nenáviděti | StčS | GbSlov | MSS |

nenáviděti, -źu, -dí ipf.; k náviděti

1. (koho/čeho, koho/co, zř. komu, na koho) nenávidět, mít v nenávisti (někoho n. něco), mít odpor (k někomu n. k něčemu); [o vztahu k osobám] nevražit (na někoho), mít záští (proti někomu): Nenawid nepřietel dušě mé ŽaltWittb 7,6 (BiblOl, stíhaj ŽaltKlem, ~Kap, BiblLit, pod. ~Praž, hoň ŽaltPod, BiblPad) persequatur; a již nenawidye pravému, zavinie ŽaltWittb 33,22 (BiblOl, nenawydye pravého ŽaltPod, ~Kap, BiblLit, nenawidieli sú pravého ŽaltKlem, BiblPad, v nenávisti mají ~Praž) oderunt; nebo jsem nenawidiel nepravedlníky ŽaltWittb 72,3 (nenawydyel sem na nespravedlníky ~Pod, hněvách sě na zlostivé ~Klem, BiblOl, záviděl sem na ducholové ŽaltKap, sem horlil na nepravé BiblPad, sem se rozhorlil na nepravé ~Praž) zelavi super iniquos; proto že nerozpomanul sě [hříšník] činiti milosirdie, i nenawidiel jest člověka nedostatečného ŽaltWittb 108,17 (BiblLit, následoval jest ŽaltKlem, zstíhal jest ~Pod, BiblOl, lákal jest ŽaltKap, protivil sě jest BiblPad, trápil jest ~Praž) persecutus est; mužě krvi a lestného nenawidy hospodin ŽaltKlem 5,7 (~Kap, vzmirzkuje ~Wittb, mrzkuje ~Pod, liknuje sě BiblOl, u mrzkosti bude mieti ~Lit, ~Pad, v mrzkost vezme ~Praž) abominabitur; nemuož nikte dvěma pánoma slúžiti; nebo jednoho nenawydy, a druhého milovati bude EvSeit 146b (Mt 6,24: ~Víd, pod. ~Ol, BiblDrážď, ~Ol, ~Praž, v nenávisti bude jmieti EvBeneš, BiblLit, ~Pad) odio habebit; ti nás juž nenauidye LegDětB 2b odium habent super nos; mne nenawydyte, že sem všeho člověka zdráva učinil v sobotu EvOl 236a (J 7,23: ke mně hněv nesete ~Víd, mně ste sě zamútili ~Zimn, ~Beneš, mi za zlé jmáte ~Praž, na mě sě zlobíte BiblDrážď, ~Ol, na mě se hněváte ~Lit, ~Pad, ~Praž) mihi indignamini; nenaleznú mne [blázni moudrost], proto že sú nenawidieli kázni BiblDrážď Pr 1,29 (~Ol, ~Lit, že by v nenávisti měli ~Pad, že sú v mrzkosti měli ~Praž) eo quod exosam habuerint disciplinam; rovnú nenávistí nenawidi bóh hřiešného i hřiechóv jeho BiblDrážď Sap 14,9 (~Ol, ~Lit, v nenávisti jsú bohu ~Pad, v mrzkosti jsú u boha ~Praž) odio sunt Deo; v zlosti i v nenávisti přebývajíce, nenawidyece sě mezi sobú BiblDrážď Tt 3,3 (~Ol, ~Lit, ~Pad, ve spolek sobě závidiece ~Praž) odientes invicem; viděv buoh, že nenauidi [Jákob] Lie BiblCard Gn 29,31 (~Ol, že by pohrzoval ~Pad, žeby opomítal ~Praž) quod despiceret Liam; budeš milovati bližnieho svého a budeš nenawidiety nepřietele svého KristA 39b (Mt 5,43 odio habebis: EvZimn, BiblDrážď, ~Ol, ~Lit, ~Praž, v závisti budeš mieti EvOl, v nenávisti budeš mieti ~Beneš, BiblPad); ty hubeného, pyšného a purného nenawidiſſ JeronM 31a detestaris; tomu nesmělému jsú nenawidieli ti všichni…, že on tu tak učini zjevně dřevnie řeči odvolánie TristB 36b deme zagin wordin gehaz (var.: wordin alle lute has) nepřátelsky se na něj dívali; všecky ty panny jaly jsú sě mužóv, bratróv…tak velmi nenawydyety, až právě do smrti jim nepřejiechu PulkB 9 usque ad morten odire coeperunt; zda nenawidyme boha BiblOl 1 C 10,22 (~Lit, ~Pad, hněváme boha ~Drážď, chcme k hněvu boha popuditi ~Praž) aemulamur; Nenenawydym, ale miluji ŠtítBojVyš 5a non odio, sed amo;: nejen nenenawidieti neb nezáviděli, ale ač i číti v sobě milost k družci ŠtítMuz 103a; ktož pravdu nenawidy FlašRadaA 972; ale že velikú nenávistí nenawydiel jest křesťanóv CestMil 123a amarissimo odio oderat; neb sám své duše nenavidi [hříšník] a ji zabíjie HusVýklB 53a; livere nenawidieti SlovOstřS 139; zelare milovati, horlivě (horliwe rkp) nenawidieti vel záviděti SlovOstřS 152; aby dobrovolně…od hřiechuov odstúpili a jich nenawidíeli ChelčSíť 58a; že oni [ďáblové] sami světla nenawidij RokPostB 175; collivere nenawidieti SlovKlem 9a; oditare ústavně nenawidieti, frequenter odire SlovKlem 19a; ║ což od jiného nenawidiel by dieti se tobě, viz, aby ty nečinil někdy jinému TobU 140a (Tob 4,16 oderis fieri tibi: pod. ~Pad, což by nechtěl ~Praž, nerád trpíš ~Card, ~Ol, ~Lit) nerad bys viděl, nechtěl bys. Srov. nenávistně jmieti, jmieti v nenávist (nenávist 1)

