přěbyti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

přěbyti, -budu, -bude pf. (ipf. přěbývati, -aju, -á); k býti

I. bezpředmětové

1. pf. [o části majetku] (přěs co ap. na čem) přěbýt, zbýt, zůstat navíc: pakli co mimo summu obdrženú przebylo by na čem kolvěk, to pánu dědičnému zuostane TovačB 36a; coť přebude, jaká suma na tom ArchČ 21,396 (1475); což by přes to [tj. určitou sumu] přebylo t. 16,439 (1492); kteréžto zahrady jest odměřeno 1 jitro a provazec…, i přebylo jest kus loučky t. 17,464 (1494) ║ jakž ste přijali od nás, kterak musíte vy přebývati, abyste <sě> slíbili bohu, tak přebývajte, aby u vás prziebywalo BiblDrážď 1 Th 4,1 (abyste vzbývali viece EvOl, abyšte sě viece rozmáhali BiblOl; fig.) abundetis tj. abyste více prospívali. Sr. přěbytek

2. [o osobě] kde (přěs/po co, jak [málo, dlouho]) přes/po nějakou (uvedenou) dobu pobýt, (s)trávit nějaký čas; [kratší dobu] zdržet se; ipf. [dočasně] pobývat: t<am ně>kolik let prsiebẏwſſe [bratří], a<ž>…, d<ruh dru>žnie vzém odpuščenie LegDuchM 73; u dceře prziebywa nebo na hodech jest ne<b> u přietele bydlí…, to již na svém bydlí, že již neprziebywa RožmbA 39; u vás snad przebudu a snad i přes zimu BiblDrážď 1 C 16,6 (ostanu ~Praž) manebo; skóro s tohoto světa scházie, jakož sě těm sokóm stalo, ješto jsú prziebyli na světě málo HradProk 26a, pod. PasMuzA 513 supervixit; na jednu vysokú horu vzendúc, tři dni tu prziebyly PasMuzA 84 (przebywali ~Kal), pod. pf. BiblPad Jos 3,1 (pomeškachu ~Ol, byli sú ~Praž) morati sunt; od jitra až nazajtřie do jitra v tom očistci przebuducz PasMuzA 645; když po všě časy přěs cělú noc bedlivě prziebywachu [poustevníci] OtcB 97a pervigiles manerent; drahnú chvíli tu przebyl [sv. Vojtěch v Praze] PulkB 40 stetisset, pod. DeskyDvor 4,706 (1456); przebudyzz pohostinu, kdež koli moci budeš BiblOl 4 Rg 8,1 (buď ~Pad), pod. ipf. VýklKruml 1a (HierPaul 1: byl pohostinu BiblPraž, byl pútníkem ProlBiblL); na mále ješče s vámi przebudu WaldhPost 70a; než hostinným právem…Němci rodilí v městě mohú přebyti, doniž sě obci zachovají ArchČ 4,382 (1421), pod. ipf. PasMuzA 11; rozliční lidé v tomto kraji nynie přebývají ListářRožmb 2,217 (1443); u toho Machlíka tu…pěší Rúbíkovi vzdy přebývají ArchČ 8,48 (1471). – Sr. přěbyti II/2

3. (kde jak [dlouho ap.], jaký) zůstat, setrvat; [dlouho v existenci] potrvat; ipf. trvat; bibl. [o Bohu, víře ap.] (pře)trvat: založil si zeḿu, i prſiebude ŽaltKlem 118,90 (přěbydlije ~Kap, stojí ~Wittb, ostane ~Pod, ostáváť BiblPad, trváť ~Praž) permanet; srdcem bieše [Maří Magdaléna] tu, kdež jejie milý mistr byl, ač nevěděla, kde i prziebyl HradMagd 31b erat; sedm hodin v ráji byli [Adam a Eva] a nic viece neprzyebyly VítAlan 12b; k večeru pṙebude [v člověku] pláč a k jitřni veselé BiblLit Ps 29,6 (bydliti bude ŽaltKlem, vzbydlí ~Wittb, trvati bude BiblPad, prodlévati se bude ~Praž, bude przebywati BelA 156a) demorabitur; skrze zpověd sě očišťují, však v srdci tvrdí a v žádosti studení przebyuagi OrlojK 463 remanent; chtěl Kristus, aby učedlníci jeho po smrti jeho przebyly mezi židy LyraMat 152b; když tak rostieše [Alžběta]…, v mysli prziebywaſſe náboženstvie ŠtítAlžb 457a; moc věčně prziebywa GlosSed 50a, pod. Hvězd 19a; mnohé věci, jenž v životě takovým przebywagij, tudy ven se táhnú LékFrantC 171b hromadí se bibl.: bude prziebywati [král] <s> sluncem a přěd měsiecem u pokolenie až do pokolenie ŽaltWittb 71,5 (v. přěbydliti) permanebit; na věčnost, hospodine, slovo tvé prziebywa na nebi ŽaltPod 118,89 (v. přěbydliti); nynie [tj. na zemi] przebywagy viera, naděje a milost EvOl 106b (1 C 13,13: ostávají BiblOl, zóstávají ~Pad, trvají ~Praž) manent

