Jan Václav Pohl. Slovnik řeči česke. In: Neuverbesserte Böhmische Grammatik, mit all erforderlichen tüchtigen Grundsätzen… Vídeň (Wien), Johann Thomas von Trattner 1783, 283–470. Vydání páté.

     Viz Knihopis č. 14097 (http://db.knihopis.org/l.dll?cll~14354), Jungmannova Historie literatury české V. 28.

     Elektronická podoba Slovníku řeči česke Jana Václava Pohla (1720–1790) byla pořízena z pátého vydání jeho mluvnice, která vyšla pod názvem Neuverbesserte Böhmische Grammatik, mit all erforderlichen tüchtigen Grundsätzen…. Do Vokabuláře webového mohla být zařazena díky vstřícnosti prof. Tilmana Bergera z univerzity v Tubinkách, jenž se svými spolupracovníky tuto elektronickou verzi Pohlova slovníku pořídil.

     Vznik elektronické verze byl podpořen projektem Ministerstva kultury ČR č. DF12P01OVV028 Informační technologie ve službách jazykového kulturního dědictví (IT JAKUB).

     Na tiskové chyby upozorňujeme v číslovaných poznámkách pod odstavcem.

     Poznámky k transkripci češtiny

     Transliterovaný text slovníku Jana Václava Pohla byl transkribován do novočeského pravopisu pomocí automatického softwarového nástroje Transcriptorium. Následovala kontrola této transkripce, kterou provedla Mgr. Pavlína Kuderová.

     Zatímco první vydání slovníku z roku 1756 obsahuje slovní zásobu, kterou lze až na výjimky označit jako běžnou slovní zásobu češtiny 18. století, v pátém vydání slovníku z roku 1783 se tato slovní zásoba výrazně proměnila – kvantitativně i kvalitativně. Slovník obsahuje téměř třikrát více výrazů, z nichž mnohé nejsou zachyceny v jiných slovnících či textech. Často se jedná o novotvary, které nejsou vytvořeny ve shodě s českým slovotvorným systémem, či kalky; tyto výrazy se do českého jazyka více nerozšířily.

     Často podivně vytvořená a nesrozumitelná slova nám v transkripci neumožňují spolehlivě rekonstruovat jejich lexikální formu (především s ohledem na vokalickou kvantitu), proto jejich vokalickou kvantitu dále neupravujeme (nesjednocujeme) – např. bouřká, týčká, kosá atd. Zachováváme i další těžko interpretovatelné jazykové jevy, které mohou odrážet Pohlovy jazykové, zvláště ortografické ambice (např. předponu/násloví v podobě „zs“ – zschody, zsvlečky, zstíti atd.). Odstranění těchto nezvyklých jevů by znemožnilo případný výzkum pravopisných návrhů, které se J. V. Pohl snažil do svých textů prosadit.

     V transliterované části slovníku uvádíme výrazy doplněné editorem (ať již byly v původním slovníku naznačeny, či nikoli) v hranatých závorkách (např. Západo-poledni [Wjtr]). V transkripci tyto doplňky nijak nesignalizujeme.

     Psaní velkých písmen v transkripci upravujeme podle současných pravidel pravopisu. Velké písmeno rovněž uvádíme na začátku řádku s novým heslem.

     Za připravení internetové verze slovníku děkujeme RNDr. Pavlu Květoňovi, Ph.D., z Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

logo ÚJČCopyright © 2006–2018, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2018, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2018, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 11 lety, 6 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.5
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.