otvracovati | StčS | MSS | ŠimekSlov |

otvracovati, otvracěvati, -uju, -uje ipf. (pf. otvrátiti)

1. co (ot koho, ot čeho) odvracet, obracet stranou, otáčet jiným směrem: vždy svú tvář otwraczowaſſe [dítě], nechtě sáti ComestC 55a avertebat; sa mezi přezlými, od jich činóv oči i uši svoji odwracowaſſe [Lot] ŠtítStrah 4a aversabatur (v obraze); Neotwraċug [tonoucí v moři tohoto světa] očí svú ot blesku té hvězdy HusSvátA 557a (v obraze); děťátko svú tvář vždy od nie [sv. Kateřiny] odwraczowalo PasKal M15a (svú tvář obracováše ~KlemA)

2. bibl. co [tvář, obličej ap.] (ot koho), ot čeho) odvracet, obracet stranou (jako projev odmítavého postoje): proč obličej tvój otwraczugeſſ, zapomínáš nedostatka našeho? ŽaltWittb 43,24 (tak i ost., otwraczuges ote mne ~Klem, otwraczigeſ ote mne BiblOl) avertis; proč otwraczugeſ ruku tvú ŽaltWittb 73,11 (var. a lat. v. otvracěti 1); neodwracyg své tváři ot pracného BiblDrážď Sir 4,4 (tak a pod. i ost.) non avertas; ščiepil si ji [vinici], i pročež pak odwraczigeſſ obličej tvój od nie JeronM 23b avertis; pro Davida, služebníka tvého, neotwraczuy [Bože] tváři Krista tvého ŽídSpráv 73

3. koho, co [vůli ap.] ot koho, ot čeho [chování] odvracet, odvádět, nutit se odvrátit: mnohé odwracige [Leví] od nepravosti BiblDrážď Mal 2,6 (otwracieual ~Ol, odvrátil ~Lit, ~Praž, pod. ~Pad) avertit; od úmysla mého a od boží mne chvály odwraczugi [pisatelé dopisů] OtcE 158b revocabunt; otwraczowal [Ježíš] lid židovský ot placenie dani LyraMat 173a avertebat; ote všěch jiných věcí rozum, vuoli i pamět otwraczugie [láska] TrojA 163a; jakžto diábel převracie svú kněží od Kristovy chudoby k světskému panování, takež je odwracuge od Kristovy zákonné pokory JakVikl 210b pervertit; kteří odwracugij smysly zevnitřnie od zevnitřních zlých věcí JakZjev 381a; odwraczugice (opr. z -ge) lid od jiných far a kazateluov KorMan 11a; ║ podali jste mi tohoto člověka, jako by on otwraczowal lid BiblDrážď L 23,14 (~Pad, otwraciewal ~Ol, odvracel ~Lit, převracel ~Praž, jakožto převratitele lida EvOl) avertentem sváděl

4. co ot koho, ot čeho, z čeho odvracet, odnímat něco od někoho n. od něčeho, zbavovat něčeho někoho n. něco: ducha svatého tvého neotwraczyu (m. -czuy) ote mne ŽaltWittb 50,13 (var. v. otnositi 2) ne auferas; neotwraciuy z úst mých slovo pravdy u věky ŽaltKlem 118,43 (BiblOl, nevynášěj ŽaltKap, neotnášej ~Lit, neotjímaj ŽaltWittb a ost.) ne auferas neber; ten [severák] déšč ot nás otwraczuge VítAlan 9b zahání; damna eorum pro mea possibilitate avertam (budu odwraczowati gl.) fideliter ProkPraxD 173b; ║ ješto z nebes mluvícieho nám neznamenámy, otwraczugem BiblOl Hb 12,25 (~Lit, ~Pad, neuposlechneme li toho ~Praž) avertimus odvrhujeme; neotwracug od tváři tvé všelikého úsilé [našeho] BiblPad Neh 9,32 (~Lit, neodvrátíš ~Ol, nezamítajž ~Praž) ne avertas nepřehlížej

Srov. otvracěti

Stč. otvracovati koho též za lat. divertere (VýklHebrL 225b)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


otvracovati, -uju, -uješ ned. odvracet
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


otvracovati (sě), otvracovati, otvracovatinedok. = odvraceti (se)
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).