Vocabularium Latino-Bohemicum pro usu scholarum nunc denuo diligenter & accurate editum. – Vokabulář latinský a český, nyní vnově spravený a rozšiřený. Praha 1704.

     Viz Knihopis č. 16623 (http://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=KPS&ccl_term=K16623), Jungmannova Historie literatury české IV. 33.

     Elektronickou verzi tohoto slovníku pořídily v roce 2007 Alena M. Černá a Barbora Hanzová.

     V české části slovníku jsou znaménka nad písmeny v platnosti dnešního háčku přepsána z technických důvodů jako háčky, i když mají v některých případech spíše podobu tečky. V latinském textu jsou bez dalších komentářů rozepsány tiskařské zkratky, užité ligatury jsou zapsány jako dvě písmena (např. ae, oe, ct). Bez upozornění je podle dnešního úzu doplněna či upravena interpunkce u gramatických údajů; rovněž hranice slov jsou zachyceny v souladu s dnešními pravidly. V přepise nejsou zaznamenána živá záhlaví a kustody. Vokalická kvantita v tisku není značena spolehlivě; v některých případech lze obtížně rozhodnout, zda se jedná o záznam rozkolísané kvantity, či o tiskové chyby. Na pravděpodobné tiskové chyby upozorňujeme drobným kurzivním písmem v závorce, stejně jako na občasné chybné stránkování starého tisku.

     Na několika místech jsou užity astrologické symboly z fontu Occult (dostupný zdarma na webové stránce http://www.grimoar.cz/fonts/fonts.php).

     Za přípravu internetové verze slovníku děkujeme Pavlu Květoňovi.

logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 12 lety, 5 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.9
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.