4. pf. [o osobě] (v čem [tíživém] jak [dlouho]) „živ“) zůstat bez úhony, zvl. vydržet naživu; co [časový úsek] přečkat, zvl. přežít (přechází k „přěbyti“ II): když v tom žaláři i v druhém prziebil [vězeň], zjěvil sě jemu hospodin PasMuzA 216; když sě…vrátíš, třidcěti dní živ przyebuda, umřeš PasKlemA 246; pakli by jeden den neb dva przebyli [zbití sluhové] živi, nepodleže [pán] pokutě BiblOl Ex 21,21 (pobyl živ ~Pad, živi byli ~Praž) supervixerit; Przebudeli osm let, přijde k dvamezcietma letóm Hvězd 26b; prziebude li v nie [klatbě] šest neděl, jej…vypověděti móž PrávŠvábA 118b; ktož pro pravý lúpež psán bude a przebude v tom dvě neděli, tehdy jej mají duchovní práva kléti PrávŠvábE 28a. – Sr. přěstáti

5. v čem ap. [stavu, činnosti ap.] (co [jakou dobu]) setrvat, nějaký (uvedený) čas zůstat v čem; [v příjemném] pobýt (si); ipf. [v činnosti] věnovat se něčemu, [na modlení ap.] dlít: v hromadě v utěšení prziebudyechu [páni] DalV 79,14 (przebyuachu ~L, pobudiechu ~C) der vreuden ramptin; ten [Bernart] prziebyw u biskupství čtrnáste let, snide DalV 81,35; v prorocích prziebiwaty bude [moudrý] EvOl 196a (Sir 39,1: v. obyti) vacabit bude se zabývat studiem proroků; na modlitbách prziebywati OtcB 129a perstitisse, pod. JakVikl 200a; ješto sme na moři byli a mnoho v hoři pṙebyli BawArn 2571; ten voly pudí ostnem a przebywa při jich diele BiblOl Sir 38,26 (obierá se ~Lit) conversatur, pod. t. Sap 13,6 (obcujíce ~Pad, obierajíce se ~Praž); v tom [kopání pokladu] ustavičně przebywa WaldhPost 125b; kterýžto [přítel] po všecky dni života svého u krále pṙebywaſſe GuallCtnostK 135; kterážto [církev] několiko časuov przebywſſy jalová, potom porodila jest syny dva BelB 87b erat; spolu v pokoji přebýti ListářRožmb 2,152 (1442); že jest dostatečně stála anebo přebywala ve všech věcech [víry církev] ChelčSíť 45b; na službě božie v kostelech rád przebywal [král] PasKal E6b ║ králíku, tuto přede mnú stuoj a przebud nynie služebník muoj TristB 165a staň se služebníkem; s svým synem Otíkem przebywala a chlebila [vdova] do smrti DeskyDvor 2,386 (1404) žila v společné domácnosti; multaque vi insistentes loca obtinuerunt a v mnohé moci prziebywagice, města obdržěli VýklKruml 221a (2 Mach 10,17: v. nastáti 1) užívajíce, majíce mnohou moc

