přě | StčS | MSS |

přě, f.; k přieti sě

1. (mezi kým) pře, rozepře, střetnutí různých postojů: (A) svár, projev nejednoty, zvl. střetnutí zájmů; pl. různice, rozbroje; (B) (o co [správnost něčeho]) hádka, střetnutí názorů; [ideový] (čí) spor; „přu držěti, vésti“ přít se, mít rozepři: A: bude li przie mezi některými a vyprosie sobě súdcě BiblOl Dt 25,1 causa; když bude pṙe která, stanú [kněží] v súdiech mých BiblLit Ez 44,24 (róznicě ~Ol, otpornost ~Pad) controversia; k nim [soudcům] sě utiekáchu lidé…ve všech nesnadných przech i pochybnostech LyraMat 99b in ambiguis; o tu věc dávno páni mezi sebú róznici mají:…vždy v té przy páni stojie, jedni sem a druzí tam táhnúc DubA 19b; trusio strkánie vel u przi bytie SlovOstřS 118; controversie…vulgaris nesvornosti aut prže, hádky VýklKruml 321a (Hb 6,16: v. nesvornost 2); mordovali i chudinku v městečkách a ve vsech, ještoť nic tú pří vinni nebyli AktaBratr 1,180a; mezi vysoce urozenými pány…a urozenými panošemi…ruoznice, prze, nesnáze a záštie byly jsú vznikly zvláště o výplatu tvrze Ketče ListSlovKniezsa 17 (1463); jednána jest mezi nimi pře turecká…, nebo kdo půjde proti Turkovi ArchČ 20,552 (1467); kúpiti [kuše] na tu při t. 10,16 (1479); v. též nechut 4. Sr. pótka 5 — B: ež jest byla przye mezi Samaritány a mezi Židy, kde by sě bylo lépe modliti bohu KristA 52b, pod. ChelčKap 7b; agonia prze, kleveta rumor KlarGlosM 2804 (sr. agonia boj SlovOstřS 59); ale ež o to slovo…mnoho jest prſe mezi faráři a mezi bratří svatého Dominika ŠtítSvátA 87b, pod. ChelčJan 68a; pṙie, kterúž já vedu, jest proti papežovým obyčejóm HusPostH 53b; však sme na božím přikázaní svú przi založili, hrdé sme popy…pod bratřie porobili RozmlVácl 698; ať bych ještě svú při mohl jasnějie i svú v tom nevinnu VMti zpraviti ArchČ 14,21 (1446); v této przi [s židy Ježíš] strpěl pokorně hanění…, zase se nemstě ChelčPost 101b; o té tehda przy o přijímaní velebné svátosti oltářnie KorTrak a4b; když by pak vždy při držal, řekl by [odpůrce] k němu AktaBratr 1,146b; toho zapierá, očť při vede t. 1,147a; na čem s při zavěsil…, že na lži ArchČ 4,146 (1467)

2. jur. (o co mezi kým čí [sporných stran]) pře, právní spor, rozepře postupovaná k rozsouzení osobě n. instituci se soudní pravomocí: Libuše když przy jich [obou zemanů] přeslyšala,…jednomu pravdu učinila PulkB 5 causam; miesto té prze MajCarA 59 (v. opatřiti I/5); pohnal sem byl…kněze Zbynka, arcibiskupa, před papeže. A tak že přišla pṙe před nynějšieho papeže HusKuch C2b, pod. PrávHorM 38b; my úředníci znamenavše ty pře z obú stranú, neuměli jsmy jich rozděliti Půh 2,459 (1415); jakož jest pře [před konšely] byla mezi paní Annú…z jedné a Mikšem kožišníkem z strany druhé o zbožie TeigeMíst 1,4 (1435), pod. Půh 6,285 (1492); k konečnému rozsúzení té přě ListářRožmb 2,252 (1443; v. oprav́enie 10); prże, žaloby a sváry pro duostojenstvie…vyslychují [náměstkové Kristovi] a soudie KorMan 65b, pod. MajCarA 5; všecky prze na rathúziech aby česky súzeny byly ŽídSpráv 79; ta pře ještě tak mezi vámi bez rozsúzenie stojí ArchČ 21,351 (1465); o který [dluh] se pře mezi nima točí PrávOsvět 163 (1498); v. též poručiti 6 ║ má [právní zástupce]…navésti toho, jehož przy nese, aby…dosti učinil svému protivníku ŠtítKlem 82b jehož zastupuje v soudním řízení; rytěřujíť zajisté řečníci a obránce przij, kteřížto…pracovitých naděje i života bránie PrávHorM 40a patroni causarum právní zástupci vzieti (na sě) přu ap. (čí) ujmout se rozsouzení něčí pře: Ježíš učiněn jest prostředek…mezi dvěma stranoma…, vzal na se przi boží se vší plností moci RokJanB 307a; dáti se v přátelského smlúvci a pṙzi na se obojie strany přietele nestranného vzieti VšehK 58b; kterýž by na se tu při vzal, ten aby hrdlo propadl ListářPlz 2,22 (1454); pan podkomoří tu při vzal Půh 6,100 (1481); hajtman ty pře mocně na se přijal a zde o to konec učiniti má t. 7,50 (1492)

