otřéci sě | StčS | MSS |

otřéci sě, oteřku, oterče, pozd. otřěknúti sě, -nu, -ne pf. (ipf. otřiekati sě); k otřéci

1. koho, čeho [chování, víry ap.] odřeknout se, zřeknout se někoho n. něčeho, zvl. svým výrokem se odloučit od někoho (opustit někoho) n. upustit od něčeho: na tu chvíľu vzpomínajě [Petr], v niejšto sě byl odrsekl boha LegApŠ 146 zapřel; svatý Savinianus…diábelských modl sě odrzekl PasMuzA 469 ydola…venerari contemnens; abychom se odṙeknuce každé zlosti a tělesných žádostí skrovně…živi byli BiblLit Tt 2,12 (~Praž, pod. ~Pad, otpovědúce sě ~Ol) abnegantes zavrhnuvše každou špatnost; vloživši [sv. Alžběta] ruku na oltář, odercze sě své vuole, přátel ŠtítAlžb 483a; ktož chce přijíti po mně [po Kristu], oderczy sě sám sebe ŠtítSvátA 55a (odrzekni sě ~B; Mt 16,24 abneget semetipsum: var. v. otpověděti sě 1); viery se odrzekniete CestMil 14b; že sě odřekl [pohnaný] naší mateře, že s ní nic nemá činiti Půh 1,279 (1408); aby se pravdy boží odřekli a odpřisáhli BřezKron 358

2. jur. aby ne…, že ne…prohlásit, závazným prohlášením slíbil, že ne…: obě [strany u soudu] odercžeta se, aby viece svědkóv o to nevedla BelA 163b; Míšeňský mladší i s zemí svú odřekl se, že práva nemá k koruně České ArchČ 7,228 (1459)

3. čeho, ot čeho [majetku] (čím) odříci se, zříci se, vzdát se vlastnictví něčeho n. někoho (prohlášením, zápisem ap.): ktož sě neodrziekne všeho, čsož v držení má EvOl 326b (L 14,33: sě neotpovie ~Víd a ost.) qui non renuntiat omnibus; světa nepostúpí úplně a neodrzekne se, kteříž svého smysla měšce a poklady v tajemství svého srdce zachovává Frant 42b nequaquam…renuntiat; ode všeho se odrzieczy aneb žebrotu se obierati KorTrak h2a jur.: že jsem vzal od urozeného pana Bočka…plný svój oddiel…a toho sem sě odřěkl i odřiekám tiemto listem, že tu viece nemám ArchČ 14,547 (1408); tu [před radou Nového Města Prokop] sě poručenstvie zbavil i otřekl a řka, že by práce snésti nemohl ArchČ 4,359 (1414); paní Zacharka hotova vzdáti i odřéci se podlé výroku protiv Tarlám PrávOsvět 47 (1455; elipsa předm.); Jan…odřekl jse i tiemto zápisem odřieká se…od svrchupsané vinničky ArchČ 18,327 (1462); jakož se paní Lidmila spolku toho odřekla Půh 5,408 (1480); ║ zapří li onen [majitel škodného zvířete] té škody, té se musí odrzeczy svým právem, jestli že ta škoda dobrými lidmi nenie ohledána PrávSasA 101a sich entsagen musí přísežně prohlásit, že ji nezpůsobil. Srov. otpověděti sě 1

Srov. otřěčiti sě

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


otřéci sě, oteřku, -řčeš sě, otřeknúti sě, -nu, -neš sě dok. (koho, čeho) zříci se, odříci se, vzdát se koho, čeho, zapřít koho, co
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).