otvrátiti | StčS |

otvrátiti, -cu, -tí pf. (ipf. otvracěti, otvracovati); k vrátiti

1. co [část těla] (ot koho, ot čeho) odvrátit, obrátit stranou, otočit jiným směrem, odklonit: přikrychu [synové] hanbu otce svého a tváři jich otwraceny biechu a mužské věci nevidiechu BiblCard Gn 9,23 (tak a pod. i ost.) aversae erant; má býti oko odwraczeno aneb některú nádobu buď pohnuto LékRhaz 65 v bibl. obrazech se symbolem vnímání (oko), přispění (ruka) ap.: Otwrat oči moji, ať neuzřie jěšutenstvie ŽaltWittb 118,37 (tak i ost.) averte; Otwrat obličěj tvój ot hřiechóv mých ŽaltKlem 50,11 (tak i ost., obrať ~Wittb) averte; otwrat [Bože] málo svú ruku ot něho [Joba] a dotkni všeho, cožť má BiblOl Job 1,11 (ztáhni ~Lit, ~Praž, vztáhni ~Pad) extende; synu mój, nechoď s nimi, otwrat svú nohu ot jich [zlých] stezek BiblDrážď Pr 1,15 (~Ol, ~Lit, zdrž ~Praž, zbraň nozě ~Pad) prohibe; kdyby svoji vnitřnie oči otwratyly od věcí nestatečných tohoto světa ŠtítKlem 28a; když odwrati [Saul] rámě své, aby odšel od Samuele BiblPad 1 Rg 10,9 (když se odvrátil ~Praž, když sě obrátí od Samuele ~Card, ~Lit, pod. ~Ol) cum avertisset; ║ Otwraczeny buďte zasě i buďte pohaňeni, již myslé mně zlé ŽaltWittb 34,4 (tak i ost., odvraťte sě ~Pod, ať jsú zpět obráceni BiblPraž) avertantur retrorsum ať jsou obráceni na ústup; od pravdy…sluch odwraty, ale k básním obrátí sě EvOl 195a (2 T 4,4: BiblDrážď, ~Lit, ~Pad, ~Praž, obrátie ~Ol) avertent přestanou dopřávat sluchu pravdě

2. bibl. co [obličej, tvář ap.] ot koho, ot čeho odvrátit, obrátit stranou (jako projev odmítavého postoje): ni otwratil obličějě svého ote mne ŽaltWittb 21,25 (var. v. obrátiti I/3) avertit; otwratie oči od chudého bratra tvého, i nechtěl by pójčiti jemu bez lichvy, což žádá BiblCard Dt 15,9 (tak a pod. i ost.) ne…avertas; hospodin otwraty svój obličěj ot jeho [bezbožného] modlitvy AlbRájA 59b; své tváři od něho [zlého svatí] odwratili a súdu naň prosie ŠtítBrigP 91a avertunt. – Srov. obrátiti I/3

3. koho, co [mysl, srdce ap.] čeho, ot čeho, s čeho [od chování], ot koho odvrátit, odvést od někoho n. od něčeho, přimět k zanechání někoho n. něčeho: čeled nebo pokolenie, jehožto by srdce bylo odwraceno od hospodina BiblCard Dt 29,18 (tak a pod. i ost.) aversum est; všie tby i péčě tělesné jeho [mnichovu] mysl odwratij [Bůh] OtcB 7b revocat curam; aby jeho [krále ženy] neotwratili s pravé cěsty ComestC 112a ne averterent; aby od hřiechóv odwratil a k milosti je [hříšníky Ježíš] navrátil FlašRadaA 229; slepá milost tě byla oslepila a tvé ústavnie obieranie [láskou] ot spatrovánie hvězd otwratilo TrojA 9a te…scrutari…obmisisse; nenie čáka, by je [velké hříšníky věrný křesťan] mohl od těch obyčejóv pro jich zatvrzenie odwratiti HusPostH 92b; kázáním svým hledí [kněží], aby lid oborem i od jiných far a kazatelův odwrátili AktaBratr 2,153a; ║ osel obyklý na púšči v žádaní dušě své přitáhl viece milovánie svého, ižádný jeho neodwraty Pror Jr 2,24 (tak a pod. i ost.) nullus avertet nepřiměje přestat

