najbližní | StčS | MSS |

najbližní adj.; k bližní

nejbližší duchovně, nejvíce blízký vyvoleným (?): pak jest ještě blízkost zvláštnie v syniech božích vyvolených k spasení a ta blízkost nemóž přijieti umenšenie ani přispořenie, neb těch synóv vyvolených otec naibliżni jest Kristus HusPostH 155b; učí Kristus…‚že každý člověk má býti každému jinému člověku bližní v žádosti. Z toho jest dokázanie, že z těch tří [žida, pohana, špatného křesťana] jedne Kristus byl jest naibliżni v žádosti HusPostH 155b. Jen u Husa

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


najbližní adj. duchovně nejbližší: synóv vyvolených otec najbližní jest Kristus
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).