) [o jednotlivci n. jednotlivině] jeden, prvý (kniž.); (B) prvé sg. n. ve funkci partik. řadicí za prvé: A: z nichžto [sedmi starců] prwemv diechu Petr, druhému Ščepán OtcB 96b unus; čtveru věc nám znáti tuto, prwa jest: zběhovi kruto BawEzop 2890, pod. TkadlA 27a; post ordinalia nomina tibi sumere debes: Primus est prwy, druhý secundus KlarVokF 602; káza [král] svolati své panošě…I přijide prwy řka…A druhý přijide řka BiblDrážď L 19,16 (první EvOl) primus; jenž [řeka] sě ottad ve čtyři prameny dělí. Jméno Prwe řece Phizon…a druhéj…Gion BiblMuzSZ Gn 2,11 (prvnie ~Ol, jednomu ~Pad) uni; ta vlast osmero království v sobě má, prwe slóve Kasim, druhé…osmé CestMil 16a; oman jest…dvój: prwi má list po zemi LékVodň 275a (v. oman), pod. LékFrantA 129b; duše má tři věci v sobě…prvá věc pamět, druhá rozum, třetie vóle HusDcerkaH 213a; paterý lid jest neúčasten svaté mše…Prwy lid jest, ješto zameškává mši, druhý lid… PasKal D3a — B: věčší svatý Jakub slóve činem trojie čcti…Pyrwe, ž dřéve pozván bohem…, druhé… LegApD 2b 14, pod. BawArn 2304; pro trojí věc jest to [modlitbu Ježíš] učinil: Prwe, jenž rozkošného jest vzchovánie…Druhé… AnsVít 47a primo; Židé žalovali sú na pána Krista ze tří věcí…: prwe, že svozoval lid…, druhé, že… LyraMat 173a; jméno božie nadarmo béřeme trojím obyčejem: Prve prázdně mluviece HusVýklB 40b (v. neužitečně 2)

4. v textovém odkazu po výčtu uvedený vpředu na prvním místě („první“ I/5): to jest pět zázrakóv. O třech prwich zázraciech píše svatý Jan PasMuZA 7; Prwet dvé [z uvedeného původu, jména a víry] velmi tobě příslušie t. 319 prima; jedna [„paní“] je ména nedóstojna i druhá jest Maria. Nad prwu panuje diábel ŠtítBrigP 82b; ti [jiní mniši] pak ony prwe mnichy…nazývají je kacieře CestMil 51b (v. on 4); ta [druhá] viera nedá zahynúti, ale prua [tj. dříve popsaná] k spasení bez této neplatna jest HusVýklB 12a

5. (kde v čem) první, prvý (kniž.), nejvýznamnější; [o osobě] nejdůstojnější: ne ten je přěd bohem pyrwi, jenž jest šlechetného urozenie Túl 28b potior; kterak prwa seděnie vybíráchu [hosté] EvOl 295b (L 14,7: prvnie ~Seit; bibl.) primos nejčestnější; mnozí budú první poslední a poslední prwi BiblDrážď Mt 19,30 (první ~Lit); přátel [neměl] ni prrwych, ni posledních, ale v sboží vše prostřědních HradProk 1b (v. poslední 7B); Jan a Pavel byla sta z prwych starost u dvora PasMuzA 281 primicerii et praepositi; ty [prvorozený syn] jsi prwy v dařiech, věččí v přikázaní BiblOl Gn 49,3 (první ~Lit) prior; jeden znamenitý a jako prwy po královi muž ŠtítBarlB 11; prwe město slóve Laton CestMandA 201b hlavní; přisahá li kto…nepoctivě neb škaredě proti prue spravedlnosti, jenž jest bóh HusVýklB 45a nejvyšší; Prwa příčina [nemoci] jest přítomnost homoty neb mokrosti LékSalM 208 alpha videlicet vel aliud primum základní

