nepevný | StčS |

nepevný adj.; k pevný

1. [o hmotné věci] nepevný, nepevně držící pohromadě, nesnadno odolávající tlaku ap., křehký: neb búdy zlých nebudú pevny. Búdy sú věc lútová a nepewna…, ale nepewne sú, obořie sě jim naposledy ŠtítBes 151; vody prudké přebřésti, mosty nepewne přejíti TkadlA 25b; dáš li sě lýku zastarati…, potom lýko bude mdlo a nepewno TkadlA 32b; jako trest nepevnú práva lidská vezma v ruku, podpierá se jimi ChelčSíť 41b; když založenie zlé a nepewne, kterak na něm muož stavenie pevno býti KorMan 173b; to dielo [tj. stavěné na písku] jest nepewne a nesstálé AktaBratr 1,130b; jako květ, když se vypustí z dřeva, mdlý a nepewny jest LékŽen 50a; ║ až i přídú [hříšníci] k tomu, ješto jim nebude libo; neb jsú nepewne jich cěsty, jakož die žaltář: Znepevněly jsú cěsty jeho ŠtítSvátA 68a nejisté, nikoli bezpečné; infirmiora terre nepewne VýklKruml 11b (Gn 42, 9: špehéři ste a přišli ste, abyšte netvrdost v zemi spatřili BiblCard, ~Ol, mdlá miesta ~Pad, strany mdlejšie ~Praž) nechráněná, neopevněná místa

2. [o člověku] nepevný, nestálý, vrtkavý, slabý: non est infirmatus a nebyl jest nepewny vel vrtký VýklKruml 275a (R 4,19: a nebyl jest nemocen u vieře BiblLit, nebyl jest zemdlen ~Pad, nepochyboval jest ~Praž)

3. [o zisku] nestálý, netrvalý, pomíjivý, dočasný: přědobréť jest nepewne dobré za věčné a za velmi lepšie proměniti ŠtítBarlB 13 (~K, ~S, ~U) corruptibilia

4. [o rozhodnutí] neplatný, nemající váhu, nezávazný: poručenstvie, potvrzené od boha, zákon…nečiní nepewna k zmaření zaslíbení BiblLit G 3,17 (~Pad, ~Praž, MamKapR, nepohaněna učinil EvOl, nezkažije BiblOl) non irritum facit; prodaj ten nebo dánie preč toho úřadu buď nikakovéž a úplně nepewne MajCarA 29 (nebuď za nic jmieno ~B, nemá žádné moci mieti ~C, ~D, ~G) venditio…invalida; opilec, ač…dědictvie své druhému odevzdal by, takové odevzdánie jakožto nepewne z práva nemá před se jíti PrávJihlA 89b

Ad 3: za lat. corruptibilis stč. též porušený, [co] móž zhynúti (ŠtítVyš 15b). — Ad 4: za lat. irritus stč. též darebný, jěšutný, marný, nestalý², zrušený

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 12 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.9
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.