nedostávati sě | StčS | GbSlov | MSS |

nedostávati sě, ipf. (pf. nedostati sě); k dostávati sě, nedostávati

neos. čeho [o nějakém množství], ojed. osobně co (komu) nedostávat se, chybět, scházet: známo učiň mi, hospodine, skončěnie mé a číslo dní mých, které jest, abych věděl, co sě nedoſtawa mně ŽaltWittb 38,5 (~Pod, BiblOl, ~Pad, čeho mi se nedoſtawa ~Praž, co mi sě nedostane ŽaltKlem, ~Kap) quid desit mihi; nic sě v nich [v asijských zemích] nedoſtawa, jímž živa člověčé hlava AlxV 618; komuž se co nedoſtawaſe, u druha jako své mějieše DalL 2,45 (sě co nedostanieše ~C) wen untter yn icht gebrach; a nic sě nedoſtawa duši jeho všeho, což žádá BiblDrážď Eccl 6,2 (~Lit, nic sě nenedoſtawa ~Ol a ost.) nihil deest; v čberniciť nebude se nedoſtauati múky a v uosudíčku oleje se neumenší BiblCard 3 Rg 17,14 (~Ol, nebude ubývati múky ~Lit, neubudeť múky ~Praž, kbelík múky nezhyne ~Pad, súdek múčný nevynde EvOl) non deficiet; opatří sě [člověk], co sě <jemu> dobroty nedoſtawa, aby doplnil OtcB 103b; vína sě jim nedoſtawa KristA 35b (J 2,3 non habent: vína nejmají EvSeit a ost.); že pokrmu lidem i koňóm nedoſtawa sě PulkB 179 homines deficere victualium inopia et defectu equorum pabuli; ten, jemuž sě chleba nedoſtaua BiblOl 2 Rg 3,29 (~Lit, potřebuje chleba ~Pad, ~Praž) indigens pane; i uzřěl, že sě nedoſtawalo peněz z pokladóv BiblOl 1 Mach 3,29 (pod. ~MuzSZ, ~Lit, ~Pad, že nestatčili pokladové ~Praž) quod defecit pecunia; aby se vám nic nedoſtaualo v nižádné milosti BiblLit 1 C 1,7 (aby sě vám nic nenedoſtawalo ~Pad, aby ižádný nedostatek nebyl u vás ~Ol, pod. ~Praž, aby vám nic nesešlo na vší milosti EvOl) ut nihil vobis desit; což mi sě pak nedoſtawa, když mi jedno hlava zdráva? PodkU 355; by každý z nás znamenal zdejšieho svého života nedostatky a co se jemu nedoſtawa pokánie pravého za hřiechy HusZrcK 74b; když jemu [Zikmundovi] k záhubě mé [České země] vnitřních mocí sě nedoſtáwalo Budyš 5b vires…non sufficerent; tuto se jim [mistrům] víry nedoſtawa ChelčPost 129b; mnohé věci pravíme a nedoſtawa se nám slov BiblPraž Sir 43,29 (zhynem v sloviech ~Drážd, ~Ol, hynem v sloviech ~Lit, hyneme slovy ~Pad) deficiemus in verbis; ale bóh zřiedil jest tělo, tomu údu, kterémuž se nedoſtawalo něčeho, hojnější dávaje čest BiblPraž 1 C 12,24 (kterýž nedostatek trpieše ~Lit, ~Pad) cui deerat; milý přieteli, prosím tebe, pošli mi kořenie: 4 libry pepře a libru šefránu, neb se nám nedostává, po tomto poslu ArchČ 8,57 (1471); ║ ač se nynie nedoſtawa vymluviti o něm [o pancíři spravedlnosti] aneb o tom právě, což slušie k tomu ChelčBoj 396a nenaskýtá se příležitost povědět jur.: tak že na nesvobodném nedostává se jí dvě kopě a třinácte grošuov platu Půh 2,102 (1407); item ostatek, což se nedostává ku 15 hř. na desátcích…, kněz Mikuláš probošt právem zemským ustál Půh 3,415 (1447); jestliže by jemu k zaplacení statku jejího (jiejího ed.) co nedostávalo se, toho nedostatku mohl by dále od rukojmie dobývati právem NaučBrn 151 (1482); a po mém počtu nedostává se k mému ještě 71 kopa ArchČ 14,242 (1474)

