jináč | ESSČ | GbSlov |

jináče adv.

též jináč adv.

k jinako

1. zvl. ve srovnání s „než“ jinak, odlišně, odchylně, jiným způsobem (než se kterým se srovnává, o kterém se mluví n. který vyplývá z kontextu)

jináče a jináče různě, rozmanitě

ne jináče, jináč nic, nikterak jináče ap. nijak jinak, žádným jiným způsobem

2. ve funkci konj. ztožňující aneb, neboli, či, čili; připojuje jiné pojmenování téže věci

3. zvl. s větou podmínkovou omezovací v jiném případě, v opačném případě, za jiných okolností; po záporu v žádném jiném případě

4. ve funkci konj. vylučovací po větě vyjadřující přání, rozkaz, nutnost ap. (též se spojkou „nebo“ ap.) jinak, sice, nebo; připojuje větu vyjadřující důsledek nesplnění toho, co vyjadřuje první věta (sr. StčS s. v. „nebo¹“ 5)

5. ve funkci konj. důvodové (též se spojkou „nebo“) jinak, totiž, vždyť; připojuje větu vyjadřující důvod

Bývá pokládáno za novotvar vzniklý z komparativu jinačejie, sr. J. Haller – V. Ertl, Naše řeč 9, 1925, s. 289n. K funkci slova jako konj. sr. Bauer, Vývoj českého souvětí, Praha 1960, s. 101n., 110.

Sr. druhé, jednaky, jedno, jinaké, nebo¹, nerovně, obak

Autor: Kateřina Voleková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.21, citován stav ze dne 24. 5. 2022).

 


jináč, jináče, adv., anders; z kompt. jinačějie, v. jinako. — ginácž se má s těmi nakládati HrubLobk. 57a; ne ginaacz Blázn. 130a; ginaczie nic KolAO. 1a (1501).
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).