2. komu, na kom čeho, aby… závidět, nepřát někomu něco (co nepřející sám nemá): Lucifer, když byl vyvržen z ráje duchovného, nenawidieſſe člověku, aby byl v ráji tělesném ComestC 9b (~K, ~S) invidit homini; že Ismahel činí strážě duši tvéj [Godoliově], nenawydye tobě panovánie země ComestC 216b invidens tibi; pyšný nenawydy na jiných zbožie, síly, krásy, výmluvnosti JakBetl 58a; ║ člověk rozkošný životem a vilný velmi nenawidieti bude bratru svému a ženě, jenž léhá v lóně jeho, aby nedal jim masa synóv svých, kteréž jedieše BřezSvět 31a (Dt 28,54 invidebit…, ne det: velmi záviděti bude BiblCard, ~Ol, ~Lit, ~Pad, velmi závidětiť bude a nepřieti ~Praž) nepřející bude k bratru…, že nedá

Ad 1: za lat. persequi stč. též nepřieti, postíhati; za odisse též mrzeli, nemilovali; za odium habere též nepřiezn jmieti (OtcB 182b); za despicere též hrdati, hyzditi, netbati, nevážiti, pohrdati, vzhrdati; za detestari též v ohyzdnosti jmieti (AktaKost 71a), v ohyzdu jmieti (Čtver 78a), za zlé jmieti (ŠtítSvátA 119a)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nenáviděti, -zu, -díš, impftiv.; stsl. nenavidêti odisse. — Nenáviděti, hassen: i nenawidel persecutus est ŽGloss. 108, 17; nenauidieci k zlosti persequentes t. 118, 150; nejen ne nenáviděti, ale až i číti milost v sobě k družci ŠtítVrť. 214; — (ti, kteří) nenawidie mne Žklem. 68, 5, ŽWittb. 236a (118, 157), nenáviděti čeho; nenawid nepřietel dušě mé ŽWittb. 6b (7, 6); mužě krvi a lestného nenawidy hospodin abominabitur ŽKlem. 5, 7; nenawidil si všěch odisti ŽWittb. 5, 7; nenawidyel ŽKlem. t.; nenawydyel ŽPod. t.; nenawidte zlého ŽWittb. 96, 10, ŽKlem. t., ŽPod. t.; již tebe jsú nenawidiely ŽWittb. 20, 9; nenawidieli sú ŽKlem. t., nenawydy ŽPod. t.; sv. Prokop tohoto světa nenawidieſſe Hrad. 2b; že (bůh) hřiecha velmi nenawydy Alb. 52a; jiného nenawydys (sic m. nenenávidíš) jediné hřiechu t. 51b abych hřiechu nenawydal Modl. 8a, bude-li (člověk) nenawidieti bližního svého odio habuerit OtcB 69a, neb (bratr) zlého nenawidij horret t. 80a; takéž dobrého, ktož má, ne nenawydy, ale miluje ŠtítVyš. 38b, nenáviděl sem zboru zlostných HusE. 1, 154; bratra svého až do smrti nenawidieli Kruml. 61a; (ty věci,) jichžto nenauizy Ol. Zach. 8, 17; ktož nenawydy dušě svéj EvOl. 250b (Jan 12, 25); Saraceni, jenž křesťanuov nenawidiechu Mill. 29a; (dívka) bude jeho nenawiditi ChirB. 26b; (had) vuoně toho dřěva nenawidyel GestaBř. 18a, a inhed jie počě nenawidiety exosam eam odio magno MamA. 21b; — ktož pravdu nenawidy NRada 972, nenáviděti co; kterauž (svini) já (slon) velmi velice nenáwidijm RZvířMel. 36b — bóh sám ten tě nenáviď Tkadl. 1, 1. Nepřáti, záviděti, miszgünstig sein, beneiden: již nenawidye pravému qui oderunt iustum ŽWittb. 33, 22, překlad odchylný; luciper nenawidieſſe člověku, aby byl v ráji tělesném invidit Comest. 11b. — Hněvati se, horliti, zürnen, eifern: nenawydyel sem na nespravedlníky zelavi ŽPod. 72, 3; sem náleží i doklady na »žárliti« uvedené mylně pod heslem náviděti, v nichž ve všech domýšleti se dlužno opi sovačské chyby m. nenáviděti.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nenáviděti, -z’u, -díš ned.(koho) nenávidět, nevražit na někoho; (komu, na kom čeho) závidět
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 9 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).