nádoba | StčS | GbSlov |

nádoba, -y f., ojed. nádob, -a/-u m.; k nádobie

1. nástroj, pomůcka k nějaké činnosti; v pl. náčiní, nářadí; [o vybavení příbytku] zařízení: cožkoli řádu oltářovému příslušie, provazy stanové a všecky nadoby jeho BiblCard Nu 3,26 (~Ol, ~Lit, nadob potřebných ~Pad, nádobie ~Praž) utensilia; est instrumentum přístroj, utensile nadoba KlarBohO 803 (De artificibus; nadob ~F, narob ~E); věječka jest nadoba, jížto vějí a čistie obilé v palestinskéj zemi, a jestiť učiněno jako lopatka LyraMat 26a instrumentum; neb skrzě proroka jakožto skrzě nadobu buoh mluví LyraMat 167a per instrumentum; calamistrum nadoba kadeřóm SlovOstřS 68; toreuma (tareuma rkp) sústružná (ſuſtruczna rkp) nadoba SlovOstřS 116; armamenta přípravy aut nadoby MamKapR 154b (A 27,19 armamenta navis: osudie, ješto potřěbné korábu bylo BiblOl, orudie, ješto k korábu potřebné bylo ~Pad, to, co bylo bárce potřebného ~Praž); zpuosoby nadob, jimižto se dějí prožženie, jsúť rozličné LékSalM 805 instrumentorum formae; na horních nadobach, buďto železných nebo dřevěnných PrávHorK 18a in instrumentis montanis; ty jisté dědiny koňmi a nádobami, kteréž k tomu příslušejí, zavláčiti ArchČ 28, 258 (1429); z kteréhožto udělal král, totiž z dřievie thymového, … lútny a nadoby k hudbě zpěvákóm BiblPraž 2 Par 9,11 (žaltáře ~Ol, ~Pad, pod. ~Card) psalteria; jímžto [olejem Mojžíš] pomazal stánku se vší nadobu jeho BiblPraž Lv 8,10 (nádobím ~Ol, ~Lit, ~Pad) supellectili; žádným jiným obyčejem ta nadoba nemůže se jmíti, totiž instrumentum filozofské, v němžto staří mudrci všecko své umění chovali sú AlchLull 4 (fig.); má li jeden dóm k dědičné činži s domovými nadobami PrávSasE 61b mit huszgerete; ║ voda … rumpály neb hašplemi a koly i jinými vtipnými nadobami ustavičně aby byla těžena PrávHorK 19b studiosis instrumentis stroji

2. relig. [o člověku vyvoleném k zprostředkování něčeho] (čeho) nádoba (něčeho): ó přechutná nadobo milosti, ó nevinný člověče beze všeho hřéchu, ó přemilý synu boží HusSvátB 178a; tak krev Kristovasamým kněžím jesti puojčena jakožto nadobam Páně HilPřijB 24b vasis Domini; nadobu vyvolenú jest mi tento [Šavel], aby nosil jméno mé před pohany BiblPraž A 9,15 (bečka zvolená EvOl, sud vyvolenie BiblOl ~Pad, sud tento vyvolený ~Lit) vas electionis; proč slóve Pavel apoštol nadoba volená? Z toho jistě, nebo nadoba zakona a písem svatých byl je armara BiblPraž a3a (HierPaul 4: ~Lit, sud zvolenie … sud zákona ProlBiblL, ~K, BiblPad) vas electionis … armarium; ║ slibuji … opatóm a hrabiem i nadobam kostelním podobnú česc podlé rady věrných našich činiti ŘádKorA 51b církevním osobám

3. nádoba, pomůcka k přechovávání něčeho tekutého, sypkého ap.; v pl. nádobí: má nadoba AlbBoh 40a; biechu tu položeny šestery nadoby kamenné k vodě ComestK 227a hydriae; evertens abbas quercum multas parat ollas (obbas ed.) nadob KlarExempl 37 (De querco); jímž [pláštěm kněží] přikryjí sviecen … i se všěmi nadobamy olejnými BiblOl Nu 4,9 (tak i ost.) vasis; připravíš i octové nadoby i báně i kadidlnice BiblPad Ex 25,29 (~Praž, čbány ~Ol, ~Lit) acetabula; a nadrobil byl [Habakuk] chlebóv v nadobie i jdieše na pole, aby nesl žencóm BiblPad Dn 14,32 (v míse ~Ol, ~Lit, v okřínek ~Praž) in alveolo; fictile hliněná nadoba SlovOstřS 80; futis zahrdlitá nadoba SlovOstřS 81a; lechitus olejová nadoba SlovOstřS 89; matula nadoba scanková SlovOstřS 93; producta dutá nadoba kovaná SlovOstřS 104; receptaculum nadoba SlovOstřS 106; daj mi svú vieru a srdce své jako nádobu RokJanB 43b; řepice jest nadoba vinná, mnohými obrúčky obitá HilPřijA 47 cratera vas est vinarium; obětovati… olej v nadobie BiblPraž Lv 14,12 (oleje měřici ~Ol, ~Pad, oleje měřičku ~Lit) olei … sextarium; elicinium vodná nadoba SlovKlem 43b

4. ústrojí, orgán: když která věc bezstředmě bývá položena na nadobu čitedlnosti, nebývá čita LékSalM 571 sub instrumentum sensibile; po odlúčení těch věcí čitedlných od smyslóv i nádob jich zevnitřních JgSlov 2,553 (Sal. rkp. 1,1); ║ jemu [znamení Štíra] jsú přispojeny nadoby hanby, zadek, klúby i s měchýřem LékFrantA 9b pohlavní ústrojí

5. pohlavní ústrojí: o Nadobie mužské…: ktož vidí ve snách, že zveličela a rozmnožila sě nadoba jeho, bude chválen v duostojenství svém a porodí žena jeho pacholíka BřezSnářM 68a veretrum; Nadoba mužská i ženská plodistvost a moc oznamují BřezSnářM 174a; pod kožkú nadoby mužské nebo ženské podlé próduchu vodného druhdy zroste maso zbytné LékRhaz 161; jstať dvě dierce v nadobie mužské LékSalM 787 in virga viri; tak [kokořík] zbuzuje nadobu k smilství JgSlov 2,553 (Jád. rkp.)

6. jm. osob.: Nadobae kamenník TomekMíst 2,124 (1424)

Srov. nádobie

Ad 1: za lat. instrumentum stč. též přístroj, stroj; za utensile též příprava, v pl. potřěba n. potřěbie; za supellectile též orudie. – Ad 3: za lat. hydria stč. též karhan, štúdvicě; za olla též hrnec; za vas též osudie, sud, sudec; za acetabulum též čbernicě; za lecythus též lahvicě, olejna

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nádoba, -y, fem., Gefäss: se všemi nadobamy cum vasis Lit Num. 4, 9; má nadoba ABoh. 40a. — Nástroj, Instrument: vytáhni to maso nadobu k tomu příslušející Rhas. 71; vytáhni tu věc nadobu tenkú na konci nahnutú Sal. 248; knihy o zpuosobách nadob ku prožéhaní t. 195; vinea dicitur quædam machina belli Nadoba bojovná Lact. 172b. — Nářadí, Geschirr: všecky nadoby jeho (stanu) utensilia Ol. Num. 3, 26; mají býti nadoby v tom domu dvoje Brig. 163; nadoba utensile BohFl. 741. — Dvě dieřě sjednávají sě v jednu v masě nadoby muzſke Sal. 788, nádoba mužská, penis; o otoku muzſke nadoby Rhas. 160; — nadoby hanby genitalia ApatFr. 8b.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 12 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.9
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.