II. určení časového pořadí

1. [o jednotlivém] (mezi kým ap. [v množství]) první (v časovém pořadí), prvý (kniž.), „první“ II/1: svátek priui CisMnich; ktož jest bez hřiecha z vás, ten prwy kámen na ni pusť EvVíd 10b (J 8,7: první BiblDrážď, najprvé EvPraž) primus; nikdy ote dne prweho až snad i do dne súdného AlxV 1767; on [Ježíš] byl prwy jiesti, píti LegDětK 1a prior; od Bořivojě, pyrweho křěsťanského kniežěte DalC 23 erstm; mezi všěmi počě prwy volati [Jidáš] HradUmuč 77b; shřěšil byl anjel prwy v nebesiech, shřěšil prwi člověk v ráji JeronM 14b; jediný on [Kristus] nayprwyeyſſy vstal tiem vzkřiešením k nesmrtedlnosti ŠtítBarlB 43 princeps; až bude o světiem Václavě…, přijmuť já prwe svěcenie PodkU 404; on [Bůh] jest prwý i poslední, počátek i konec všech věcí HusDcerkaH 213b (sr. Ap 1,17), pod. HymnUKA 7b; v próduch rány za dva dni prwa klaď žlútek vaječný…A potom… LékSalM 557; pubescere prawu (m. prwu) bradu pustiti SlovKlem 21a; prothoplasma prwe učiněnie (vcženie rkp) t. 76a; prosím [pohnaný] pomluvy prwe, druhé i třetí i toho všeho, což mi k mému právu potřebie TovačA 40a ve výčtu, zvl. po shrnujícím výrazu: vyndeta dvě olivě…Václav bude jmě olivě prwey a Vojtěch olivě druhéj DalC 7,13; přěde dnem súdným bude patnádcěte dní velmi hrozných: Prwy den vzdvihne sě moře PasMuzA 8; čtyři hlásky…: Prwa slóve prvospie a v tej všickni spolu spie, druhá slóve nepočěsie ComestC 303a prima; sedm jest posvátných věcí: prwa jest křest…, sedmá poslednie olejovánie HusJádroV 227a (v. olejovánie 2) — v určení dne: měsiecě prweho prwy den měsiecový vzvedeš stan svědectvie BiblOl Ex 40,2 (prvnieho…prvnieho ~Praž) primo…prima; já [Bůh] dávám vám rok do zajtřie u prwu hodinu Astar 141a ve slož. číslovkách: léto božie tisíc sto prwe PulkB 87; prwy a třidcátý [den] měsíce března BelA 158a; let království našich Uherského etc. v padesátém prvém ArchČ 9,266 (1437); to jse stalo…leta…tisícieho čtyřstého šestdesáte prvého t. 18,325 (1461) ♦ prvý otec praotec lidského pokolení (tj. Adam): by byl náš prwy otec bál sě, nikdy by neupadl v hřiech JeronM 6a genitor ♦ u prvu adv. zprvu, nejdříve: onť [nepravý Barlaam] stane u prwu líčě pravdu křěsťanské viery, a potom… ŠtítBarlB 129; toho sú u prwu nepoznali učedlníci jeho, ale když jest oslaven Ježíš, tehdy sú sě rozpomenuli BiblPad J 12,16 (v. najprvé 1) napoprvé. – Sr. prvé 1, sprva

2. [o něčem vypěstovaném ap.] první, prvý (kniž.); [o tvoru] prvorozený; [o plodech] dozrálý jako první: pirie (m. -rue) sémě ŽaltGlosMuz 77,51 (v. prvenstvie 1) primogenitum prvotiny; když syn prwy Daviduov…chtěl umřieti ŽaltPod 19b; nalezl sem izrahelský lid jako prwaa jablka fíková BiblDrážď Os 9,10 (prvnie ~Pad) prima; z prwe úrody svého zbožie desátky své…bohu ofěrováše TobB 303 (Tob 1,6: v. prvnicě) primitiva; fíkové dřěvo s prwymi fíky svými BiblOl Na 3,12 (prvními ~Drážď, prvotními ~Pad) cum grossis ♦ prvé úrody, prvá obět bibl. prvotiny („prvotina“ 1): prwe úrody všech věcí a prvorodnie bravové i všeliké obětné věci…, ješto bývají ofěrovány BiblLit Ez 44,30 (v. první II/2) primitiva; prwa obět bohu HusBetl 2,168 (Ap 14,4 primiciae: v. obět 3)