3. jur. (čí) právní žaloba, uplatnění nároku (práva) před soudcem; „přu ap. podati, položiti / klásti, líčiti“ (k komu, kam [k soudní instituci] o koho/co) předložit žalobu (komu n. kam ve věci koho/čeho): przye vdovie nevchodí k nim [vladařům] Pror Is 1,23 causa; k němu [králi] tu pṙi [na svatokrádež] podali třie mužie BiblLit 2 Mach 4,44 (řěč ~Ol, věc ~Pad) negotium; kto jeho przi líčí přěd súdcí BřezSnářM 43a, pod. DubA 17b; mé [České koruny] pṙe váhu vážnú vahú rozváživ [Bůh] Budyš 9a; ten, ktož praví neb przi líčí, má dovoditi, ale ne ten, ktož zapierá PrávHorM 46a; kteréž by pře pán náš milostivý ku panu Strakonickému položil ListářRožmb 2,231 (1443), pod. ArchČ 4,25 (1449); jakož Táborščí kladú někaké pře k Lomským o šacunk ohněm a k Hazlským o Pavla Zeringera ListářRožmb 3,22 (1445); aby ve všech soudích…prze vdovské a sirotčí předně byly brány RokPostB 469; páni slyševše s obú stranú pře i duovody, nalezli za právo DeskyDvor 4,24 (1455), pod. ŽídSpráv 56; vedlé té pře, kdežto Markéta…viní osvieceného kněze Jindřicha ArchČ 10,461 (1493); pan Komorovský klade pře na dvory o to [zboží] PrávOsvět 84 (1500); v. též opatřiti II/8 ║ když paní Štípovým slovuom porozuměla, žádné křivé prze nemohla proti němu nalézti HynRozpr 147b unrecht obvinění. Sr. nařčenie 2, žaloba

4. jur. (čí z čeho) proces, soudní řízení, projednávání něčího právního sporu (o co); „přu držěti, vésti“ (proti komu o co) soudit se s kým: ten przy ztratil, jenž sě otpieral RožmbA 35; domnění přitáhnúti bývají ku przi ComestC 13a; súd dokonává przie BiblOl Pr 26,10 causas; prze spravedlivé držeti GuallCtnostK 141 soudit; křivý ostojí, svú przi vede vedlé chtěnie FlašRadaA 669; by mátě rychtářova držala przi proti mně Astar 142a; zbožie svého…nižádným rozumem ani przij dáti, prodati, převésti MajCarA 42 soudně, na základě soudního řízení, pod. pl. t. 9; pohnaný přisáhá…pod ztracením przye DubA 6a; ztratí svú przy t. 8a (v. opověděti 3); aby při před sě vedl [farář] proti mně HusKorL 157 ed.; pro nedostatek duovoduov prze neb svár koná se samú přísahú PrávHorK 47b litigium; tak já vypoviedám zápisem tiemto pod svrchupsaným základem a pod tú pří ArchČ 28,26 (1443); v každé przi súdné práva…právě mají požívati ProkPraxD 99b; aby všickni…českým jazykem své prze vedli ZřízVlad a4b; ve všech jiných světských przech aneb právech PrávSasE 92a gerichten; o kteréžto [zlaté]…držala sta při ArchČ 2,293 (1451); beze všech przy a souduov ArchPelhř 34a (1473); přede všemi přmi i vším jednáním o všichna mýta Půh 5,186 (1489); odhadu a při z dědiny jest nám neučinil t. 7,16 (1490); v. též obdržěti 6 propásti přu ap. jur. v. propásti II/1. – Sr. súd

