Novinky ve Vokabuláři webovém k 13. říjnu 2018

     Vážení uživatelé, rádi bychom vás touto zprávou upozornili na poslední změny na našich webových stránkách. Tuto informaci najdete také v aktualitách.

     Podzimní aktualizace Vokabuláře webového přináší 11 dalších edic (některé z pramenů jsou edičně zpřístupněny vůbec poprvé). Dále jsme provedli opravy v zapojených i digitalizovaných slovnících, některá technická vylepšení a po delší době také aktualizaci v charakteristikách digitalizovaných mluvnic.

  Seznam nových pramenů

 • [Pasionál muzejní (Juhnův)]; 3. třetina 14. století, ed. Svobodová, Andrea; Stluka, Martin; edice, ediční poznámka
 • [Evangeliář klementinský]; začátek 15. století, ed. Svobodová, Andrea; edice, ediční poznámka
 • [Evangeliář pražský]; 1. třetina 15. století, ed. Svobodová, Andrea; edice, ediční poznámka
 • Anselm z Canterbury: Naučenie svatého Anselma o poctivosti z nábožné milosti ku přijímání těla božieho a o užitciech zámutka zde na tomto světě trpících; 3. čtvrtina 15. století, ed. Hanzová, Barbora; edice, ediční poznámka
 • Isidor ze Sevilly: Naučenie svatého Isidora velmi užitečné hřiešnému člověku…; 3. čtvrtina 15. století, ed. Hanzová, Barbora; edice, ediční poznámka
 • Pseudo-Bernard z Clairvaux: [List o řádné správě hospodářství]; 2. polovina 15. století, ed. Hanzová, Barbora; edice, ediční poznámka
 • Pseudo-Bernard z Clairvaux: Epištola svatého Bernarta, kterúž jest psal Rejmundovi rytieři o řádném spravování hospodářstvie takto; 4. čtvrtina 15. století, ed. Hanzová, Barbora; edice, ediční poznámka
 • Tito artikulové na sněmu obecním...; 1554, ed. Nováková, Natálie; Timofejev, Dmitrij; edice, ediční poznámka
 • z Olympu, Metoděj: Knížka svatého Metudia…; 1571, ed. Vytlačilová, Veronika; edice, ediční poznámka
 • Pseudo-Albertus Magnus: Tajenství Albrechta Velikého babám porodným i ženám rodícím znáti potřebná; 1588, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka
 • Bonaciolus, Ludovicus: Slovútného lékaře Ludvíka Bonaciole z Ferrarie některá lékařství…; 1588, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka

     Edice Staročeského pasionálu představuje první kompletní přepis nejstaršího dochovaného rukopisu české adaptace oblíbeného pozdněstředověkého díla o životech světců Legenda aurea autora Jakuba de Voragine. Tento rukopis z poslední třetiny 14. století byl dosud znám jen z četných ukázek, je přitom klíčovým nejen pro studium dobového jazyka, ale byl také důležitým článkem pro další tradování textu: filiace dochovaných devíti relativně úplných rukopisů a dvou prvotisků dokázala, že tento rukopis (nebo jemu podobný) sloužil jako předloha pro starší tištěné vydání z 80. let 15. století. Předkládané vydání přináší kritiku textu daného rukopisu, edice Pasionálu zohledňující znění všech variantních textů na sebe však stále čeká.

     Dva tzv. evangeliáře, které byly publikovány, obsahují výběr mešních perikop z evangelií, seřazených obvykle podle pořadí v liturgickém roce. Evangeliáře se spolu se žaltáři pokoušely o vyjádření Písma svatého v domácím jazyce již od přelomu 13. a 14. století, i po vzniku kompletního překladu Bible v 50. letech 14. století však bylo jejich znění revidováno a ovlivňovalo další převody, a dochované prameny proto představují cenný materiál pro studium dobového jazyka. Oba zveřejněné evangeliáře nabízejí jedinečné znění: Evangeliář klementinský z 2. poloviny 14. století, obsahující nedělní perikopy, zastupuje znění druhého překladu evangelijních úryvků; Evangeliář pražský z přelomu 14. a 15. století, obsahující nedělní a sváteční perikopy, je zástupcem kompilované verze překladu.

     Dále zveřejňujeme druhé, upravené vydání Štítného Knížek šesterých. Původní znění z roku 2011 bylo upraveno zejména po formální stránce ve prospěch podob, které lépe odrážejí dobu vzniku rukopisu z hlediska poznatků o hláskosloví (mění se tedy např. ďábel na diábel, nehromáždí na nehromazdí) nebo o dobových reáliích, jako je psaní velkých písmen u pojmenování bytostí nebo institucí požívajících úctu (Bóh na bóh, svatá Trojice na svatá trojice, Duch svatý na duch svatý, Syn boží na syn boží), příp. sjednocuje přepis ve prospěch jiné z možných variant (a však na avšak, Jezu Krista na Jezukrista, Bethlem na Betlém) apod. Na několika místech došlo na základě kolace s rukopisem také k opravě původní interpretace (aby u [w rkp.] koně byli šťastni na aby v koně [tj. na konci] byli šťastni, fol. 60r; sbieráše dřevce na ´heň na sbieráše dřevce na oheň [hen rkp.], fol. 4v).

     Výrazně se rozrostly publikované soubory Dopisů Doroty z Krumlova a Dopisů Judit Eibenštolerové z Eibenštolu, a to na základě dalších listů objevených ve fondech Národního archivu České republiky. Podstatné úpravy v edicích Překladu kroniky Twingerovy od Beneše z Hořovic přinášejí přesnější interpretaci textu plynoucí ze srovnání s dříve neznámými variantními rukopisy a dříve neidentifikovanými texty cizojazyčných předloh.

     V modulu digitalizovaných mluvnic byly v rámci projektu Grantové agentury České republiky (reg. č. 16-00598S) Orthographia Bohemica a náměšťská mluvnice (filologická analýza a kritické edice) výrazně rozšířeny charakteristiky traktátu Orthographia Bohemica (normalizovanou edici celého latinského textu pořídila Kateřina Voleková) a tzv. náměšťské gramatiky (předmluvy k oběma hlavním částem knihy transkriboval Ondřej Koupil).

     V Jungmannově slovníku bylo opraveno 76 podheslí, která se vyskytovala na předělu stran a chovala se jako dvě samostatná podheslí. Další opravy se týkaly chybného označení zvratného „se“, které mělo být součástí heslového slova, ale místo toho vznikla dvě samostatná hesla.

     Postoupili jsme v řešení adekvátního zobrazení nestandardních znaků, např. palatalizovaných retnic v́ a b̕, které se nedařilo od samých začátků Vokabuláře webového bezproblémově zobrazovat. Zvolili jsme skládání základních znaků abecedy s kombinujícími diakritickými značkami ze standardu Unicode; jejich správné zobrazení zajistí moderní webové prohlížeče na nejnovějších operačních systémech. V první fázi se nestandardní znaky adekvátně zobrazují ve slovnících zapojených do jednotného vyhledávání. Budeme vděční za jakékoli upozornění na problémy s atypickými znaky.

     Dále jsme opravili chybné abecední řazení heslových slov ve výsledcích fulltextového vyhledávání; nyní se již hesla (v seznamu vlevo) řadí podle české abecedy.

logo ÚJČCopyright © 2006–2018, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2018, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2018, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 12 lety, 4 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.8
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.