3. [o čase, ději] první (do budoucna), prvý (kniž.), „první“ II/4: na prvém semnu má Niklas odpovídati tomu póhonu Půh 3,52 (1419); aby je [listiny na platy] kladli v radě na právo…pod příročím prvým, druhým, třetím i čtvrtým ArchČ 4,384 (1430); sbožie ta…ve dsky zemské vložiti, zapsati a očistiti na prvé suché dni t. 37,14 (1454), pod. t. 15,293 (1419)

4. [o ději, časovém úseku] prvý, první, jsoucí v počáteční fázi; „ot prva počátka (čeho)“ ap. od prvopočátku, od samého počátku: inhed ot prrweho vstánie…k nohám padla [Maří Magdaléna] tvým HradMagd 33b jakmile vstala; ot prwa světa počátka…dodnes lidé kam sú sě děli Spor 81b; od prwu počátka až do skonánie světa WaldhPost 63a; když by z prweho vyšel [Josafat] věku dětinského ŠtítBarlB 10 infantiae; ve čtvrtek prwy súmrak posadi Bruncvíka na rozhraní BruncBaw 14a; ješto [nemocní] na chyšku chodie u prwe nemoci LékFrantA 34b; od prva počátku obehnánie hradu až do uloženie tohoto přímiřie ArchČ 6,407 (1422); to jest bylo od prwa počátku, že diábel a služebník jeho Antikrist hleděli je [slovo boží] udusiti RokPostB 503; inicialis prwy, primordialis SlovKlem 55b; od prvu počátku královánie našeho CJM 4/2,375 (1498) ║ tak bylo u prwu počátku cierkve svaté RokLukA 111a na samém počátku ot/s prva počátka, ojed. na prvu počátku zprvu, zpočátku, nejprve: bydliti vám káži jako s prwa počátka a dobrými věcmi…obdařím vy, nežli ste jměli s prwa počátka BiblOl Ez 36,11 (ot počátka…ot počátka ~Pad) a principio…ab initio; svatá cěrekev s prwu počátka shromážděna jest najviec z židovského národa MatHom 129 ecclesiae primitivae; ne proto nedal jest buoh svých napsaných přikázaní od prwa počátka ŠtítMuz 140a; kterak jsem s ním [Menhartem Oldřich] z prvu počátku mluvil, aby mi pomohl ListářRožmb 1,192 (1435); na prwu počátku velmi pilni byli [Čechové] slova božieho RokJanK 40b (na prvopočátku ~B); s prwa počátku, když se viera rozhlašovala o krvi Kristově RokLukA 442b. – Sr. počátek 4, prvopočátek

5. prvotní, (pra)původní: od ustavenie pirweho, jakž čas pošel od počátka AlxH 429; aby…přitáhl [Bůh lidi] k stavu naypruyeyſſyemu, pro něž byl člověka stvořil ŠtítBarlB 30 antiquum; priscus prwy, pristinus idem SlovKlem 74b

6. též komp. dřívější („první“ II/9): nebo prwy mne byl [Ježíš] EvOl 209b (J 1,15: první BiblLit, dřěvní ~Drážď, mocnější, quidam exponitur prvnější VýklKruml) prior; jmajíce [mladé vdovy] zatracenie, neb prwu vieru daremnú učinily BiblDrážď 1 T 5,12 (první ~Lit) primam; bolest jiej tu nová bieše…, viec prrwu bolestí byla nyla HradMagd 29b; dřieve [tj. před Ježíšem] lidské pokolenie bylo v noci…Prwe lidské pokolenie oslepeno bylo hřiechem RokPostA 14a; prwsseho zjednání list stoličný ListSlovKniezsa 41 (1480) — jur.: z desk mi vymazati nechce vkladuov prvých Půh 6,317 (1493)

Sr. první. – Sr. též jm. osob. Prv m. (ArchČ 15,71, 1495). – K I/3B: sr. prestim…, prime zvláště…, wprwo (VodňLact hh8a)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).