5. (koho/čeho, čí) věc, záležitost, zvl. jsoucí předmětem sporu; [jedné strany] předmět zájmu ohrožený zájmem strany protivné: tobě [Bohu] sem zjevil przi BiblDrážď Jr 20,12 causam; vznese Mojžieš przy jich [dcer Salfadových] na súd hospodinóv BiblOl Nu 27,4; zná spravedlivý pṙi chudých BiblLit Pr 29,7 (potřebu ~Ol); aby neřekli: Sstúpil s své prze ŠtítKlem 78a; kterak nás [bratry] ten král rozsúdí, uslyšě našě przie GestaB 34a; vše té prze [mezi Jasonem a Laomedontem] práci na se přijev [Herkules] TrojK 88a negotii; snad ty béřeš na sě przi jiného člověka…, ano sě tebe nic nedotýká TkadlA 4a; v pṙi viery varuj sě ho [zlostného] HusBludM 205a; již ta prze…řízením Ducha svatého jednomyslně a svorně zavřena jest AktaKost 20b materia; mnozí pod zpuosobou prze božie povolují vraždě JakZjev 152b, pod. RokJanB 147a; volení boží v przy jeho [Kristově]…pro Krista trpie PříbrZamP 260b; souditi všelikou pṙi pravou i odpornou zákonu božímu na všelikém člověku AktaBratr 1,336a; pře královstvie Českého ArchČ 4,462 (1473); aby správcie…byli dostateční k spravování svých pří VýbAkad 2/2,178 (Marini) ║ ať s sobú mluvie a přátelsky každý svú při povie…a my…budem přátelščí smlúvce ListářRožmb 1,78 (1425) mínění, stanovisko (pod. AktaBratr 1,162b); mnoho po sobě przij pozuostavil [Kristus] Duchu svatému HilPřijA 134 quaestiones otázek; někto obžalovaný o rány nebo o jiné pře CJM 2,18 (1469) trestné činy (pod. t. 18, 1469). – Sr. věc

6. (čí ke komu) námitka, zdůvodnění odchylného stanoviska vůči protivníkovi; [obviněného] obhajoba, ospravedlnění: tu [na posledním soudu] hřiešného člověka ižádná przie nemoci bude býti, neb tak jest řekl sám hospodin…: Já sem súdcě i svědek PasMuzA 11; vzbieráchu z toho [bibl. citátu kacíři] velmi přětěžké przye JeronM 51b rationes; i jsem [Štítný] beze prſe, ež v mém obmeškání spravedlivým súdem božím mučí mě žalost ŠtítSvátA 82b; ponvažd jest p. Kuna beze pře, že Lelekovice drží, má toho paní postúpiti Půh 3,123 (1436; jur.); oni [apoštolové] nesúdiece hřiešných, však jsú proto tu przi k hřiešným měli, že jsú s nimi spolkuo neměli ChelčPost 184a; bývá přísloví: hněvá se nevyslyše pṙe TovHád 37b; rozličné pře a příčiny pokládajíce, že za pána a krále českého neměl by přijat býti [Zikmund] BřezKron 364 causas; pakli by mi jse znáti nechtěl [k dluhu], na jeho při neměl bych dosti NaučBrn 25 (1493) ║ aniž to beze przie…z jich [fíkových listů] miezhy když by potřěl těla člověčieho a zmazal, hned počije svrab úda ComestC 10a (kalk) sine causa beze sporu, nesporně; když kto, což káže, zapří, máť před svú stranú dobrú při Pís VýbAkad 2/1,389 dobře se obhájí přě popsaná n. napsaná ap. jur. (čí [jedné strany]) písemný právní doklad zdůvodňující něčí stanovisko ke sporu s jinou stranou a podávaný ke kompetentnímu právnímu orgánu se soudní pravomocí: páni v řádu spravedlnosti seznaní,…Pře tuto popsaná otvoláním k vám přicházie TeigeMíst 1,293 (1414); toho p. Zbyněk učiniti nechtěl a měl dáti svú při popsanú p. Albrechtovi Půh 3,523 (1437); teď také posielám svú při napsanú ArchČ 4,25 (1449); zdáliť se svú při sepsanú mi poslati t. 25 (1449) — elipsa přívlastku: pakliť by se zdálo s páně Koldovú pří svú při zvlášť poslati ArchČ 4,26 (1449); prvé nedoložil [Jiřík] své prze ani peněz PrávOpav 1,115 (1475)