6. ipf. kde přebývat, trvale se nacházet; [o živém] žít; [v sídle, kraji ap.] bydlit, sídlit; fig. [o abstr. subjektu] trvat, setrvávat, stále být; relig. [o Bohu ap.] být přítomen: bóh náš, jenž na výsosti prziebywa ŽaltWittb 112,5 (bydlí ~Pod) habitat; co na tobě [světu] kde przyebywa, i v jedný čsti nepřěbývá AlxV 1959; tu [v okolí Řípu Čechové] jsú najprvé počěli przebywaty PulkB 3 inhabitare; což przebyua u vodách pod zemí BiblOl Dt 5,8 (jsú ~Praž) versantur; ti, ktož pṙebywagi podlé domu nemilostivých BiblLit Sir 41,8 (bydlé ~Ol, obcují ~Pad) conversantur se zdržují; že by to všecko v pekle bylo, což v tobě przebywa AlexPovB 272a působí; seděti [na pravici boží] jest bydliti neb pṙiebyuati HusVýklB 16b; zachovaj také lékař právo těch lidí, mezi nimižto przebywa LékSalM 201 vixerit; mansitare na lánu přzebywati SlovKlem 17b být trvale usídlen, sídlit; takový…vždycky pṙebywa v těle poskvrněném hřiechy AktaBratr 1,175b; Pán spolu przebywati bude na Sionu BiblPraž Jl 3,21 (bydliti bude ~Ol) commorabitur; v domu mém svrchupsaném přebývajíc [vdova], všeho statku…požívala TeigeMíst 1,206 (1460) ║ mně mezi prsi mými przebyuati bude [milenec] BiblOl Ct 1,12 spočívati bude (pod. VodňLact ff2b resideo); versabantur prziebiwachu [královi služebníci] VýklKruml 90b (Est 3,2: bydléchu v komořě králově BiblOl) působili fig.: kdežto [v krajině smrti]…věčná hróza prſiebiwa ŽaltKlem 157b (Job 10,22) inhabitans; přijímajě té viery…, ješto prziebywala prvé v tvéj babcě BiblDrážď 2 T 1,5 (byla ~Praž) habitavit; ješto ve mně pṙebyua hřiech BiblLit R 7,20 relig.: cěle v oplatcě prebiuas [Kriste] ModlKunhA 35; prziebywalo [Slovo, tj. Kristus] mezi námi EvZimn 3b (J 1,14: bydliti bude ~Beneš) habitavit; kto jie tělo mé a pie mú krev, ve mně pṙebyua a já v něm BiblLit J 6,57 (bydlí EvOl) manet; pṙebyuati jest milostí…v člověku býti [o Duchu sv.] HusVýklB 18a

7. ipf. jak [(ne)mravně], v čem [zvl. (ne)mravném] ap. žít, vést život, trávit čas života; jak chovat se, počínat si, jednat; v čem [náležitém chování, závazku] zachovávat co; [o manželech ap.] žít manželským životem: tak pryebiwaſ, by mohl tebe kto milovati Túl 24b vivis; právě skotsky bydléchu, przyebywachu, na však večer nového manželstva hledáchu DalC 2,51 lebtin; zlořečený každý, jenž neprziebywa v tom ve všem, což jest pisáno v knihách zákona BiblDrážď G 3,10 (nebývá ~Lit, nezóstane ~Pad, nezuostává ~Praž) non permanserit; synáčkové, s pokojem prziebywagte OtcB 9b; v králového u manželství slibu vezdy pryebywagyczy stydliva ŘádKorA 53a manens; dobré svědomie mámy, ve všěch chtiece dobřě przebywati BiblOl Hb 13,18 (živi býti EvOl, obcovati BiblPraž) conversari; hrabě s ženú svú v čistotě przebywaſta GuallCtnostK 191, pod. t. 234; ktož nenávidí svého bratra, v smrti przyebywa ŠtítBojVyš 4b; kterak by ve vší svatosti a spravedlnosti před bohem chodili a przebywali [řeholníci] Frant 19b; przebywala sta Abel s Kainem na jednotě SolfA 128a; ti [neplodní] nemají pṙebywaty spolu v skutku [tj. manželském], neb hřěšie HusManžV 114b; doněvadž by na vdovské stolici přebývala ArchČ 28,660 (1434; v obr.) žila jako vdova; chtěl sem rád…s ní v manželství přebývati ArchČ 14,21 (1446); nebezpečenstvie, která sú na světě a s kterýmiž przebywa [člověk] ChelčBoj 418a; pohané v slepotě a v bludiech a v nepoctivosti života…, jakož se jim chce, tak przebywagie ChelčSíť 52a ║ nehrdaj pravením múdrých popóv a v jich pověstech prziebyway BiblDrážď Sir 8,9 (obcuj ~Pad) conversare přidržuj se výroků. Sr. obcovati 4

