přěčísti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

přěčísti, -čtu, -čte pf. (ipf. přěčítati, -aju, -á); k čísti

1. koho/co [množství] spočítat, počítáním zjistit celkový počet koho/čeho; pf. [kolik] napočítat: przieczſtly sú všěcky kosti mé ŽaltWittb 21,18 (zečtli ~Klem, zčetli ~Kap, rozečtli ~Pod) dinumeraverunt; Przieczſtu (m. -cztu) jě [kněží] a nad piesek vzplodie sě t. 138,18 (prziecztu ~GlosMuz, zečtu ~Klem, rozečtu ~Pod, počítati budu BiblPraž); jenž [Bůh] przieczita množstvie hvězd t. 146,4 (počítá BiblPad); uzřě jednoho [anděla] za sobú, an przieczita jeho [starce] stópějě OtcB 132a; Abram sebra a przieczite tři sta a osmnáct statečných panoší ComestC 23b; v té lázni pṙeciteſta paddesát oblúkóv BawArn 2832; przeczzteno jich [bojovníků] jest šest a osmdesát tisícóv BiblOl 1 Par 7,5 (zečteno ~Lit); viděl sem zástup veliký, jenž ho przyeczyſty nemožieše [žádný] AlbRájA 81a vyčíslit, pod. BiblOl Jdt 5,9; již tu [na soudě] bude prziecztena každá rána jeho [Kristova] RokLukA 398b; summo…Przecżiſti summu a složiti, sumovati VodňLact gg1a ║ kterúžto [spravedlnost] muožem číti na sobě a przeċiſti ji, veliká li jest, čili malá, neb v čem záleží ChelčBoj 398b posoudit; bekynkám przieczitagi [kněží], ofěruť zamietají, nebť jim nesú slepice, husi Pís Třeboň, SA A 16,194a tj. od nábožných žen žádají nadměrnou odměnu

2. co/koho, ojed. čeho [jednotliviny ap.] přepočítat co/koho, počítáním přezkoušet celkový počet čeho/koho: tak některá domovnice zjitra przeczte své ovčice AlxV 1113; pútníci přišedše za stól sědli, przieczet [je] otec svatý uzřěl, ano jich třinádcte sědí PasMuzA 164 (poċetl ~Kal) numeravit; prziecztli sme číslo těch, ješto sú bojovali ComestC 108a recensuimus; aby ty peníze přečetl [obžalovaný] NaučBrn 18; já sem jich [zlatých] přijíti nechtěl, leč by je prve přečetl ArchČ 14,231 (1473); přečta jich [peněz kmotr], pověděl jí, že nenie viece než tři zlaté NaučBrn 123 (1500) ║ užitek zajisté božský jest spravedlnost častějie przieczitati PrávHorM 4b prozkoumávat

3. pf. koho/co [části celku] vypočítat, uvést v pořadí za sebou; [jmenovitě] vyjmenovat: przieczet Mojžieš syny Ezau, i przieczite kniežata horrejská ComestC 41b enumeratis…filiis…enumerat; jehož [vítězství českého jména] za našich časuov mnohá przecziſti sluší víc, než jiní národové za všech věkův obdržěti jsú mohli SilvKron 84b numerare

4. co [list, zápis, řeč ap.] (komu, přěd kým) přečíst, pročíst co, čtením od začátku do konce seznámit se (n. seznámit někoho) s obsahem něčeho napsaného: Alexander listy [Dariovy] przyeczta…vece AlxV 991, pod. OtcB 171b; jakž to [text] Valerianus przieczyte, tak jeho ten kmet otázal PasMuzA 597 legisset; když sú byli przeczteni listové před ciesařem VeronS 121a praelectae fuissent; neumenie přětrpě, prziecztyz je [dílo] JeronM 44b; przieczzetſſe to, ješto od krále Artaxerse napsáno bieše BiblOl 2 Esd 2,30 recitatis his; že by dřieve kto život dokonal, než by všecky [knihy] przecziſti mohl OrlojB 40b; třikrát to písmo przeczitage TrojK 86b; przeczti řeč onu TkadlA 7a; sami sme jej [list] vešken přečtl [král] ListářRožmb 1,65 (1424); lectico…est frequenter ligere často przecżitati VodňLact dd2b; tu hned przeczte póhon [žalující] TovačB 26b; když se napíše [„rekognice“ žadateli], má jemu przeczyeſti ZřízVlad c7b; páni chtí nálezy přečtúce…pověděti Půh 5,152 (1486) ○ přěčtenie n.: pṙeċtenie svatého čtenie snažně nám znamenati velí, abychom… HusSvátA 453b lectio; od každého zápisu pṙecżtenie v těch dskách 4 groše české ZřízVlad f2a a perlectione, pod. Půh 5,155 (1487) ○ přěčítanie n.: časté przieczitanie…jest dobřě užitečno OtcB 184b repetitio ║ neklaď ihned za blud, jeliž przečteſs v knížkách HusSvatokup 108a dočteš se (pod. AktaBratr 1,88b)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


přěčísti, -čtu, -eš dok. přečíst; spočítat, přepočítat
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


přěčísti dok. = spočítati, přepočítati
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).