Vocabularium Latino-Bohemicum pro usu scholarum nunc denuo diligenter & accurate editum. – Vokabulář latinský a český, nyní vnově spravený a rozšiřený.

     Viz Knihopis č. 16623 (http://db.knihopis.org/l.dll?cll~17010), Jungmannova Historie literatury české IV. 33.

     Elektronickou verzi tohoto slovníku pořídily v roce 2007 Alena M. Černá a Barbora Hanzová.

     V české části slovníku jsou znaménka nad písmeny v platnosti dnešního háčku přepsána z technických důvodů jako háčky, i když mají v některých případech spíše podobu tečky. V latinském textu jsou bez dalších komentářů rozepsány tiskařské zkratky, užité ligatury jsou zapsány jako dvě písmena (např. ae, oe, ct). Bez upozornění je podle dnešního úzu doplněna či upravena interpunkce u gramatických údajů; rovněž hranice slov jsou zachyceny v souladu s dnešními pravidly. V přepise nejsou zaznamenána živá záhlaví a kustody. Vokalická kvantita v tisku není značena spolehlivě; v některých případech lze obtížně rozhodnout, zda se jedná o záznam rozkolísané kvantity, či o tiskové chyby. Na pravděpodobné tiskové chyby upozorňujeme drobným kurzivním písmem v závorce, stejně jako na občasné chybné stránkování starého tisku.

     Na několika místech jsou užity astrologické symboly z fontu Occult (dostupný zdarma na webové stránce http://www.grimoar.cz/fonts/fonts.php).

     Za připravení internetové verze slovníku děkujeme RNDr. Pavlu Květoňovi, Ph.D., z Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

logo ÚJČCopyright © 2006–2016, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2016, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2016, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 10 lety, 5 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.