nedostati sě | StčS | GbSlov | MSS |

nedostati sě, -ne (neos.) pf. (ipf. nedostávati sě); k dostati sě, nedostati

1. (čeho [o nějakém množství] komu) nedostat se, začít chybět; v 3 sg. préz. nastane, (projeví se) nedostatek, nebude dost: Hospodin opravuje mě a ničehož mi sě nedoſtane ŽaltWittb 22,1 (~Pod, nic mi sě nedoſtane BiblPad, nic mi sě nedostává ~Ol, ~Praž, ničs mi neubude ŽaltKlem, ~Kap, BiblLit) nihil mihi deerit; Nedoſta sě vína, vece máti k němu: Vína nejmají EvSeit 141a (J 2,3: když sě nedoſta vína ~Zimn, BiblDrážď, ~Ol, ~Pad, pod. ~Praž, když nedosta vína ~Lit, nedostáváše sě vína EvOl, v nedostávaní vína ~Beneš, nestáváše vína ~Vid) deficiente vino; a snad se nedoſtane nám i vám; jděte brzo do kupcóv a kupte sobě EvVíd 48b (Mt 25,9: ne snad sě nedoſtane nám i vám ~Beneš, snad by sě nedoſtalo nám i vám BiblDrážď, ~Ol, ~Praž, ne aby snad nedoſtalo se nám i vám ~Lit, aby snad nedostalo nám i vám EvOl, aby snad nestatčilo nám i vám BiblPad) ne forte non sufficiat nobis et vobis; komu sě co nedoſtanyeſſe, u druha jako své jmějieše DalC 2,45 (se co nedostáváše ~L) wen untter yn icht gebrach; když se jí [ženě] vody nedoſta v lavici BiblCard Gn 21,15 (~Ol. když by strávena voda v lahvici ~Pad. když byla vypita voda z lahvice ~Praž) cumque consumpta esset aqua in utre; dřéve s mi jie [masti] byl dal málo. až sě jie mnohým nedoſtalo MastMuz 197; vždy mni, byť sě nedoſtalo, leč měj mnoho, leč měj málo KatoVít 64b semper tibi deesse putato; když sě jim [poustevníkům] drev nedoſta OtcB 116b tanta lignorum penuria; když sem poslal vás [apoštoly] bez pytlíka a bez tobolky a obuvi, zda sě kdy vám co nedoſtalo? ComestC 330b aliquid defuit vobis; když se dřeva nedoſtane, oheň uhasne BiblLit Pr 26,20 (~Pad, ~Praž, když zhynú drva ~Ol) cum defecerint ligna; a zatiem u vojště řěčském zásoby ztravné se nedoſtane, tak že hlad veliký bieše u vojště TrojA 167a (se…‚ nedoſta ~K) victualia defecerunt; králi se pány bude nepečeno, nevařeno i chleba se nedoſtane HusSvatokup 155b; když sě jim [Židům] dóvodóv k jich bludu nedoſta HusPostH 58b; nic sě jest nenedoſtalo z osudí BiblPad Ex 39,40 (nikteréhož orudie nedostáváše se ~Card, ~Ol, ~Lit, žádné se nádoby nedostávalo ~Praž) nihil ex vasis defuit; že se oblačie v tělesná oděnie tehdy, když se duchovních odění nedoſtane lidem ChelčBoj 350a; vezme medu a vody za roven, co by dosti bylo…, a nech stati přes noc; ráno, nedoſtalo li by se vody, přidej Apat 70b si deest; a plodu sem koupil snad na dvě stě kop, ješto mi se nedostalo do rybníka ArchČ 15,39 (1485?); ║ ani se jest kto nedoſtal od malého až do velikého, ni z synóv, ni ze dcer, ni z lúpeže BiblCard 1 Rg 30,19 (~Ol, ~Lit, ani sě jest čeho nedoſtalo ~Pad, aniž kto zahynul ~Praž) nec defuit quidquam (osobně) aniž byl kdo postrádán

2. jur. v podmín. konstrukci s „čso“ (komu kde [na nemovitosti]) nedostat se, ukázat se, že něco (nějaká suma) chybí, nedostává se: jestliže by se co na svrchupsaných dědinách nedostalo, to vyplniti má na dědinách jich TeigeMíst 1,288 (1378); jmá pan Ješek Pardusovi vložiti ve dsky na Neubozi čtyři hřivny platu ve 40 hřivnách, pakli by sě tu co nedostalo, ale na Deštném aby skonáno bylo Půh 1,206 (1407); pak li by sě co nedostalo, to jim [Vilémovi a Bernardovi] mám i slibuji dodati bez jich beze všie škody ArchČ 37,675 (1422); slíbil, což by sě těch peněz dostalo (m. nedostalo) na těch devadesát kop grošuov…, mně svrchupsanému Albrechtovi inhed dodati a splniti bez odpory ListářPlz 1,396 (1442); když by se co tu nedoſtalo a nestačilo, aby na jiném jeho statku bylo doloženo a odhádáno TovačB 32b; a byl li by ten dluh na otci přisouzen a nedoſtalo se co toho dluhu předešlého na otcově statku ZřízVlad b7a si bona patris…non sufficerent chybělo by něco do splacení dluhu; pakli se co nedoſtane [při vymáhání dluhu], to má rychtářovi sjíti, ale ne tomu, ješto žaluje PrávŠvábE 53b und gebristet an dem gůte iut