7. (mezi čím) nesoulad, nesrovnalost, rozpor; [částí v celku] nesouhra: ješto by omylné věcí rovností rozdělil…, až by vše nesklidné jako prſe mezi tělem a myslí rozsúdil ŠtítSvátA 73a compositis…iurgiis; v tomto lidu nenie taková pře, aby pohrdaje bohem žádal krále s panováním pohanským ChelčSíť 53a; ješto [odpadlíci] usty vyznávají…, ale skutky zapírají…Tuť jest prze a odpornost, že… ChelčPost 153a ║ kakú máš przu quam elegas pro te DialBohK 20a volbu mezi dvěma možnostmi

8. (čeho) příčina (čeho), co má za následek něco: domní sě, že jmá věcši moc jeho przie, ot niežto muku přijímá BiblDrážď Sap 17,12 (viny ~Pad, příčiny ~Praž) causae; Methodius przi potopy, lidské točíš hřiechy, dlúzě vypravuje ComestC 15a; Jozefus praví jinú przy smrti křstitele t. 302b (příčinu ~K); by ty, město, vědělo tvé sbořenie budúcie a przy jeho, ješto jest to skryto tobě dnešní den t. 318b (sr. L 19,42); vypravi [tribun] v listu przi žaloby, ješto vedli na Pavla žalujíc ComestS 404a podstatu; pragma…, id est causa příčina, prze VodňLact R1b

Sr. svár

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


přě prep.

I. s akuzativem
A. určení prostorové

1. [u sloves zacíleného pohybu] před co, k čemu, do blízkosti čeho; vyjadřuje jako cíl děje přední okraj nějakého prostoru: prze samu komnětu přicházie [voda] TristS 187a (před…komnětu ~B) až ke dveřím komnaty

2. [u sloves pohybu] před koho, ke komu; vyjadřuje jako cíl děje místo proti nějaké osobě: mnohým przye sě káza [předstoupit císař] Krems 92b; tak jeho [Ježíše] prze Piláta přivedechu HodKlem 44b; veden přě Piláta *ModlPetr 14b

B. určení časové

až do čeho; vyjadřuje dobu trvání děje vytčením časového úseku, který děj už nezasahuje: nikdy sem hněvu przie noc při sobě nedržal OtcA 227a (přěs noc ~B aj.)

II. s instrumentálem
A. určení prostorové

před kým, v přítomnosti koho, tváří v tvář komu: przie pánem BiblDrážď Sir 4,7 (před pánem ~Ol) magnato humilia caput tuum při setkání s pánem; jakž se jeho…říše pekelná báše jako przie anjelem OtcA 93a; sta przie ním [opatem] mládenec t. 290a (před ním ~B) ante eum; proč běžíš przie prosícím t. 420b (přěd prosícím ~B)

B. určení časové

před čím; vyjadřuje jako časovou mez děje událost (dění) n. časový úsek po něm následující: pṙe svítaním TobB 314 (Tob 8,20: přěd svítaním BiblDrážď); údolé plodičstvých věcí jako przye zralostí podjesennú Pror Is 28,4 (před zralostí ~Drážď) ante maturitatem — v datu: v ten úterý pře Maří Magdalenú ArchKol 1445 ║ má Štancl pánóm dáti pře 1/2 létem ArchKol 1497 do půl roku druh přě druhem jeden přes druhého (v. přěd II B 3):mniši mnozí druh prze druhem litbu tvoří Spor 82b

C. určení zřetelové

před kým, v očích koho, zvl. při hodnocení ze strany koho: zlosti mé neskryl sem przye tobú, hospodine AlbRájA 53a (přěd tebú ~B; sr. Ps 68,6); aby však prze jinými to skryto ostalo LyraMat 165b; a deo prze bohem MamKapR 145a (A 2,22: mužě schovalého přěd hospodinem [jste zahubili] BiblDrážď, od boha ~Praž) ║ nepoložili jsú [mocní] tebe przie sobú ŽaltWittb 85,14 (v. obezřěnie 2) in conspectu suo na tebe nepomyslili

Sr. přěd prep. – Doklad z OtcA 227a sub I B chápe ESSJ 1,162 na rozdíl od GbHistMluvn 4,483 jako ‚přes‘

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


přě, f. spor, svár, rozepře, různice, rozpor, nesrovnalost; sporný případ, sporná záležitost právní povahy: přu nésti zastupovat spor; (soudní) proces: přu vésti (proti komu) vést spor, soudně stíhat; věc, záležitost, předmět názoru, přesvědčení, zájmu; důvod k odpírání, k námitce, argument proti
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).