otňad | StčS |

otňad, otňud adv., též otňadž(to), otnadž, odňadžto, otňažto, otněžto, otňudž(to), otňudž, otňudžto; k jady

1. deikt. odtud, z toho místa; odkazuje na uvedené místo jako na místní východisko následujícího děje: podbichu…zemicu Lydu, odnads jedyžto přijidú do Tyrie…, vojšče odtad vstáti káza [král] AlxH 6 (ottad ~V); ukázal sě [Ježíš] apoštolóm na Olivecskéj hořě, otnadnazto (m. otnadzto) na nebesa vstúpil PasMuzA 211 (var. a lat. v. otkad 5), pod. t. 202; ješto [město] jest na bocě hory Efraimovy, odnydzto šli smy byli do Bethlema BiblOl Jdc 19,18 (~Lit, odniežto ~Card, odkudž ~Pad, odtud ~Praž) unde

2. deikt. odtud, z toho, tak; odkazuje na předchozí děj jako na příčinné východisko následujícího děje: přepusti jí [dceři olee] dva měsiece [k truchlení]…Odṅidżto jest obyčej vzšel v Izraheli BiblMil Jdc 11,39 (ot ṅidżto ~Zam, Odnieżto ~Boč, Otnavadžto ~Ol, potom ~Pad, od toho ~Praž) exinde

3. relat. odkud; [ve vztahu k jménu místa] z něhož, z níž ap.; uvádí větné určení něčeho jako místního východiska děje: tu stranu [tj. Asii] ot slunce vzchoda…, i otnadze vzchodí zořě, obteče Polednie moře AlxV 602; bera sě [Jidáš] k Jerusaleḿu Odnads pošél LegJidM 34; póhon, že ne, sedí <s> svú ženú tu, odnad sě pohoní RožmbA 35; naše obcovánie jest v nebesiech, odnydzto i spasitele čakáme BiblDrážď Ph 3,20 (var. v. otkavad 5) unde; tam, odnadzto smy my [ďáblové] vyhnáni PasMuzA 321 (odkadžto ~Tisk, odkavadž ~Kal); navrátím sě v dóm mój, otnudz sem přišel EvBeneš 99b (Mt 12,44: var. v. otkad 5) unde; dóm…, odnyadz vyšla [zlá žádost] ŠtítSvátA 137b (v obraze)

4. relat. odkud; [ve vztahu k jménu zdroje] z něhož, z níž ap.; [ve vztahu k odkaz. zájmenu] z čeho; uvádí větné určení něčeho jako příčinného východiska n. původu děje: máť hospodin, otnyazt móže tobě dáti mnohem viece BiblLitTřeb L1, 2 Par 25,9 (var. v. otkad 6; elipsa jm. zdroje) unde; z hlíny a z země, otṅidż jest Adam stvořen BiblMil Sir 33,10 (var. v. otkad 7) unde; odtud [tj. ze smrti Kristovy] pohoršenie člověk přijal, odnyzdzto měl děkovati MatHom 171 inde…unde; ║ blázen tiem nenávistnější, Odniażto se mní libější BawEzop 960 unde placere putet čím

5. obsah. odkud, z kterého místa; uvádí vedl. větu obsahovou: nás však obáč nez<najú> [apoštolové], Otṅyads smy sě porodili LegDuchM 7; vzdvihl sem oči moji v hory, otnydz příde pomoc mně ŽaltKap 120,1 (var. v. otkavad 4) unde

Srov. otňavadž, otkad

Deikt. a relat. významy (1–4) patří k základní sémantice kmene *jo-, funkci „tázací“ (5) vysvětluje Bauer, Souvětí 166, zvratnou analogii podle otkad

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).