4. relig. koho, co [mysl, srdce] odchýlit z pravé cesty, odvrátit od božího zákona: vyšli sú synové Beliál zprostřed tebe [vyvoleného lidu] a odwratili sú bydlce města tvého BiblCard Dt 13,13 (~Lit, ~Pad, pod. ~Praž, odvrátili sú sě ~Ol) averterunt; jako ustana [člověk] odwraty svú mysl, ež nebude, jako by pokorně chtěl trpěti, tbáti velmi na náboženstvie ŠtítVyš 22b remittit; diábel otwratil jest člověka skrze hada HusVýklM 231b (otrávil ~B, ~N, ~T); ║ s otvráceným otwraczen budeš ŽaltWittb 17,27 (~Pod, BiblDrážď, ~Ol, převrácen budeš ~Lit, pod. ~Pad, převrátíš se ~Praž, potvořen budeš ŽaltKlem, ~Kap) perverteris budeš zkažen

5. relig. koho [zbloudilého] přivést nazpět (k Bohu, víře ap.): hospodine, …odwrat ny i pokaž nám obličej tvój ŽaltPod 79,20 (obráti ~Wittb, pod. i ost.) converte; pakli kto z vás…bude blúditi od pravedlnosti a odwraty kto jeho BiblDrážď Ja 5,19 (var. v. obrátiti II/2) si…converterit

6. co [milost, zlost ap.] (ot koho) odvrátit, odejmout něco (od někoho); ot koho zbavit něčeho někoho: či do skončenie milost svú odwraty [Bůh] od pokolenie až do pokolenie ŽaltPod 76,9 (var. v. otřězati 3) abscindet; přiď od Sion, kterýž by vysvobodil a odwratil zlost od Jakoba EvOl 172a (R 11,26: pod. i ost.) avertat; neodwratyl sě jest hněv jeho [boží] BiblDrážď Is 5,25 (Pror, BiblLit, pod. ~Pad, nenie odwracena prchlivost ~Praž) non est aversus; otwratim od sebe žaloby synóv izrahelských BiblCard Nu 17,5 (tak i ost.) cohibeo; ať ráčí [Bůh] to zlé odwratiti od Vašie Jasnosti ŽídSpráv 57; aby JMKá svú nemilost ráčila ode mne odvrátiti ArchČ 3,391 (1478); ║ přirození od práce jeho a od zažívání odwratila by [porucha v zažívání] Apat 180a divideret zabránila by mu v jeho činnosti a v zažívání

7. koho čeho, ot čeho [tíživého] zbavit někoho něčeho, osvobodit někoho od něčeho: Otwratil ot břemen chřbet jeho [izraelského lidu Bůh] ŽaltKlem 80,7 (tak a pod. i ost., obrátil ŽaltWittb, BiblDrážď) divertit (synekdocha); neb tě [Krista Bůh] byl toho odwratye lotrového tovařistvie UmučRoud 831; aby nás od věčného odsúzeňé odwratil [trpící Kristus] PasKal M11a (odvadil ~MuzA, ~Tisk, od diábla pekelného vyvadil ~KlemA)

8. co [úmysl, smlouvu ap.] zvrátit, vyvrátit něco, znemožnit uskutečnění něčeho: Otwratil jsi úpravu sluhy tvého ŽaltWittb 88,40 (tak i ost., odtáhl si ~Praž) evertisti zrušil jsi; abych já [voják] mohl úmysl tvůj [Alexandrův] odwratiti AlexPovB 248a; aby požádanie žalobníka mohl odwratiti [obžalovaný] PrávHorM 41b (~K, k požádaní…vyražení ~S, ~T) ad petitionem…elidendam odmítnout

9. co [majetek] (ot koho) zcizit, dát pryč: Budyšínské markrabstvie, města i hrady…od Čech odwraczeny byly skrzě Ottu PulkB 208 (odlúčeny byly ~Lobk) abstraxerat odtrženy byly; otwraty li on to [svěřený majetek držitel] aneb bude odwraczeno od jeho čeledi PrávSasA 166a entwendet he…adder wert is om entwant

Ad 9: za lat. abstrahere stč. též ottrhnúti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 26 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).