přědeslati | StčS | MSS |

přědeslati, -šľu, -šľe pf. (ipf. přědsielati, -aju, -á); k sláti

1. koho (přěd kým kam ap.) předem vyslat, napřed (časově dříve) poslat: PRziedeſla Jakub Judam k Josefovi, aby ho potkal ComestC 49b praemisit; przedeſlal jest [Břetislav posly své ke Gotfridovi] PulkB 86; Pán, chtěje srdce navštieviti,…przedſyela anjely [tj. před sebou] JakZjev 107a; že sme přietele našeho [zemřelého] neztratili, ale před námi przedeſlali sme ŽídSpráv 215 ║ jenž mluví křivotu, neprziedeſlach přěd očima mýma BiblDrážď Ps 100,7 (ŽaltGlosMuz, nebyl jest vzácen před obličejem očí mých BiblPraž) non direxit (non direxi var.) nenasměroval (tj. neuvedl) jsem ho před své oči (sr. poslati 8); Zénu v zákoně dospělého a Apolo s pilností pṙedeſſli BiblPraž Tt 3,13 (VýklKruml, snažen buď, aby napřěd poslal BiblDrážď) praemitte vyšli, vyprav na cestu

2. co [prospěšného ap.] (aby…) předem zaslat, napřed (časově dříve) poslat: ktož chce ot koho co mieti, przyedeſle dary, aby snáze obdiržal AlbRájA 60b praemittit; vždy ve všem przyedeſly bohu modlitvu t. 63a vyšli; buoh, chtěje toto k dokonání přivésti manželstvie [Krista a církve], usnubovánie ta napřed przedſyelal JakZjev 348b; dary, kteréž przedſylam BiblPraž Gn 32,20 (napřěd ženú ~Ol, předcházejí ~Pad)

3. co [v psaném textu] („napřed“) předem uvést, dříve (než něco jiného) zaznamenat; admin. [ve zdvořilostní formuli začátku listu] předeslat, úvodem vzkázat: k chvále Samuelově prziedſiela sě pochválenie jeho otcě ComestC 137a praemittitur; prziedeſla [Kristus] obecné [tj. znamení zkázy], točíš bojě t. 324b oznámil; najprve pṙedſiela [sv. Jan] předmluvu a pozdravenie ProlBiblL 171b (3 k Ap) — admin.: povolnost přiezni súsedské buď vám předeslána ArchČ 4,357 (1414); službu svú hotovú napřed předsieláme ArchČ 3,256 (1426); poctivú všelikterakú slušnú libost napřed przedſielame ProkPraxD 61a ║ jakož na ženy slušie przedſielagice milostivost skrzě dobré skutky BiblOl 1 T 2,10 (slibujíce ~Drážď, ať ukazují ~Praž) promittentes přislibující; jenž [Kristus] v tajnosti bieše skryt, pṙzedeſlan jest před věky, ale pṙzedeſlan a předznamenán neb předpodobněn…u prorociech ProlBiblL 145a (HierPaul 5) praedestinatus…praedestinatus byl předpověděn; když pak syn na tento svět přijíti mysléše, pannu [tj. P. Marii], z niež by se narodil, pṙedeſlati zpósobil bieše. Tehdy poslal anjela, aby…zvěstoval ZrcSpasK 7 předem uvědomit, vyrozumět (sr. obeslati 5)

4. [o Bohu] co (v co), koho (k čemu) předurčit, předem určit, ustanovit k něčemu budoucímu: jižto [moudrost] jest przedeſlal bóh před věky u vaši chválu BiblOl 1 C 2,7 (jest zpósobil ~Lit, připravil ~Praž); predestino…, id est ante vel ab eterno determinare przedeſlati; a to na samé dobré sluší, aby byli przedeſlani k životu věčnému VodňLact ee5a ○ přědeslánie n.: někteří o prziedeſlany to [výjev s Nathanaelem] vykládají takto: když si byl v lóně Adamově,…prvé také přěvěděl sem tě ComestC 291b; všady rozptýleni synové izrahelští vedlé przedeſlanye LyraMat 73b; predestinatio prżedeſlanie SlovKlem 72b (vursendunge DiefGlos 453)

K 4: Přechod elipsou k relig. významu ‚předurčit ke spáse ap., predestinovat‘ zřejmě ještě nedovršen (na rozdíl od adj. přědeslaný 3)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


přědeslati, -šľu, -eš dok. (koho, co) poslat napřed, předeslat
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).