8. ipf. s kým obcovat, stýkat se: (A) být v těsnějším styku; relig. [o vztahu Bůh – člověk] mít duchovní společenství; (B) [o vztahu muž – žena] žít, důvěrně se stýkat; [pohlavně] mít tělesný styk: A: když chceš s Němci przyebywaty, kak sě živ smieš českým králem nazývati DalC 66,37 (kralovati ~L); s dobrými ochotně, mile prziebyway FlašRadaA 787; s vybraným tovaryšem…spuolu przebiway neb obcuj Čtver 49b proficiscaris; s přátely sě seznajíce, dlúho s nimi przebywati máme TkadlA 9a; svědomo jest všem, kdož sou s námi pṙebegwali, že… AktaBratr 1,343a ║ recumbent sednú, budú prziebiwati MamKapR 118a (Mt 8,11: v. otpočinúti 6; v obr.) budou stolovat relig.: žeť nám z mrtvých vstáti, s bohem przyewaty (m. przyebywaty) LyrDuch 71; Przyebywa buoh s tobú v radosti Vít 20b, pod. HradZdráv 120b; já [apoštol] sem s dobrým rozmyslem…przebywal s bohem až do dnešnieho dne mezi vámi ComestS 403b conversatus sum — B: těm [rádcům] sě nepodobno zdáše, že s bezdětkyní prſiebywaſſe LegKatMenB 22; jakož muži s ženú przebywati slušie TristB 180b leben; z smilstva, že sem <s> svú manželkú neprzyebywal, jakož buoh kázal AlbRájA 93a; s ní przebywal, jenž počala od něho GestaB 15a; aby…s chotem svým Ježíšem…przebywala HusDcerkaM 206b (fig.); cizoložník neb který by s sestrú neb s kmotrú przebywal ŽídSpráv 93; colere pṙebywati, milovati SlovKlem 9a. – Sr. obcovati 2

II. předmětové (pf.)

1. (přěs) co [řeku ap.] přejít co, dostat se chůzí přes co: Prsiebẏl [Jidáš] moře, země, řěky, bera sě k Jerusaleḿu LegJidM 32; amne [transmisso] přes řeku przebiw VýklKruml 9a (Gn 31,21: v. přěbrati sě 1)

2. co [časový úsek] (kde) prožít, strávit (žitím): pójdem do města onoho a prziebudem tu rok BiblDrážď Ja 4,13 (učiníme tu roční trh ~Ol, uděláme sobě tam roční trh ~Praž) faciemus…annum; když pak vévoda Neklan dni své przebyl, potom jest umřel PulkB 19 complesset; zde [na světě] jedva pṙebude li člověk jedné hodiny bez hyndrovánie ZrcSpasK 6 ║ bude [žena] smrt mezi životem a mezi srdcem mieti, ač to przebude… LékFrantB 23a přežije, přestojí. Sr. přěbyti I/2

3. koho (jak [dlouho ap.] „živností“ ap.) přežít, přečkat koho, zůstat naživu déle než kdo (o jak dlouho): nikdo světa neprzyebude, že každého smrt dobude Vít 32b (fig. obj.); Amri jediným létem prziebyl Asu ComestC 209a supervixit; kterak s tímto světem buda, ačť mě sě przebycy uda [tobě synovi] RadaOtcP 12; przebudet otce svého i máteř svú mnoho časuov LékKřišť 162b; mátě jeho przebude otce jeho ve zdraví Hvězd 43a; Hrzán přebyl svú živností Jakuba…i jiné všecky bratřie DeskyDvor 4,421 (1460), pod. TeigeMíst 1,192 (1473); paní Drota je [sirotky] v živnosti prziebyla ArchPelhř 32a (1465); dcera jeho že by przebyla, ve všem zboží a statku jeho…diel…jmieti má Půh 4,178 (1466) ♦ p. přěbyti (s) čím [pozemským] v záporném kontextu přežít, svým životem přetrvat co: jakž umřeš, všeho zbudeš, s horami sě neprzyebudes AlxV 1873; nejsmy sde věční, bychom sě světem przyebyly Drk 169b, pod. Vít 89a; vědúce, že se s tímto světem neprzebudem, nelze než umříti RokPostB 439

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


přěbyti, -budu, -eš dok. (kde) pobýt, zůstat, pozdržet se; (koho, co) přetrvat, přečkat, přežít; (jak, jakým) zůstat, udržet se jak, jakým; přěbyti(s čím) přečkat, přetrvat, přežít co: s horami sě nepřěbudeš nepřežiješ je
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


přěbyti dok. = přejíti, trvati, pobýti, přečkati, přežíti, přestati na čem; — s horami sě nepřěbyti = hory nepřečkati
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).