Za lat. deficere stč. též scházěti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


dostati, -stanu, -staneš, pftiv., dostávati, -aju, -áš, impftiv.; d. sě dostati sě, dostávati sě zu Theil werden; dostane sě, dostává sě komu co (nom.), čeho (gen.). — Ti jsú rozličně bohu slúžiec nebesóm ſie doſtali Pass. 637, doslali se nebesům, do nebes. Již ť jest má útěcha stala a všě žalost na mě vstala, všě mi ſye túha doſtala Hrad. 54a. Benátčené… sú prohlesli jeho (sv. Marka) kost(e)la drahotú, a najviece svatost pro tu, jiež zzie jim mnoho dozztawa, že atd. ApŠ. 122. Když člověk ustane a postáti ſye doſtane, dětí ni domu zpomene AlxV. 596. Když ſie jemu (Zachariášovi) v chrám doſtalo jíti Pass. 275. Potom ſie doſta na svini NRada 1116, dostalo se řadou na ni, aby radila. Třetí rok doſtane ſe doplatiti 9 kop KolB. 121b (1498). Avšak ſye j’mu (Alexandrovi, majícímu málo vojska) to doſtalo, jež pobi ty všě voje AlxV. 1137, dostalo se mu, podařilo. (Paris) musi pryč ottad jěti, majě tu věc na paměti, kak by ſye mu to doſtalo, ješto sě j’mu ve sně dálo t. 767; nali ſye j’mu (Alexandrovi) to doſtalo AlxŠ. 5, 1, dostalo se mu, podařilo, že ztekl první hradbu; často sě to velmi stává, že bolest moci přidává, tak ſye Neguzaru doſta AlxV. 1712, dostalo se, přihodilo se; takéž ſſye těm lidem doſta, řiedky potom domóv posta t. 1120. ned. sě nedostati sě, nedostávati sě chyběti, abgehen, mangeln; nedostane sě, nedostává sě komu čeho. Dřéve s’ mi jie (masti) byl dal mnoho, až ſye gye mnohým nedoſtalo Mast. 197. Chleba ſie nedoſtaua panis deficit Ol. 1. Reg. 9, 7. Chleba nedoſtawaſſe ſye deerat Mus. Gen. 47, 13; když ſye vody nedoſta cum consumpta esset t. Gen. 21, 15. Komu ſie czo nedoſtanyeſſe, u druha jako své jmějieše DalC. 2, komu ſie nedoſtanyeſſie, u druha jako své vezmieše DalStrah. tamt. Co mi ſie nedoſtane quid desit mihi ŽKlem. 8, 5, czo ſye nedoſtaua mnye ŽGloss. tamt., co ſie nedoſtawa mně ŽWittb. tamt.; co ſye nedoſtawa mně AlxV. 753; nyczehoz mi ſie nedoſtane nihil deerit ŽWittb. 22, 1 = bude všeho dostatek, hojnost, správná negace stará; nyczehoz my ſe nedoſtane ŽPod. tamt.; nic ſye v nich (vlastech asijských) nedoſtawa, jímž živa člověčie hlava AlxV. 618, všeho jest hojnost; aby ſye vám nyc nenedoſtawalo ut nihil desit Koř. 1. Kor. 1, 7, negace nová; nic ſie jim nenedoſtaualo nihil defuit Ol. 2. Esdr. 9, 21.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nedostati sě, nedostávati sě v. dostati sě, dostávati sě.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nedostávati (sě), nedostávati, nedostávati sě, 3. sg. -á (sě) ned. (čeho) nedostávat se, chybět, scházet; ač se nynie nedostává vymluviti o něm není teď možno povědět
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 9 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).