3. komu (osobně o někom) upadnout do nedostatku, octnout se v nouzi: čiňte vám přátely z sbožie zlosti neb křivoty, že když sě vám nedoſtane, aby vás vzěli v své schrány věčné ComestC 312a cum defeceritis; jedno to na péči máš mieti, by ť sě nedoſtalo, t. tvému přirození SenCtnost 284b ut non deficiat; tu bázeň črt uvodí na člověka, že se bojí, aby mu se nedoſtalo, i nesmie dáti chudému RokJanB 115a; ║ a víno, komu by se nedoſtalo na púšti, aby pil BiblCard 2 Rg 16,2 (~Ol, ~Lit, kto by nedostatek měl na púšti ~Pad, jestli že by kto zemdlel na púšti ~Praž) si quis defecerit in deserto kdo by pozbyl sil

4. koho/čeho nedostat se, pochybět (dial.) někoho n. něčeho, (osobně o někom) nenaskytnout se: pakli nedoſtalo by se šestnádctého dielu a vlastností, ihned po devátém dielu kovářském ostatek rudy ve čtyři šichty…rozděleno buď PrávHorS 131a si…defuerit; nic platno nebude, když by se lásky nedoſtalo KorMan 9a (srov. 1 C 13,3 si…charitatem autem non habuero: lásky bych…neměl BiblOl, ~Lit, pod. EvOl, BiblPad, ~Praž); potom že se mužského pohlavie nedoftalo, k ruce německé se dostalo [Království české] KorPosA 103a; vjeté to, že se tak [zle zemi] stalo, když se krále nedostalo ProkKron 200b; ║ [Chudoba k Bohatství:] ale žeť se tebe nedoſtane do dne soudného a mne také BechNeub 192b (elipsa vět. záporu) nebudeš chybět, nebude o tebe nouze. – Srov. nedostatek

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


dostati, -stanu, -staneš, pftiv., dostávati, -aju, -áš, impftiv.; d. sě dostati sě, dostávati sě zu Theil werden; dostane sě, dostává sě komu co (nom.), čeho (gen.). — Ti jsú rozličně bohu slúžiec nebesóm ſie doſtali Pass. 637, doslali se nebesům, do nebes. Již ť jest má útěcha stala a všě žalost na mě vstala, všě mi ſye túha doſtala Hrad. 54a. Benátčené… sú prohlesli jeho (sv. Marka) kost(e)la drahotú, a najviece svatost pro tu, jiež zzie jim mnoho dozztawa, že atd. ApŠ. 122. Když člověk ustane a postáti ſye doſtane, dětí ni domu zpomene AlxV. 596. Když ſie jemu (Zachariášovi) v chrám doſtalo jíti Pass. 275. Potom ſie doſta na svini NRada 1116, dostalo se řadou na ni, aby radila. Třetí rok doſtane ſe doplatiti 9 kop KolB. 121b (1498). Avšak ſye j’mu (Alexandrovi, majícímu málo vojska) to doſtalo, jež pobi ty všě voje AlxV. 1137, dostalo se mu, podařilo. (Paris) musi pryč ottad jěti, majě tu věc na paměti, kak by ſye mu to doſtalo, ješto sě j’mu ve sně dálo t. 767; nali ſye j’mu (Alexandrovi) to doſtalo AlxŠ. 5, 1, dostalo se mu, podařilo, že ztekl první hradbu; často sě to velmi stává, že bolest moci přidává, tak ſye Neguzaru doſta AlxV. 1712, dostalo se, přihodilo se; takéž ſſye těm lidem doſta, řiedky potom domóv posta t. 1120. ned. sě nedostati sě, nedostávati sě chyběti, abgehen, mangeln; nedostane sě, nedostává sě komu čeho. Dřéve s’ mi jie (masti) byl dal mnoho, až ſye gye mnohým nedoſtalo Mast. 197. Chleba ſie nedoſtaua panis deficit Ol. 1. Reg. 9, 7. Chleba nedoſtawaſſe ſye deerat Mus. Gen. 47, 13; když ſye vody nedoſta cum consumpta esset t. Gen. 21, 15. Komu ſie czo nedoſtanyeſſe, u druha jako své jmějieše DalC. 2, komu ſie nedoſtanyeſſie, u druha jako své vezmieše DalStrah. tamt. Co mi ſie nedoſtane quid desit mihi ŽKlem. 8, 5, czo ſye nedoſtaua mnye ŽGloss. tamt., co ſie nedoſtawa mně ŽWittb. tamt.; co ſye nedoſtawa mně AlxV. 753; nyczehoz mi ſie nedoſtane nihil deerit ŽWittb. 22, 1 = bude všeho dostatek, hojnost, správná negace stará; nyczehoz my ſe nedoſtane ŽPod. tamt.; nic ſye v nich (vlastech asijských) nedoſtawa, jímž živa člověčie hlava AlxV. 618, všeho jest hojnost; aby ſye vám nyc nenedoſtawalo ut nihil desit Koř. 1. Kor. 1, 7, negace nová; nic ſie jim nenedoſtaualo nihil defuit Ol. 2. Esdr. 9, 21.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nedostati sě, nedostávati sě v. dostati sě, dostávati sě.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nedostati sě, 3. sg. -ne sě dok. (čeho, komu) nedostat se, začít chybět; (komu) upadnout do nedostatku, octnout se v nouzi
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety a 9 měsíci; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).